محصولات زراعی

محصولات صنعتی

مقاله های تخصصی

پستهای اخیر

شناسایی بیماری های عمده انگور

شناسایی بیماری های عمده انگور در این مطلب ، فایلی PDF تهیه شده توسط ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺻﻼح و ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻬﺎل و -ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ را برای دانلود قرار داده ایم که حاوی توصیه ها و دستورالعملهایی در مورد بیماریهای انگور در فصل های مختلف سال و دستورالعمل نگهداری …
ادامه مطلب ...

شناسایی و ارزیابی ارقام انگور محلی استان آذربایجان غربی

شناسایی و ارزیابی ارقام انگور محلی استان آذربایجان غربی به منظور شناسایی و ارزیابی صفات مختلف ارقام محلی انگور موجود در استان آذربایجان غربی، مطالعه ای 3 ساله (1382-1384) در باغ کلکسیون ارقام انگور در ایستگاه تحقیقات باغبانی دکتر نخجوانی…
ادامه مطلب ...

تاثیر اکسین و سیتوکنین بر استویا

این مقاله توسط نویسندگان عقیلی سیده نفیسه ، دکتر نصرنسرین ، دکتر کاظمی تبار سید کمال تهیه شده است. اسـتویا بـا نـام علمـی Bertoni rebaudiana Stevia دارای منبـع گلیکوزیدهـای دی ترپـن از جملـه اسـتویوزید و گلیکوزیـد کـه حـدود 100 تـا 300…
ادامه مطلب ...

آفت زنجره مو و مدیریت آن

آفت زنجره مو و مدیریت آن مخاطبان ویژه و بهره برداران نشریه: باغداران مروجین شرکت های مشاوره خدمات کشاورزی خوانندگان عزیز شما با مطالعه این تشریه: با مشخصات ظاهری زنجره م و زنجره فلاوا آشنا می شوید. با میزبان های آفت و نحوه خسارت آن آشنا می…
ادامه مطلب ...
1 از 26