آفات پنبه

0 1,582

زنجرک پنبه Amrasca devastans

 حشرات کامل و پوره ها از شیره ي گیاهی بافت هاي گیاه تغذیه میکنند. اعتقاد بر این است که در طول فرایند مکیدن شیره ي گیاهی، آن ها سمی را به  بافت هاي گیاهی تزریق میکنند که سبب سوختگی میگردد .

پنبه 2

علایم خسارت:

 • کل شاخساره بدون چروکیدگی یا پیچیدگی و زردي.
 • چروکیدگی و پیچیدگی تعداد کمی از برگ ها در بخش هاي پایینی گیاه همراه با زردي حاشیه ي برگ ها.
 • چروکیدگی و پیچیدگی برگ ها تقریبا در کل گیاه رشد گیاه مختل و متوقف میگردد.
 • پیچیدگی شدید، چروکیدگی، زرد و برنزه شدن و خشکیدگی برگ ها.

کنترل

عملیات زراعی زمستانه، به خصوص زير خاک کردن کامل بقايای گیاهی ودفع علفهای هرزو یخ آب زمستانه آفت راکاهش می دهد. درصورت افزايش جمعیت آفت کاربرد سموم سیستمیک در کاهش جمعیت مؤثر هستند.

 • ایمیدیاکلوپراید ۰٫۵ در هزار
 • دیمتوات: ۰٫۵ تا ۰٫۳ در هزار

شته ي جالیز Aphis gossypii

پوره ها و حشرات کامل با تغذیه از آوندهاي آبکش خسارت ایجاد میکنند. این حشرات شیره ي سلولی گیاهان حساس را میمکند، بنابراین، گیاهان پاکوتاه میشوند. برگ ها رنگ پریده (زرد)، پیچیده و خشک می شوند .شته ها روي سطوح گیاهی عسلک ترشح میکنند که سبب رشد کپک هاي دوده اي سیاه می شود و از فتوسنتز جلوگیري میکند. مورچه ها نیز به سمت عسلک جلب می شوند. شته ها همچنین درپایان فصل و همزمان با باز شدن غوزهها، به گیاه خسارت می زنند و به دلیل رشد کپک هاي دوده اي بر روي الیاف غوزه هاي باز، مشکلاتی جدي را ایجاد میکنند.

پنبه 3

علایم خسارت:

کل گیاه بدون پیچیدگی یا چروکیدگی.
فنجانی شدن یا چروکیدگی برگ هاي بخش هاي بالایی گیاهان.
فنجانی شدن برگ ها و حضور شته ها بر روي تمام قسمت هاي گیاه.
فنجانی شدن شدید برگ ها و وجود کپک هاي دوده اي سیاه بر روي تمام قسمت هاي گیاهان، توقف رشد گیاهان.

کنترل:

 • مونوکرتوفوس(نواکرون) SL40% يک ليتر ۲-۱ نوبت.
 • ايميداکلوپرايد(کونفيدور) SC 35% و ۲۵۰سي سي درهکتار.
 • متاسيستوکس EC25% و ۱ليتر.
 • پي متروزين(چس) WP 25% و ۱کيلوگرم در هکتار.

عسلک پنبه  Bemisia tabaci

هم پوره ها و هم حشرات کامل از شیره ي سلولهاي برگ ها تغذیه میکنند که باعث رنگ پریدگی، پیچیدگی و خشک شدن آنها می شود. آن ها بر روي برگ ها عسلک ترشح میکنند که موجب رشد کپک هاي دوده اي سیاه می گردد. مورچه ها نیز به عسلک جلب می شوند. سفیدبالک ها ناقل برخی بیمارگرهاي گیاهی مانند ویروس پیچیدگی برگ پنبه هستند. گیاهان آلوده ظاهري براق و چسبنده دارند. با تکان دادن گیاهان آلوده، سفیدبالک ها به پرواز درمی آیند.

پنبه 4

کنترل:
اقدامات زراعی:
از بين بردن بقاياي مزارع پنبه و سوزانيدن آنها بلافاصله بعد از برداشت محصول.
دور کاشتن زراعت پنبه از جاليز يا آفتابگردان و رعايت فاصله کافي.
تبديل روشهاي کرتي به خطي.
کاشت واريته هاي مقاوم.
از بين بردن علفهاي هرز.
در صورت امکان در اواخر فصل کاشت کود اوره به زمين داده نشود.

کنترل شيميايي:

 • پيريميفوس متيل(اکتليک) EC50% و۱٫۵ليتر
 • آميتراز(مايتاوک)EC20% و ۳ليتر
 • پيري پروکسي فن(آدميرال) EC10% و۰٫۷۵ليتر
 • بوپروفزين(آپلاود)و ۱٫۲۵ SC40% ليتر

تریپس پنبه Thrips tabaci

لوله اي شدن حاشیه ي برگ ها و پژمردگی آن ها در اثر خراشیده شدن سطح رویی اپیدرم. سطح رویی برگ هاي مسن تر به رنگ قهوه اي می گراید. لکه هاي سفید نقره اي در سطح زیرین برگ ها دیده می شوند. پیچیدگی و چروکیده خشک شدن برگ ها اتفاق می افتد.

