آفات برنج و راه های مقابله با آن

در این پست چند تا از آفات برنج را نام برده و راه های مبارزه با آن را نیز توضیح می دهیم.

0 571

کرم ساقه خوار برنج Chillo supperssalis

بيولوژي كرم ساقه خوار برنج

اين آفت زمستان را بصورت لاروهاي بالغ داخل ساقه هاي باقي مانده برنج و يا در علف هاي هرز داخل و اطراف مزرعه بسر مي برد. مهمترين خسارت اين آفت مربوط به مرحله لاروي آن مي باشد.

اين آفت داراي دو مرحله خسارت است:

-۱ مرحله رويشي، كه مربوط به نسل اول اين آفت است. بطوريكه بوته هاي و ساقه هاي جوان مورد حمله، ابتدا زرد شده و كم كم خشك گشته موجب مرگ جوانه هاي مركزي مي گردد كه اصطلاحاَ به آن Dead hearts مي گويند.

-۲ مرحله زايشي، كه مربوط به نسل دوم اين آفت است و مصادف با زمان خوشه رفتن و گل دادن گياه برنج بوده به طوريكه دانه ها در خوشه سفت نشده و منجر به خشك و پوك شدن دانه هاي برنج مي شود كه اصطلاحاً به سفيد شدن خوشه ها يا White heads معروف است.

زندگي كرم ساقه خوار برنج شامل ۴ مرحله: تخم، لارو، شفيره و حشره بالغ است.

 

روشهاي كنترل كرم ساقه خوار برنج:

روش هاي ذيل براي كنترل كرم ساقه خوار نواري برنج استفاده مي شود:

-۱ ارقام مقاوم

-۲ كنترل زراعي و مكانيكي و فيزيكي

-۳ كنترل بيولوژيكي

-۴ كنترل شيميايي

 

كنترل زراعي:

كنترل زراعي آفات برنج شامل عمليات زراعي و اقداماتي مي باشند كه موجب كاهش تعداد

جمعيت آفت مي شوند مانند:

شخم

وجين كردن و كندن ساقه و پنجه هاي آلوده

بازديد منظم از خزانه برنج

وجين كردن علف هاي هرز اطراف مزرعه و روي مرزها

تقسيط كودهاي ازته

رعايت تاريخ كشت

كاشت همزمان مزارع برنج

كاشت ارقام زودرس و ميان رس

مديريت ساقه هاي بريده

سوزاندن كاه و كلش

تناوب كشت (كشت دوم)

نصب تله هاي نوري و استفاده از فرمون هاي جنسي


 

كنترل بيولوژيك

كنترل بيولوژيكي يك عامل بسيار مهم در مديريت كرم ساقه خوار است. بسياري از دشمنان طبيعي كرم ساقه خوار به طور طبيعي در مزارع برنج وجود دارد كه عبارتند از:

ملخ هاي شاخك بلند  (Conocephalus sp.)  كه از دستجات تخم ساقه خوار نواري برنج تغذيه ميكند.

 

كنترل شيميايي

در خزانه برنج معمولاً با توجه به اينكه در اغلب موارد تهيه نشاء در زير پوشش پلاستيكي انجام ميگيرد، آلودگي به كرم ساقه خوار و ساير آفات كاهش يافته و نيازي به سمپاشي نخواهد بود. اما در صورت مشاهده آلودگي گياهچه ها به دستجات تخم مي توان نشاء آلوده را با دست جمعآوري و آنها را از بين برد.

  • دیازینون ۱۰ درصد در نسل اول ۱۵ کیلو در هکتار
  • دیازینون ۵ درصد در نسل دوم ۳۰ کیلو در هکتار
  • کاراتاپ ۳۰ کیلوگرم در هکتار
  • فیپرونیل (ریجنت) ۲۰ کیلوگرم در هکتار
  • سیلیکات پتاسیم (کود مایع حاوی سیلیسیم) ۲ در هزار در اوایل رشد ساقه (پیش از ظهور نسل اول)

 

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.