آفات پسته سری دوم

در مورد آفات پسته بیشتر بدانید

0 356

زنبور مغز خوار سياه پسته Eurytoma plotnikovi
زنبور مغز خوار طلايي پسته Megastigmus pistaciae
اين زنبورها در اكثر مناطق پسته كاري ايران و دنيا وجود دارند و در بعضي از مناطق ايران خسارت زيادي وارد مي كنند ، زمستان را به صورت لارو كامل درون ميوه هاي پسته روي درخت و يا پسته هاي ريخته شده به زمين سپري و زنبور كامل در بهار خارج شده و پس از جفتگيري تخم خود را در مغز پسته مي گذارد و لارو از تمام محتويات مغز تغذيه مي كند.

زنبور مغز خوار

کنترل:
زنبورمغز خوار سياه يك نسل در سال و زنبور مغز خوار طلايي دو نسل در سال دارد با توجه به زمستانگذرانی آفت در میوه ها بهترين روش مبارزه با اين آفت جمع آوري و سوزاندن پسته هاي آلوده روي درختان و پسته هاي روي زمين مي باشد ولي بايد دريك منطقه بطور همگاني اجرا شود .

سوسك سرشاخه خوار پسته Hylesinus vestitus
حشره كامل به جوانه هايي كه در محل اتصال دمبرگ قرار دارند حمله كرده آنها را سوراخ و دالان كوتاهي در وسط چوب ايجاد مي كند ، هر سوسك در طول زندگي خود غالبااز يك جوانه تغذيه مي كند ، سوسكها از نيمه دوم مهر ماه به تدريج از كانالهاي تغذيه اي خود در روي درختان خارج شده و به سمت چوبهاي پسته نيمه خشك و تازه هرس شده هجوم آورده و با نفوذ در آنها و ايجاد كانال در داخل آنها تخم ريزي مي كنند. لاروها زير پوست درختان پسته كه تازه خشك شده و يا زير پوست شاخه هاي هرس شده زندگي مي كنند و ضمن تغذيه دالانهايي ايجاد مي نمايند . سوسكهاي نسل جديد از فروردين ماه تا نيمه اول ارديبهشت از چوبها خارج و به جوانه هاي سرشاخه هاي جوان حمله مي كنند ، اين آفت يك نسل در سال دارد.

pesteh(media)3sabzkesht
کنترل:
با توجه به اينكه بهترين محل براي تخم ريزي و ادامه نسل آفت ، چوب هاي پسته هرس شده و چوبهاي خشك مي باشند جمع آوري و سوزاندن اين گونه چوبها باعث كاهش جمعيت آفت مي شود ضمنا تله گذاري در طول فصل پاييزوزمستان جهت تخم ريزي سوسك ها وسوزاندن چوبها در اسفند ماه نيز در تقليل آفت موثر مي باشد با توجه به اينكه نگهداري چوب پسته در منازل محل مناسبي براي تخم ريزي حشره كامل مي باشد از نگهداري چوبهاي خشك و هرس شده درباغ و خانه خودداري گردد. در صورت لزوم و بالا بودن تراكم آفت از آندوسولفان۲٫۵ در هزار  به همراه ۵ تا ۱۰ نفت و ۲٫۵ ليتر صابون مايع براي سمپاشي استفاده گردد.

پروانه پوست خوارميوه پسته Arimania komaroffi
لارو اين آفت در نسل اول در ماههاي ارديبهشت و خرداد از دانه هاي ريز پسته تغذيه مي كند و خساراتي شبيه به خسارت پروانه ميوه خوار پسته ايجاد مي نمايد لارو نسل بعدي ازپوست سبز رويي ميوه تغذيه مي كند و در نتيجه دانه بدون پوست و بدون مغز باقي مانده
خشك شده و مي ريزد در نسل آخر كه مصادف با رسيدن ميوه ها مي باشد لاروها از پوست نرم پسته تغذيه مي كنند و باعث بجاي گذاشتن لكه هاي تيره در روي پوست استخواني دانه پسته شده و از بازار پسندي و مرغوبيت پسته كاسته مي شود لاروهاي نسل
هاي مختلف اين آفت حداقل ۶ ماه روي خوشه پسته فعاليت مي كنند وبراي محافظت از عوامل خارجي تارهاي نازكي مي تنند و به همين علت در اصطلاح محلي كراش ناميده مي شود.

پروانه پوست خوارميوه پسته Arimania komaroffi

کنترل:
براي مبارزه در موقعي كه لاروها هنوز جوان هستند و تار زيادي به دور خود نتنيده اندسمپاشي با سموم زولون و مالاتيون ۲ ليتر در هزار ليتر آب نتيجه قطعي داده است. شخم و یخ آب زمستانه هم جهت کنترل جمعیت آفت توصیه می شود.