علایم خسارت:

لکه هاي نقر هاي در سطح زیرین برگ ها.
لکه هاي قابل مشاهده به رنگ قهوه اي روشن در امتداد رگبرگ ها
خشبی شدن برگ ها تا ایجاد ظاهري به شدت زنگ زده در گیاه.

پنبه5

کنترل:

 • از بين بردن علفهاي هرز مزارع وضد عفوني بذور با سم گاچو.
 • سم متاسيستوکس در هنگام بروز مشکل مي توان استفاده کرد.

سنکهاي گیاهی یا برگی خانواده ي Miridae در زراعت پنبه :

 • سنک غوزه ي پنبه Adelphocoris lineolatus
 • سن سبز یونجه Creontiades pallidus
 • سنک تخم پنبه Oxycarenus pallens

هم پوره ها و هم حشرات کامل خسارت ایجاد میکنند. تغذیه ازجوانه هاي انتهایی، غنچه ها، گلها و غوزه هاي پنبه با قطعات دهانی زننده- مکنده سبب ریزش زیاد گل ها، غنچه هاي کوچک و غوزه هاي نارس میشود. تغذیه موجب پیدایش لکه هاي آفتاب سوخته، کوچک و تیره بر روي سطح غوزه میگردد که در صورت بروز خسارت شدید، به دلیل تلقیح نشدن برخی از تخمک ها غوزه هاي بدشکل ایجاد میشوند.

پنبه 6

کنترل:
غوزه ها و محصول پنبه هر چه زودتر برداشت و جمع آوري شود که حشره موفق به تخمريزي روي آنها نشود.
اکسی دیمتون متیل ۱ لیتر در هزار
ایمیدیاکلروپراید ۰٫۲۵ لیتر در هزار

کرم غوزه ي پنبه Helicoverpa armigera

لاروهاي تازه تفریخ شده اغلب ممکن است مدتی سرگردان باشند و پیش از مستقر شدن در یک مکان مناسب، به طور تصادفی از سطح برگ تغذیه کنند: در پنبه، این مکان معمولا روي جوانه ي گل یا گل است که در صورت عدم ریزش، در نهایت توخالی میشود. لاروهاي مسن تر جوانه ها و غوزه هاي جوا ن تررا ترجیح میدهند. با وجود این، در بیش تر جوانه ها و غوزه هاي مورد حمله قرار گرفته، تجمع فضولات بین سطوح آن ها و براکته هاي احاطه کننده دیده می شود. لاروها به غنچه هاي ترد و لطیف آسیب می زنند و سبب ریزش آن ها میشوند. غنچه هاي ریخته ي داراي علایم خسارت آفت در پاي بوته دیده میشوند. غنچه هاي آسیب دیده ي باقی مانده بر روي بوته ها به صورت رنگ پریده در می آیند. لاروها در حالی که نیمی از بدنشان در خارج غوزه قرار دارد، از غوزه ها تغذیه میکنند. لاروها از اندا مهاي زایشی گیاه تغذیه میکنند. آن ها از برگ ها به ندرت تغذیه می نمایند. هر لارو میتواند از ۸ تا ۱۰ عدد غنچه و ۲ تا ۳ عدد غوزه تغذیه کند.

پنبه 7

کنترل:
زراعی

شخم زمستانه در ازبين بردن شفيره هاي اين آفت بسيار مفيد است و مناسب ترين زمان سم پاشي هنگام ظهور لاروهاي سن يک با سمومي نظير اندرين، سوين و يا سوپر اسيد مي باشد. اخيرا استفاده از زنبور تريکوگراما یا براکن در مبارزه بيولوژيک با اين آفت نتايج اميد بخشي داده است.

شیمیایی

 • ایندوکساکارب ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلی لیتر
 • سایپرمترین ۱۷۵ میلی لیتر
 • تیاکلوپراید + دلتامترین ۱ لیتر
 • پیریدالیل ۳۰۰ میلی لیتر

در انجام سم پاشی حتما به موارد ذکر شده در اطلاعیه های پیش آگاهی توجه شود.

کرم سرخ پنبه Pectinophora gossypiella

پنبه 8

لاروهاي کرم سرخ به غوزه هاي رسیده ي پنبه خسارت قابل توجهی وارد می آورند به این صورت که لاروهاي نوزاد کوچک در غوزه ها نفوذ میکنند.سوراخ هاي ورودي لاروها مسدود می شوند و لاروها در داخل غوزه ها باقی می مانند وبافت هاي تشکیل دهنده ي بذر و الیاف را از بین می برند. شدت آلودگی در برخی مواقع آن چنان شدید است که در هر غوزه تا ۱۰ عدد لارو یافت میشود و ۷۵ تا ۱۰۰ درصد غوزه ها آلوده میشوند. اگر غوزه هاي آسیب دیده نریزند و تا زمان رسیدگی و باز شدن روي گیاه باقی بمانند، الیافی که از خسارت آفت در امان مانده اند رنگی می شوند و حتی مقدار روغن بذر، درصد کیل و کیفیت ریسندگی الیاف نیز به شکل نامطلوبی تحت تاثیر قرار میگیرند. این لاروها به غوزه هاي جوان نیز حمله میکنند که ممکن است به طور یکنواخت ریزش کنند. لاروها همچنین جوانه هاي گل و گل ها را سوراخ میکنند و وارد آنها می شوند.

