محصولات زراعی

محصولات صنعتی

مقاله های تخصصی

پستهای اخیر

افزايش عملكرد بادام زميني در شرايط بهينه مصرف كود آهن و نيتروژن

افزايش عملكرد بادام زميني در شرايط بهينه مصرف كود آهن و نيتروژن چكيده از مقاله به منظور بررسي تاثير مقادير مختلف كود آهن و نيتروژن بر عملكرد گياه بادام زميني، آزمايش فاكتوريل در قالب طرح بلوك كامل تصادفي در 3 تكرار با مقادير كود…
ادامه مطلب ...

دستور العمل فنی محصول بادام

دستور العمل فنی محصول بادام این مقاله توسط کمیته کارشناسی سایت های الگویی تولیدی - ترویجی محصولات باغی تهیه و تدوین گردیده است. این مقاله شامل : اقلیم مناسب کاشت خاک مناسب عملیات کاشت پایه های مناسب ارقام مناسب هرس تغذیه آبیاری آفات و…
ادامه مطلب ...

شناسایی بیماری های عمده انگور

شناسایی بیماری های عمده انگور در این مطلب ، فایلی PDF تهیه شده توسط ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺻﻼح و ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻬﺎل و -ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ را برای دانلود قرار داده ایم که حاوی توصیه ها و دستورالعملهایی در مورد بیماریهای انگور در فصل های مختلف سال و دستورالعمل نگهداری …
ادامه مطلب ...
1 از 26