زنجره پسته ( شيره تر) Idiocerus stali
به محض باز شدن خوشه ها ، حشرات ماده در داخل دم خوشه ها و سرشاخه ها تخمگذاري مي كنند كه محل تخمگذاري برنگ سياه ديده مي شود. خروج نوزادها از تخم همزمان با خاتمه گل و تشكيل ميوه مي باشد ، اين حشره در سال يك نسل دارد.تغذيه نوزادان زنجره (پوره ها ) از ميوه ها باعث سياه شدن و ريزش آنها مي گردد علاوه بر آن مدفوع آفت همراه با ترشحات گياه ناشي ازنيش پوره ها به صورت مايعي چسبناك جلوه اي زشت به خوشه ها مي دهد .

زنجره پسته ( شيره تر) Idiocerus stali
کنترل :

با توجه به اينكه يكي از خسارتهاي آفت ، تخم ريزي حشره كامل در داخل دم خوشه ها مي باشد بنابر اين بهترين زمان مبارزه قبل از تخم ريزي مي باشد و چناچه باغداران موفق به سمپاشي در اين مرحله نشوند بر عليه پوره ها مبارزه مي كنند كه آگاهي از تركم آفت
درهنگام مبارزه داراي اهميت است . در صورت نياز به سمپاشي زولون ،دارتون به نسبت ۲ تا ۲٫۵  ليتر درهزار ليتر آب و يا سموم اتيون ، اندوسولفان به نسبت ۲ ليتر درهزار ليتر آب استفاده مي شود.

پروانه ميوه خوار پسته ( داغوي پسته)  Recurvaria pistaciicola
لارو پروانه ميوه خوار پسته در اوايل تشكيل ميوه با تغذيه از جنين ميوه ها باعث سياه شدن و ريزش آنها مي شود كه خسارت را دراين مرحله داغوي پسته نامند، خسارت لاورها از مغز ميوه هاي در مرحله استخواني شدن پوست پسته باعث بر جاماندن فضولات لاروي و ايجاد لكه هاي تيره رنگ برروي پوست استخواني مي گردد كه سبب كاهش مرغوبيت و بازار پسندي پسته ها مي گردد هم چنين سوراخ ايجاد شده توسطلاروها را نفوذ قارچها مولد آفلاتوكسين را فراهم مي سازد.

پروانه ميوه خوار پسته ( داغوي پسته) Recurvaria pistaciicola
کنترل:

•    استفاده از تله هاي فرموني : دراين روش حشرات ماده ( به تعداد ۲ تا ۳ عدد) رادر داخل محفظه شيشه اي يا پلاستيكي كه دو سر آن سوراخ است و توسط پارچه توري پوشانيده شده است محبوس كرده وآن را برروي يك سيني محتوي آب وچند قطره روغن ولك قرار مي دهند ، ظرف حاوي پروانه هاي ماده در ارتفاع حدود  ۵-۱۰  سانتي متري بر روي سيني آب آويزان شود .پروانه هاي نر به سمت بوي پروانه هاي ماده جلب و در داخل سيني محتوي آب و روغن ولك افتاده و از بين مي روند .
•    مبارزه شيميايي : درصورت نياز به عمليات سمپاشي همزمان باريزش دو سوم گلها ( مقارن با اندازه ارزن شدن ميوه ها) ۱ ازسموم متاسيستوكس ، ميتاك به نسبت۱٫۵ ليتر درهزار ليتر آب و در صورت تراكم زياد آفت از سم لاروين به نسبت ۱ كيلو گرم در هزار ليتر آب و اکسی دیمتون متیل به نسبت ۱٫۵ در هزار استفاده شود.
•    استفاده از نوار مقوایی دور تنه درخت در شهریور جهت کاهش خسارت آفت موثر است.

سوسك شاخك بلند Chalchaenesthes pistacivora
تخم گذاري حشره كامل بصورت انفرادي و برروي سرشاخه هاي جوان و يادرمحل هرس شاخه ها انجام مي شود ميانگين تعداد تخم ۳۵ تا ۴۰ عدد مي باشد ، لاروها از داخل شاخه ها تغذيه نموده و سبب خشكيدگي شاخه ها مي شوند طول كانال لاروي حدود ۱۵ سانتيمتر و بصورت رفت و برگشتي مي باشد. لارو سن آخر درانتهاي كانال از اوايل شهريور ماه تبديل به شفيره مي گردد.
حشره كامل حدود ۵ تا ۶ ماه درداخل كانال لاروي باقيمانده و تغذيه مختصري از چوب می نمايد و از اوسط فروردين ماه با ايجاد سوراخي به قطر ۴ تا ۴٫۵سانتیمتر از شاخه خارج مي شوند بنابراين يك نسل اين حشره دوسال طول مي كشد.

سوسك شاخك بلند Chalchaenesthes pistacivora

کنترل:
اين آفت در شهرستان سرجان شايع گرديده و به عنوان آفت قرنطينه مي باشد، انتقال اين آفت بوسيله نهال آلوده و بقاياي گياهي مي باشد و روش اصلي مبارزه با آن هرس شاخه هاي آلوده و ازبين بردن بقاياي گياهي آلوده است.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.