همانند کرم خاردار، این آفت میزبانهاي متعددي از تیره ي پنبه (ختمی ) دارد. این آفت در گلها ظاهري روزت مانند با گلبرگ هاي نزدیک به هم نیز ایجاد میکند.

کنترل:
رعايت موارد قرنطينه اي و اقدامات جدي براي جلوگيري از ورود بذر پنبه از کشورهاي آلوده.

کرم خاردار پنبه Earias insulana

لاروهاي سنین مختلف مراحل خسارت زاي آفت می باشند. لاروها ساقه هاي گیاهچه ها و شاخه هاي جوان را سوراخ میکنند و سپس از غنچه هاي جوان، جوانه ها و غوزه ها تغذیه مینمایند. لاروها ۴ تا ۵ بار پوست اندازي میکنند. سطح بدن لاروها به طور نامنظم داراي خار و لکه است. به همین دلیل، این لاروها کرم هاي خاردار یا لکه دار نامیده می شوند. پژمردگی نقاط در حال رشد در مرحله ي رویشی، ریزش غنچه ها و جوانه هاي غنچه ها.

پنبه 9

کنترل:
کاشت زودتر پنبه و برداشت زودتر آن در پائيز اغلب سبب مي شود که در موقع ظهور آفت گياه بتواند خسارت را تحمل نمايد.
زير خاک نمودن بقاياي پنبه با شخم عميق پائيزه.
دفع علفهاي هرز و ميزبانان آفت در اطراف مزرعه.

کنترل شيميايي:

 • کارباريل(سوين) WP85% و۳ کيلوگرم در هکتار ۲- ۱ نوبت
 • آزينفوس متيل(گوزاتيون) EC20% و۵ ليتر در هکتار.

کرم برگخوار پنبه يا پرودينا Spodoptera littoralis

لاروها به طور دسته جمعی از سطح زیرین برگ ها تغذیه میکنند و در صورت شدید بودن خسارت، تنها رگبرگ میانی و سایر رگبرگ ها را بر جاي میگذارند.

پنبه 99

زنجرک پنبه Amrasca devastans

 حشرات کامل و پوره ها از شیره ي گیاهی بافت هاي گیاه تغذیه میکنند. اعتقاد بر این است که در طول فرایند مکیدن شیره ي گیاهی، آن ها سمی را به  بافت هاي گیاهی تزریق میکنند که سبب سوختگی میگردد .

علایم خسارت:

 • کل شاخساره بدون چروکیدگی یا پیچیدگی و زردي.
 • چروکیدگی و پیچیدگی تعداد کمی از برگ ها در بخش هاي پایینی گیاه همراه با زردي حاشیه ي برگ ها.
 • چروکیدگی و پیچیدگی برگ ها تقریبا در کل گیاه رشد گیاه مختل و متوقف میگردد.
 • پیچیدگی شدید، چروکیدگی، زرد و برنزه شدن و خشکیدگی برگ ها.

کنترل

عملیات زراعی زمستانه، به خصوص زير خاک کردن کامل بقايای گیاهی ودفع علفهای هرزو یخ آب زمستانه آفت راکاهش می دهد. درصورت افزايش جمعیت آفت کاربرد سموم سیستمیک در کاهش جمعیت مؤثر هستند.

 • ایمیدیاکلوپراید ۰٫۵ در هزار
 • دیمتوات: ۰٫۵ تا ۰٫۳ در هزار

شته ي جالیز Aphis gossypii

پوره ها و حشرات کامل با تغذیه از آوندهاي آبکش خسارت ایجاد میکنند. این حشرات شیره ي سلولی گیاهان حساس را میمکند، بنابراین، گیاهان پاکوتاه میشوند. برگ ها رنگ پریده (زرد)، پیچیده و خشک می شوند .شته ها روي سطوح گیاهی عسلک ترشح میکنند که سبب رشد کپک هاي دوده اي سیاه می شود و از فتوسنتز جلوگیري میکند. مورچه ها نیز به سمت عسلک جلب می شوند. شته ها همچنین درپایان فصل و همزمان با باز شدن غوزهها، به گیاه خسارت می زنند و به دلیل رشد کپک هاي دوده اي بر روي الیاف غوزه هاي باز، مشکلاتی جدي را ایجاد میکنند.

علایم خسارت:

کل گیاه بدون پیچیدگی یا چروکیدگی.
فنجانی شدن یا چروکیدگی برگ هاي بخش هاي بالایی گیاهان.
فنجانی شدن برگ ها و حضور شته ها بر روي تمام قسمت هاي گیاه.
فنجانی شدن شدید برگ ها و وجود کپک هاي دوده اي سیاه بر روي تمام قسمت هاي گیاهان، توقف رشد گیاهان.

