آفات سیب زمینی

0 1,329

سوسک کلرادو (سوسک برگخوار سيب زميني) Leptinotarsa decemlineata

سوسک کلرادو طالب آب و هواي معتدل و مرطوب و زمستان سرد است . حرارت بالاتر از ۱۱٫۵ درجه سانتي گراد براي نشو و نماي سوسک موثر شناخته شده است . تخم در حرارت کمتر از ۱۲ درجه سانتي گراد تفريخ نمي شود. حرارت بالاتر از ۳۵ درجه سانتي گراد تخم و لارو ها را مي کشد و سوسکها براي فرار از گرما به داخل خاک پناهنده مي شوند. اين آفت علاوه بر سيب زميني از گوجه فرنگي و بادمجان و تو تون و فلفل فرنگي و عده زيادي از گياهان هرز تغذ يه مي کند . حشره کامل و لارو اين آفت از برگهاي گياه ميزبان تغذيه نموده و ساقه ها را باقي مي گذارند.

زيست شناسي:

زمستان را به صورت حشره کامل در داخل خاک و در اعماق مختلف ان سپري مي کند . در اوايل بهار که حرارت خاک در بستر سوسک به حدود ۱۲ درجه سانتي گراد رسيد از محلهاي زمستان گذران خارج و شروع به فعاليت مي کند . در شهرستان اردبيل تاريخ خروج سوسکهاي زمستانه معمولا” از اواخر فروردين تا اوايل ارديبهشت مي باشد. سوسکها در ابتداي خروج ۲ تا ۳ روز در سطح خاک استراحت کرده و سپس در هواي گرم و آفتابي شروع به فعاليت و پرواز مي کنند . حشرات کامل بعد از يک تغذيه کافي از جوانه ها و برگها که معمولا” چند روز طول مي کشد و در ساعات گرم و آفتابي روز به جفت گيري پرداخته سپس حشره ماده تخم هاي خود را در دستجات ۲۰ تا ۸۰ تايي در سطح زيرين برگها قرار مي دهد . يک سوسک زمستانه ممکن است تا ۲۴۰۰ عدد تخم نيز بگذارد . تخمها در حرارت ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتي گراد طي ۴ تا ۶ روز و در حرارت پايين تر طي ۲ تا ۳ هفته تفريخ مي شوند . تخمها در حرارت بالاتر از ۳۵ درجه خشک شده و نازا مي شوند . اين حشره داراي ۴ سن لاروي است و تا ابتداي شفيره شدن ۴ نوبت پوست عوض مي کند . دوره لاروي حدود ۱۵ روز طول کشيده سپس لارو در داخل خاک در گهواره گلي و در عمق ۳ تا ۱۰ سانتي متري تبديل به شفيره مي شود . شفيرگي حدود ۲۰ روز به طول مي انجامد . نسل اول اين آفت حدود ۴۵ روز به طول مي انجامد.

در اردبيل سوسکهاي نسل اول از دهه اول تيرماه به بعد از شفيره خارج و در ساعات گرم روز به تدريج در خاک ديده مي شوند . قسمت عمده اي از جمعيت سوسکهاي نسل اول به خاک رفته و در عمق ۱۰ تا ۲۵ سانتي متري يا بيشتر دوره استراحت درازمدت يک تا سه سال را مي گذرانند. اما عده اي نيز به دوره استراحت نرفته و در سطح مزرعه باقي مانده و جفت گيري و تخمريزي مي نمايند و نسل دوم آفت را مي سازند . طرز تغذيه و رشد و نمو افراد نسل دوم مشابه با نسل اول آفت مي باشد . حشرات کامل در اواخر تابستان و اوايل پاييز به دياپوز رفته و همان گونه زمستان را درون خاک سپري مي کنند . اين آفت در نقاط ديگر دنيا ۱ تا ۴ نسل در سال دارد.

1

کنترل:

 • مبارزه زراعي:

جمع آوري و حذف بقاياي آلوده و تناوب زراعي در امر مبارزه بسيار مهم مي باشد.

 • دشمنان طبيعي:

قارچ Beauveria bassiana روي لارو و شفيره و حشره کامل فعاليت مي نمايد.

سن شکارگر Rhinocoris punctiventris از خانواده Reduviidae شکارچي حشره کامل مي باشد .

لارو بالتوري Chrysopa carnea از خانواده Chrysopidae که از تخم آفت تغذيه مي کند.

 • مبارزه شيميايي:

يک يا دو نوبت سم پاشي با فوزالون (زولون) امولسيون ۳۵ درصد به نسبت ۲ ليتر در هزار.

بيد سيب زميني  Phthorimaea operculella.

در اندامهاي هوائي گياه، لارو پس از خروج از تخم در پشت برگ، کنارة رگبرگ را سوراخ مي کند و به داخل صفحه برگ مي رود و در فاصلة بين دو پوستة غشاء روئي و غشاء زيرين برگ مواد سبزينه برگ را مي خورد و برگهاي آفت زده، لکه هاي سفيدي شبيه به تاول دارد.

