آفات زنجره مو و مدیریت آن

0 302

آفات زنجره مو و مدیریت آن :

این مقاله توسط مهندس محمدسعيد امامي به نگارش در آمده و پس از آن نیز توسط چند کارشناس دیگر ویرایش شده است.

ناشر این اثر سازمان جهاد کشاورزی اصفهان می باشد که در سال ۱۳۸۸ آن را منتشر کرده است.

با مطالعه ی این نشریه شما :

  • با مشخصات ظاهري زنجره مو و زنجره فلاوا آشنا مي شويد.
  • با ميزبان هاي آفت و نحوه ي خسارت آن آشنا خواهيد شد.
  • با نحوه زندگي آفت آشنا خواهيد شد.
  • با نحوه پيشگيري از خسارت و روشهاي كنترل زنجره آشنا مي شويد.

مختصری از معرفی مضمون اثر :

آفت زنجره يكي از آفات مهم باغات م يباشد. در اين ميان دو گونه زنجره مو و زنجره فلاوا بيشترين خسارت را به گياهان باغي وارد مي كنند. زنجره مو در درختان مثمر به مو، سيب، آلبالو، به، هلو، انار، گلابي و سنجد و در درختان غير مثمر به سپيدار، زبان گنجشك، نارون، نسترن، ابريشم، ازگيل ژاپني و تبريزي خسارت می زند.
زنجره فلاوا در درختان مثمر به هلو، به، زردآلو، بادام، گردو، آلبالو،گلابي، آلو و سيب و در درختان غير مثمر به بلوط، اقاقيا، سرو نقره اي همچنين در گياهان علفي به . علف هاي هرز شيرين بيان و تلخ بيان خسارت مي زند.
نحوه ي خسارت هر دو گونه شبيه هم بوده و توسط حشرات كامل و پوره هاي سنين مختلف انجام مي شود.


در این مقاله ، مشخصات ظاهری آفت زنجره ، چرخه زندگی آن ، نحوه خسارت و مدیریت و کنترل آن بحث شده است. که در زیر می توانید مقاله را دانلود و از مطالب آن استفاده نمایید.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.