کنترل:

 • مونوکرتوفوس(نواکرون) SL40% يک ليتر ۲-۱ نوبت.
 • ايميداکلوپرايد(کونفيدور) SC 35% و ۲۵۰سي سي درهکتار.
 • متاسيستوکس EC25% و ۱ليتر.
 • پي متروزين(چس) WP 25% و ۱کيلوگرم در هکتار.

عسلک پنبه  Bemisia tabaci

هم پوره ها و هم حشرات کامل از شیره ي سلولهاي برگ ها تغذیه میکنند که باعث رنگ پریدگی، پیچیدگی و خشک شدن آنها می شود. آن ها بر روي برگ ها عسلک ترشح میکنند که موجب رشد کپک هاي دوده اي سیاه می گردد. مورچه ها نیز به عسلک جلب می شوند. سفیدبالک ها ناقل برخی بیمارگرهاي گیاهی مانند ویروس پیچیدگی برگ پنبه هستند. گیاهان آلوده ظاهري براق و چسبنده دارند. با تکان دادن گیاهان آلوده، سفیدبالک ها به پرواز درمی آیند.

کنترل:
اقدامات زراعی:
از بين بردن بقاياي مزارع پنبه و سوزانيدن آنها بلافاصله بعد از برداشت محصول.
دور کاشتن زراعت پنبه از جاليز يا آفتابگردان و رعايت فاصله کافي.
تبديل روشهاي کرتي به خطي.
کاشت واريته هاي مقاوم.
از بين بردن علفهاي هرز.
در صورت امکان در اواخر فصل کاشت کود اوره به زمين داده نشود.
کنترل شيميايي:

 • پيريميفوس متيل(اکتليک) EC50% و۱٫۵ليتر
 • آميتراز(مايتاوک)EC20% و ۳ليتر
 • پيري پروکسي فن(آدميرال) EC10% و۰٫۷۵ليتر
 • بوپروفزين(آپلاود)و ۱٫۲۵ SC40% ليتر

تریپس پنبه Thrips tabaci

لوله اي شدن حاشیه ي برگ ها و پژمردگی آن ها در اثر خراشیده شدن سطح رویی اپیدرم. سطح رویی برگ هاي مسن تر به رنگ قهوه اي می گراید. لکه هاي سفید نقره اي در سطح زیرین برگ ها دیده می شوند. پیچیدگی و چروکیده خشک شدن برگ ها اتفاق می افتد.

علایم خسارت:

لکه هاي نقر هاي در سطح زیرین برگ ها.
لکه هاي قابل مشاهده به رنگ قهوه اي روشن در امتداد رگبرگ ها.
خشبی شدن برگ ها تا ایجاد ظاهري به شدت زنگ زده در گیاه.

کنترل:

 • از بين بردن علفهاي هرز مزارع وضد عفوني بذور با سم گاچو.
 • سم متاسيستوکس در هنگام بروز مشکل مي توان استفاده کرد.

سنکهاي گیاهی یا برگی خانواده ي Miridae در زراعت پنبه :

 • سنک غوزه ي پنبه Adelphocoris lineolatus
 • سن سبز یونجه Creontiades pallidus
 • سنک تخم پنبه Oxycarenus pallens

هم پوره ها و هم حشرات کامل خسارت ایجاد میکنند. تغذیه ازجوانه هاي انتهایی، غنچه ها، گلها و غوزه هاي پنبه با قطعات دهانی زننده- مکنده سبب ریزش زیاد گل ها، غنچه هاي کوچک و غوزه هاي نارس میشود. تغذیه موجب پیدایش لکه هاي آفتاب سوخته، کوچک و تیره بر روي سطح غوزه میگردد که در صورت بروز خسارت شدید، به دلیل تلقیح نشدن برخی از تخمک ها غوزه هاي بدشکل ایجاد میشوند.

کنترل:
غوزه ها و محصول پنبه هر چه زودتر برداشت و جمع آوري شود که حشره موفق به تخمريزي روي آنها نشود.
اکسی دیمتون متیل ۱ لیتر در هزار
ایمیدیاکلروپراید ۰٫۲۵ لیتر در هزار

کرم غوزه ي پنبه Helicoverpa armigera

لاروهاي تازه تفریخ شده اغلب ممکن است مدتی سرگردان باشند و پیش از مستقر شدن در یک مکان مناسب، به طور تصادفی از سطح برگ تغذیه کنند: در پنبه، این مکان معمولا روي جوانه ي گل یا گل است که در صورت عدم ریزش، در نهایت توخالی میشود. لاروهاي مسن تر جوانه ها و غوزه هاي جوا ن تررا ترجیح میدهند. با وجود این، در بیش تر جوانه ها و غوزه هاي مورد حمله قرار گرفته، تجمع فضولات بین سطوح آن ها و براکته هاي احاطه کننده دیده می شود. لاروها به غنچه هاي ترد و لطیف آسیب می زنند و سبب ریزش آن ها میشوند. غنچه هاي ریخته ي داراي علایم خسارت آفت در پاي بوته دیده میشوند. غنچه هاي آسیب دیده ي باقی مانده بر روي بوته ها به صورت رنگ پریده در می آیند. لاروها در حالی که نیمی از بدنشان در خارج غوزه قرار دارد، از غوزه ها تغذیه میکنند. لاروها از اندا مهاي زایشی گیاه تغذیه میکنند. آن ها از برگ ها به ندرت تغذیه می نمایند. هر لارو میتواند از ۸ تا ۱۰ عدد غنچه و ۲ تا ۳ عدد غوزه تغذیه کند.