در غده سيب زميني صدمات لارو در مقايسه با برگ تفاوت دارد. در غده، لارو زير پوست رفته دالان مستقيم يا پيچ و خم دار مي سازد و به تدريج که لارو به سنين بالاتر مي رود داخل  دالان را با فضولات و مواد جويده شده پر مي نمايد. دالان پر شده از فضولات رنگ قهوه اي شبيه چوب پنبه دارد. لاروهاي درشت به داخل غده هم مي روند و از محتويات داخل غده تغذيه مي کنند. در برخي موارد لارو پس از رشد کامل همراه با غده به انبار منتقل مي شود و روي کيسه يا قفسه هاي داخل انبار به شفيره تبديل مي گردد. با توجه به مطالب گفته شده بيد سيب زميني خسارت خود را از مزرعه شروع کرده و به انبار ختم مي گردد.. خسارت اين آفت روي برگهاي توتون و گوجه فرنگي تا ۷۰% گزارش شده است. در استان فارس خسارت اندامهاي هوايي سيب زميني برخي اوقات به ۹۰% مي رسد.

 

2

کنترل:
مزرعه:

 • در منطقه فارس اگر کشت سيب زميني در اواسط اسفند ماه شروع و برداشت در اواخر خرداد ماه خاتمه يابد خسارت آفت ضعيف و آلودگي غده ها کم مي باشد.پنج تا شش هفته بعد از کشت پاي بوته هاي سيب زميني خاک داده شود که حشره کامل قادر به تخمريزي روي غده ها نشود. در ضمن پس از آبياري سله شکني انجام مي گيرد. چون در هنگام آبياري به خصوص نوبت اول سطح پشته ها فرسايش نموده و در زير ترک خوردگي ايجاد شده که دسترسي پروانه ها به غده ها داخل خاک سهل و آسان مي گردد.
 • از بين بردن بقاياي گياهي
 • کشت ارقام زودرس
 • شخم عميق پس از برداشت
  انبار:
 • شيوة انبارداري صحيح.
 • پائين نگه داشتن درجه حرارت بين ۴ تا ۶ درجه سانتي گراد.
 • عدم انتقال غده هاي آلوده به انبار.
  استفاده از تله هاي فرموني و نوري در انبار براي شکار پروانه ها

کرم مفتولي ريشه  Agriotes Lineatus
لارو اين حشره از گياهچه هاييکه به تازگي از جوانه زدن بذر ايجاد شده اند تغذيه نموده و حشره کامل نيز از گردة گلها تغذيه مي نمايد. لارو آفت غدة سيب زميني را سوراخ مي کند و در داخل آن کانالهائي به طول ۳-۲۲ ميلي متر بوجود مي آورد و خود نيز در داخل اين کانالها به سر مي برد. روي ريشه گندم نيز قسمتي از آن را به صورت قلوه کن مورد تغذيه قرار مي دهد.

34

کنترل:

• تناوب، کنترل علفهاي هرز، شخم عميق و ازبين بردن غده هاي آلوده
• آبياري مناسب . استفاده از تله هاي نوري براي به دام انداختن حشرات کامل
• کلرپيريفوس(دورسبان) و ديازينون(بازودين)  G 5%و ۳۰کيلوگرم در هکتار
• مونوکروتوفوس (نوواکرون) به نسبت ۱٫۵ تا ۲ در هزار

شب پره زمستانی(كرم طوقه بر)

شب پره زمستانی كه در تمام مناطق ایران شیوع دارد علاوه بر چغندرقند به ریشه و طوقه عده ای دیگراز گیاهان زراعی از قبیل: پنبه, خیار, كدو, سیب زمینی, یونجه, آفتابگردان, ذرت, كنجد, سوزا, بادمجان, گوجه فرنگی, هویج و گندم حمله می كند و در ابتدای رویش گیاهان مذكور كه جوان هستند صدمه زیادی می زند.

لارو شب پره زمستانی از قاعده دمبرگها و گردن (طوقه) ریشه چغندر و سایر گیاهان تغذیه می كند و در نتیجه یك حفره نسبتا بزرگی در طوقه گیاه بوجود می آید كه باعث قطع ریشه از ساقه و خشكیدن گیاه جوان می گردد. خسارت لاروهای شب پره زمستانی در مزارع چغندر كرپه و جوان فوق العاده زیاد و با اهمیت است و چنانچه تراكم آفت در بعضی از مزارع كرپه زیادباشد منجر به نابودی زراعت ودوباره كاری

می گردد.خسارت آن گاهی باعث از بین رفتن كامل مزرعه گوجه فرنگی در مرحله نشاء می شود.

5

کنترل:

برای مبارزه شیمیای از طعمه پاشی استفاده می گردد.

طعمه شامل:

لیندین ۲۵ % )به صورت امولسیون یا پودر( ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم + سبوس گندم )یا كنجاله تخم پنبه( ۱۰۰ كیلوگرم + آب ۵۰ لیتر

طرز تهیه طعمه بدین ترتیب است كه ابتدا سم را در آب كاملا حل كرده و به تدریج روی سبوس می ریزند و با پارو خوب مخلوط می كنند. طعمه نباید خیلی خشك باشد كه در موقع پاشیدن باد آنرا ببرد و همبنطور نباید رطوبت آن زیاد باشد كه بهم چسبیده و به صورت خمیر در آید.مقدار طعمه مسموم در هكتار بسته به نوع زراعت كه خطی یا كرتی باشد فرق می كند و معمولا حدود ۸۰ كیلوگرم است . موقع پخش طعمه هنگام عصر و غروب آفتاب است كه لارو ها از زیر خاک بیرون می آیند و در صورت لزوم باید طعمه پاشی را ۴ تا ۵ روز بعد تكرار كنند.

از عواملی كه به مبارزه شیمیایی كمك می كنند :

 • شخم عمیق بعد از برداشت محصول برای از بین بردن لاروها
 • وجین علفهای هرز مزرعه چغندر و نابود كردن آنها در بهار
 • كولتیواتور زدن
 • دادن یخ آب زمستانه

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.