کنترل:
زراعی

شخم زمستانه در ازبين بردن شفيره هاي اين آفت بسيار مفيد است و مناسب ترين زمان سم پاشي هنگام ظهور لاروهاي سن يک با سمومي نظير اندرين، سوين و يا سوپر اسيد مي باشد. اخيرا استفاده از زنبور تريکوگراما یا براکن در مبارزه بيولوژيک با اين آفت نتايج اميد بخشي داده است.

شیمیایی

 • ایندوکساکارب ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلی لیتر
 • سایپرمترین ۱۷۵ میلی لیتر
 • تیاکلوپراید + دلتامترین ۱ لیتر
 • پیریدالیل ۳۰۰ میلی لیتر

در انجام سم پاشی حتما به موارد ذکر شده در اطلاعیه های پیش آگاهی توجه شود.

کرم سرخ پنبه Pectinophora gossypiella

لاروهاي کرم سرخ به غوزه هاي رسیده ي پنبه خسارت قابل توجهی وارد می آورند به این صورت که لاروهاي نوزاد کوچک در غوزه ها نفوذ میکنند.سوراخ هاي ورودي لاروها مسدود می شوند و لاروها در داخل غوزه ها باقی می مانند وبافت هاي تشکیل دهنده ي بذر و الیاف را از بین می برند. شدت آلودگی در برخی مواقع آن چنان شدید است که در هر غوزه تا ۱۰ عدد لارو یافت میشود و ۷۵ تا ۱۰۰ درصد غوزه ها آلوده میشوند. اگر غوزه هاي آسیب دیده نریزند و تا زمان رسیدگی و باز شدن روي گیاه باقی بمانند، الیافی که از خسارت آفت در امان مانده اند رنگی می شوند و حتی مقدار روغن بذر، درصد کیل و کیفیت ریسندگی الیاف نیز به شکل نامطلوبی تحت تاثیر قرار میگیرند. این لاروها به غوزه هاي جوان نیز حمله میکنند که ممکن است به طور یکنواخت ریزش کنند. لاروها همچنین جوانه هاي گل و گل ها را سوراخ میکنند و وارد آنها می شوند.

همانند کرم خاردار، این آفت میزبانهاي متعددي از تیره ي پنبه (ختمی ) دارد. این آفت در گلها ظاهري روزت مانند با گلبرگ هاي نزدیک به هم نیز ایجاد میکند.

کنترل:
رعايت موارد قرنطينه اي و اقدامات جدي براي جلوگيري از ورود بذر پنبه از کشورهاي آلوده.

کرم خاردار پنبه Earias insulana

لاروهاي سنین مختلف مراحل خسارت زاي آفت می باشند. لاروها ساقه هاي گیاهچه ها و شاخه هاي جوان را سوراخ میکنند و سپس از غنچه هاي جوان، جوانه ها و غوزه ها تغذیه مینمایند. لاروها ۴ تا ۵ بار پوست اندازي میکنند. سطح بدن لاروها به طور نامنظم داراي خار و لکه است. به همین دلیل، این لاروها کرم هاي خاردار یا لکه دار نامیده می شوند. پژمردگی نقاط در حال رشد در مرحله ي رویشی، ریزش غنچه ها و جوانه هاي غنچه ها.

کنترل:
کاشت زودتر پنبه و برداشت زودتر آن در پائيز اغلب سبب مي شود که در موقع ظهور آفت گياه بتواند خسارت را تحمل نمايد.
زير خاک نمودن بقاياي پنبه با شخم عميق پائيزه.

دفع علفهاي هرز و ميزبانان آفت در اطراف مزرعه.

کنترل شيميايي:

 • کارباريل(سوين) WP85% و۳ کيلوگرم در هکتار ۲- ۱ نوبت
 • آزينفوس متيل(گوزاتيون) EC20% و۵ ليتر در هکتار.

کرم برگخوار پنبه يا پرودينا Spodoptera littoralis

لاروها به طور دسته جمعی از سطح زیرین برگ ها تغذیه میکنند و در صورت شدید بودن خسارت، تنها رگبرگ میانی و سایر رگبرگ ها را بر جاي میگذارند.
کنترل:

در صورت انجام عملیات زراعی پاییزه و زمستانه جمعیت آفت به خوبی کنترل خواهد شد.

 • در صورت شدت آفت اتريمفوس (اکامت) به نسبت ۲ ليتر در هکتار استفاده شود.
 • مونوکرتوفوس(نواکرون) SL40%و ۲ليتر
 • دلتامترين(دسيس) EC25% و ۷۵۰ سي سي
 • سیپرمترین ۱۷۵ میلی لیتر

کنه دو نقطه اي کنه تار عنکبوتي پنبه Tetranychus urticae

اين کنه با تنيدن تار سطح برگهاي ميزبان را همراه با قشري مانند گرد و خاک مي پوشاند. مخصوصاً در کشت هاي زير پلاستيک و گلخانه اي گياهان جاليزي اين تارها روي گياهان،‌ زياد ديده مي شود. علايم خسارت اين کنه ممکن است به صورت لکه هاي خاکستري يا زرد، در متن سبز برگها مشاهده شود. گاهي برگها در اثر از دست دادن شيره گياهي حول دمبرگ اصلي خميده مي شوند.
کنترل:
رعايت اصول به زراعي و از بين بردن علفهاي هرز.
پروپارژيت(اومايت) EC57% و۱٫۵ ليتر درهکتار.
تتراديفون(تديون) EC 7.52% و۴ليتر.
آميتراز(مايتاک) EC20% و۳ليتر.
فن پروپاترين EC10% و۱ليتر (به هنگام طغیان کنه مصرف شود).

سم پاشی اول صبح و با پوشش مناسب سطح برگ انجام شود. تناوب استفاده از کنه کش های مختلف حتما باید رعایت شود.

زنجرک پنبه Amrasca devastans

 حشرات کامل و پوره ها از شیره ي گیاهی بافت هاي گیاه تغذیه میکنند. اعتقاد بر این است که در طول فرایند مکیدن شیره ي گیاهی، آن ها سمی را به  بافت هاي گیاهی تزریق میکنند که سبب سوختگی میگردد .

علایم خسارت:

 کل شاخساره بدون چروکیدگی یا پیچیدگی و زردي.

 • چروکیدگی و پیچیدگی تعداد کمی از برگ ها در بخش هاي پایینی گیاه همراه با زردي حاشیه ي برگ ها.
 • چروکیدگی و پیچیدگی برگ ها تقریبا در کل گیاه رشد گیاه مختل و متوقف میگردد.
 • پیچیدگی شدید، چروکیدگی، زرد و برنزه شدن و خشکیدگی برگ ها.

کنترل

عملیات زراعی زمستانه، به خصوص زير خاک کردن کامل بقايای گیاهی ودفع علفهای هرزو یخ آب زمستانه آفت راکاهش می دهد. درصورت افزايش جمعیت آفت کاربرد سموم سیستمیک در کاهش جمعیت مؤثر هستند.

 • ایمیدیاکلوپراید ۰٫۵ در هزار
 • دیمتوات: ۰٫۵ تا ۰٫۳ در هزار

شته ي جالیز Aphis gossypii

پوره ها و حشرات کامل با تغذیه از آوندهاي آبکش خسارت ایجاد میکنند. این حشرات شیره ي سلولی گیاهان حساس را میمکند، بنابراین، گیاهان پاکوتاه میشوند. برگ ها رنگ پریده (زرد)، پیچیده و خشک می شوند .شته ها روي سطوح گیاهی عسلک ترشح میکنند که سبب رشد کپک هاي دوده اي سیاه می شود و از فتوسنتز جلوگیري میکند. مورچه ها نیز به سمت عسلک جلب می شوند. شته ها همچنین درپایان فصل و همزمان با باز شدن غوزهها، به گیاه خسارت می زنند و به دلیل رشد کپک هاي دوده اي بر روي الیاف غوزه هاي باز، مشکلاتی جدي را ایجاد میکنند.

علایم خسارت:

کل گیاه بدون پیچیدگی یا چروکیدگی.
فنجانی شدن یا چروکیدگی برگ هاي بخش هاي بالایی گیاهان.
فنجانی شدن برگ ها و حضور شته ها بر روي تمام قسمت هاي گیاه.
فنجانی شدن شدید برگ ها و وجود کپک هاي دوده اي سیاه بر روي تمام قسمت هاي گیاهان، توقف رشد گیاهان.

کنترل:

 • مونوکرتوفوس(نواکرون) SL40% يک ليتر ۲-۱ نوبت.
 • ايميداکلوپرايد(کونفيدور) SC 35% و ۲۵۰سي سي درهکتار.
 • متاسيستوکس EC25% و ۱ليتر.
 • پي متروزين(چس) WP 25% و ۱کيلوگرم در هکتار.

عسلک پنبه  Bemisia tabaci

هم پوره ها و هم حشرات کامل از شیره ي سلولهاي برگ ها تغذیه میکنند که باعث رنگ پریدگی، پیچیدگی و خشک شدن آنها می شود. آن ها بر روي برگ ها عسلک ترشح میکنند که موجب رشد کپک هاي دوده اي سیاه می گردد. مورچه ها نیز به عسلک جلب می شوند. سفیدبالک ها ناقل برخی بیمارگرهاي گیاهی مانند ویروس پیچیدگی برگ پنبه هستند. گیاهان آلوده ظاهري براق و چسبنده دارند. با تکان دادن گیاهان آلوده، سفیدبالک ها به پرواز درمی آیند.

کنترل:
اقدامات زراعی:
از بين بردن بقاياي مزارع پنبه و سوزانيدن آنها بلافاصله بعد از برداشت محصول.
دور کاشتن زراعت پنبه از جاليز يا آفتابگردان و رعايت فاصله کافي.
تبديل روشهاي کرتي به خطي.
کاشت واريته هاي مقاوم.
از بين بردن علفهاي هرز.
در صورت امکان در اواخر فصل کاشت کود اوره به زمين داده نشود.
کنترل شيميايي:

 • پيريميفوس متيل(اکتليک) EC50% و۱٫۵ليتر
 • آميتراز(مايتاوک)EC20% و ۳ليتر
 • پيري پروکسي فن(آدميرال) EC10% و۰٫۷۵ليتر
 • بوپروفزين(آپلاود)و ۱٫۲۵ SC40% ليتر

تریپس پنبه Thrips tabaci

لوله اي شدن حاشیه ي برگ ها و پژمردگی آن ها در اثر خراشیده شدن سطح رویی اپیدرم. سطح رویی برگ هاي مسن تر به رنگ قهوه اي می گراید. لکه هاي سفید نقره اي در سطح زیرین برگ ها دیده می شوند. پیچیدگی و چروکیده خشک شدن برگ ها اتفاق می افتد.

علایم خسارت:

لکه هاي نقر هاي در سطح زیرین برگ ها.
لکه هاي قابل مشاهده به رنگ قهوه اي روشن در امتداد رگبرگ ها.
خشبی شدن برگ ها تا ایجاد ظاهري به شدت زنگ زده در گیاه.

کنترل:

 • از بين بردن علفهاي هرز مزارع وضد عفوني بذور با سم گاچو.
 • سم متاسيستوکس در هنگام بروز مشکل مي توان استفاده کرد.

سنکهاي گیاهی یا برگی خانواده ي Miridae در زراعت پنبه :

 • سنک غوزه ي پنبه Adelphocoris lineolatus
 • سن سبز یونجه Creontiades pallidus
 • سنک تخم پنبه Oxycarenus pallens

هم پوره ها و هم حشرات کامل خسارت ایجاد میکنند. تغذیه ازجوانه هاي انتهایی، غنچه ها، گلها و غوزه هاي پنبه با قطعات دهانی زننده- مکنده سبب ریزش زیاد گل ها، غنچه هاي کوچک و غوزه هاي نارس میشود. تغذیه موجب پیدایش لکه هاي آفتاب سوخته، کوچک و تیره بر روي سطح غوزه میگردد که در صورت بروز خسارت شدید، به دلیل تلقیح نشدن برخی از تخمک ها غوزه هاي بدشکل ایجاد میشوند.

کنترل:
غوزه ها و محصول پنبه هر چه زودتر برداشت و جمع آوري شود که حشره موفق به تخمريزي روي آنها نشود.
اکسی دیمتون متیل ۱ لیتر در هزار
ایمیدیاکلروپراید ۰٫۲۵ لیتر در هزار

کرم غوزه ي پنبه Helicoverpa armigera

لاروهاي تازه تفریخ شده اغلب ممکن است مدتی سرگردان باشند و پیش از مستقر شدن در یک مکان مناسب، به طور تصادفی از سطح برگ تغذیه کنند: در پنبه، این مکان معمولا روي جوانه ي گل یا گل است که در صورت عدم ریزش، در نهایت توخالی میشود. لاروهاي مسن تر جوانه ها و غوزه هاي جوا ن تررا ترجیح میدهند. با وجود این، در بیش تر جوانه ها و غوزه هاي مورد حمله قرار گرفته، تجمع فضولات بین سطوح آن ها و براکته هاي احاطه کننده دیده می شود. لاروها به غنچه هاي ترد و لطیف آسیب می زنند و سبب ریزش آن ها میشوند. غنچه هاي ریخته ي داراي علایم خسارت آفت در پاي بوته دیده میشوند. غنچه هاي آسیب دیده ي باقی مانده بر روي بوته ها به صورت رنگ پریده در می آیند. لاروها در حالی که نیمی از بدنشان در خارج غوزه قرار دارد، از غوزه ها تغذیه میکنند. لاروها از اندا مهاي زایشی گیاه تغذیه میکنند. آن ها از برگ ها به ندرت تغذیه می نمایند. هر لارو میتواند از ۸ تا ۱۰ عدد غنچه و ۲ تا ۳ عدد غوزه تغذیه کند.

کنترل:
زراعی

شخم زمستانه در ازبين بردن شفيره هاي اين آفت بسيار مفيد است و مناسب ترين زمان سم پاشي هنگام ظهور لاروهاي سن يک با سمومي نظير اندرين، سوين و يا سوپر اسيد مي باشد. اخيرا استفاده از زنبور تريکوگراما یا براکن در مبارزه بيولوژيک با اين آفت نتايج اميد بخشي داده است.

شیمیایی

 • ایندوکساکارب ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلی لیتر
 • سایپرمترین ۱۷۵ میلی لیتر
 • تیاکلوپراید + دلتامترین ۱ لیتر
 • پیریدالیل ۳۰۰ میلی لیتر

در انجام سم پاشی حتما به موارد ذکر شده در اطلاعیه های پیش آگاهی توجه شود.

کرم سرخ پنبه Pectinophora gossypiella

لاروهاي کرم سرخ به غوزه هاي رسیده ي پنبه خسارت قابل توجهی وارد می آورند به این صورت که لاروهاي نوزاد کوچک در غوزه ها نفوذ میکنند.سوراخ هاي ورودي لاروها مسدود می شوند و لاروها در داخل غوزه ها باقی می مانند وبافت هاي تشکیل دهنده ي بذر و الیاف را از بین می برند. شدت آلودگی در برخی مواقع آن چنان شدید است که در هر غوزه تا ۱۰ عدد لارو یافت میشود و ۷۵ تا ۱۰۰ درصد غوزه ها آلوده میشوند. اگر غوزه هاي آسیب دیده نریزند و تا زمان رسیدگی و باز شدن روي گیاه باقی بمانند، الیافی که از خسارت آفت در امان مانده اند رنگی می شوند و حتی مقدار روغن بذر، درصد کیل و کیفیت ریسندگی الیاف نیز به شکل نامطلوبی تحت تاثیر قرار میگیرند. این لاروها به غوزه هاي جوان نیز حمله میکنند که ممکن است به طور یکنواخت ریزش کنند. لاروها همچنین جوانه هاي گل و گل ها را سوراخ میکنند و وارد آنها می شوند.

همانند کرم خاردار، این آفت میزبانهاي متعددي از تیره ي پنبه (ختمی ) دارد. این آفت در گلها ظاهري روزت مانند با گلبرگ هاي نزدیک به هم نیز ایجاد میکند.

کنترل:
رعايت موارد قرنطينه اي و اقدامات جدي براي جلوگيري از ورود بذر پنبه از کشورهاي آلوده.

کرم خاردار پنبه Earias insulana

لاروهاي سنین مختلف مراحل خسارت زاي آفت می باشند. لاروها ساقه هاي گیاهچه ها و شاخه هاي جوان را سوراخ میکنند و سپس از غنچه هاي جوان، جوانه ها و غوزه ها تغذیه مینمایند. لاروها ۴ تا ۵ بار پوست اندازي میکنند. سطح بدن لاروها به طور نامنظم داراي خار و لکه است. به همین دلیل، این لاروها کرم هاي خاردار یا لکه دار نامیده می شوند. پژمردگی نقاط در حال رشد در مرحله ي رویشی، ریزش غنچه ها و جوانه هاي غنچه ها.

کنترل:
کاشت زودتر پنبه و برداشت زودتر آن در پائيز اغلب سبب مي شود که در موقع ظهور آفت گياه بتواند خسارت را تحمل نمايد.
زير خاک نمودن بقاياي پنبه با شخم عميق پائيزه.

دفع علفهاي هرز و ميزبانان آفت در اطراف مزرعه.

کنترل شيميايي:

 • کارباريل(سوين) WP85% و۳ کيلوگرم در هکتار ۲- ۱ نوبت
 • آزينفوس متيل(گوزاتيون) EC20% و۵ ليتر در هکتار.

کرم برگخوار پنبه يا پرودينا Spodoptera littoralis

لاروها به طور دسته جمعی از سطح زیرین برگ ها تغذیه میکنند و در صورت شدید بودن خسارت، تنها رگبرگ میانی و سایر رگبرگ ها را بر جاي میگذارند.


کنترل:

در صورت انجام عملیات زراعی پاییزه و زمستانه جمعیت آفت به خوبی کنترل خواهد شد.

 • در صورت شدت آفت اتريمفوس (اکامت) به نسبت ۲ ليتر در هکتار استفاده شود.
 • مونوکرتوفوس(نواکرون) SL40%و ۲ليتر
 • دلتامترين(دسيس) EC25% و ۷۵۰ سي سي
 • سیپرمترین ۱۷۵ میلی لیتر

کنه دو نقطه اي کنه تار عنکبوتي پنبه Tetranychus urticae

اين کنه با تنيدن تار سطح برگهاي ميزبان را همراه با قشري مانند گرد و خاک مي پوشاند. مخصوصاً در کشت هاي زير پلاستيک و گلخانه اي گياهان جاليزي اين تارها روي گياهان،‌ زياد ديده مي شود. علايم خسارت اين کنه ممکن است به صورت لکه هاي خاکستري يا زرد، در متن سبز برگها مشاهده شود. گاهي برگها در اثر از دست دادن شيره گياهي حول دمبرگ اصلي خميده مي شوند.
کنترل:
رعايت اصول به زراعي و از بين بردن علفهاي هرز.
پروپارژيت(اومايت) EC57% و۱٫۵ ليتر درهکتار.
تتراديفون(تديون) EC 7.52% و۴ليتر.
آميتراز(مايتاک) EC20% و۳ليتر.
فن پروپاترين EC10% و۱ليتر (به هنگام طغیان کنه مصرف شود).

سم پاشی اول صبح و با پوشش مناسب سطح برگ انجام شود. تناوب استفاده از کنه کش های مختلف حتما باید رعایت شود.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.