آفات چغندر

0 396

کرم بر گخوار چغندرقند (کارادریناي چغندرقند)  Spodoptera exigua

لارو این آفت، برگ خوار است که ب هصورت دسته جمعی ابتدا با تغذیه از سطح زیرین برگ ولی بعدها همه قسمت هاي برگ را می خورن د – میزبان، برگ را توري مانند می کنند  که حتی گاهی سر ریش هها را نیز مورد تغذیه قرار م یدهند. در این شرایط، بوته خ شک می شود .اگر بوته چغندرقند، دو برگ (غیر از دو برگ ابتدایی) داشته باشد، هر لارو دو بوته را می خورد ولی اگر بوته چهار برگی باشد، دو لارو یک بوته را از بین م یبرند . اگر چغندر قند شش برگیباشد، چهار لارو یک بوته را میخورند.

22

کنترل:

 • مبارزه زراعی : شخم عمیق پس از برداشت محصول، براي از بین بردن فرم زمستان گذران آفت، کشت زودهنگام و به موقع، حذف علف هاي هرز و یخ آب زمستانه براي از بین بردن شفیره ها در خاك.
 • مبارزه شیمیایی : زمانی که تعدادي از تخم ها باز شده اند )تقریبا در اوایل اردیبهشت( کاربرد سموم فوزالن ۳۵ درصد به میزان دو لیتر در هکت
 • ار، دیازینون ۶۰ درصد به میزان یک لیتر در هکتا ر و اتریمفوس ۵۰ درصد به میزان ۵-۲ در هزار و پیریدالیل ۱۵۰ میلی لیتر در سنین ۱ و ۲ لاروی پیشنهاد می شود .

شب پره هاي زمستانه یا کرم طوقه بر Agrotis segetum

لاروها از برگ، طوقه و ساقه گیاه میزبان تغذیه می کنند . لارو تازه تفریخ شده ، ابتدا تغذیه کمی داشته و پس از پوست اندازي به خاك می افتد و پاي بوته از طوقه تغذیه می کند که طوقه قطع و بوته خشک می شود. در ابتداي رشد، خسارت بسیار مشخص تر و مهم تر است در بریتانیا، ۳۴ درصد از بوته ها در تراکم ۱۴ لارو در مترمربع توسط این آفت خسارت دیدند. در دانمارك نیز در صورت همراه شدن خشکی و گرما، خسارتی معادل ۶۸ درصد ایجاد می شود. این آفت باعث کاهش تراکم بوته در مزرعه می شود. این کاهش تراکم در ابتداي فصل و قبل از شش برگی اتفاق می افتد.

3-2            3-1

 

کنترل:

 • مبارزه زراعی

شخم عمیق پس از برداشت محصول براي از بین بردن فرم زمستا ن گذران آفت، هراکش کردن مزرعه (زیرا آفت به گیاهان قوي نمیتواند خسارت بزند)، حذف علف هاي هرز، یخ آب زمستانه براي از بین بردن شفیره ها در خاك.

 • مبارزه شیمیایی

  زمانی که بوته هاي آلوده در مزرعه مشاهده شدند و در هر یک صد بوته ، ۱۰-۱۲ لارو دیده شد، می توان براي لاروهاي سن اول از سموم اکامت امولسیون ۵۰ درصد به نسبت ۱٫۵ لیتر در هکتار سمپاشی کرد. براي لاروهاي مسن تر داخل خاك، از گرانول پنج درصد کلروپیریفوس به نسبت ۱٫۵ کیلوگرم در هکتار در هنگام غروب آفتاب استفاده می شود . این سم در مزارعی که خطی کشت شده اند، در کنار خطوط کاشت ریخته می شود و در مز ارع کرتی ،داخل کرت ها پاشیده شده و سپس آبیاري می شود. روش مهم تر، استفاده از طعمه پاشی است که طعمه آماده همراه سم متالدهید یا سم سوین در کنار بوته ها و یا داخل کرت ها پاشیده می شود .براي هر هکتار ۱۰۰ کیلوگرم طعمه لازم است.

شب پره گاما  Autographa gamma

لارو آفت از سن دوم به بعد شروع به تغذیه از برگ می کند ولی تغذیه لارو سن سوم  که باعث مشبک شدن برگ می شود  و سنین چهارم و پنجم  که تمام برگ را می خورند داراي اهمیت بیشتري است. لارو سن اول، زیر برگ استراحت می کند . تغذیه این آفت اکثراً از علف هاي هرز بوده و کمتر خسارت اقتصادي در مزارع ایجاد می کند . با این همه، در صورت طغیان، خسارت آن قابل توجه است. مطالعات نشان داده است که خسارت آفت، زمانی اقتصادي است که ۲۵ درصد از برگ گیاه خورده شود.

45

مبارزه

مبارزه زراعی: شخم عمیق پس از برداشت محصول براي از بین بردن فرم ز مستان گذران آفت، کشت زود هنگام و به موقع، حذف علف هاي هرز، یخ آب زمستانه براي از بین بردن شفیره و لاروها در خاك.

مبارزه شیمیایی: سموم فوزالن ۳۵ درصد به میزان دو لیتر در هکتار، دیازینون ۶۰ درصد به میزان یک لیتر در هکتار و اتریمفوس ۵۰ درصد به میزان ۱٫۵ تا ۲ لیتر در هکتار پیشنهاد می شود. مبارزه با کرم برگ خوار کارادرینا موجب کنترل این آفت نیز می شود.

لیتا یا بید چغندرقند  Scrobipalpa ocellatella

لاروهاي سن اول و دوم نسل اول، بیشتر از کناره هاي برگ تغذیه می کنند و باعث پیچش آن ها و سیاه شدن برگ ها میشوند. لارو هاي سنین بالاتر، از جوانه مرکزي و انتهاي دمبرگ ها تغذیه می کنند که محل اصلی خسارت آن است و فضولات آفت برجاي می ماند هنگام تغذیه، برگ ها توسط تارهایی به هم چسبیده و لارو داخل آن پنهان میشود. آفت از سر ریشه ها ۲ نیز تغذیه میکند. این آفت در ایران می تواند باعث کاهش۲٫۳۶-۲٫۸  تُن ریشه در هکتار و کاهش۰٫۵تا ۱٫۱۵ درصدی عیار قند شود. گاهی اوقات، از محل ورود این آفت قارچ هاي ساپروفیت نیز  وارد شده و علایمی مشابه پوسیدگی طوقه دیده می شود. اگر محل طوقه باز شود، لاروهاي این آفت در زیر محل مریستم مشاهده می شوند.

6

کنترل:

 • مبارزه زراعی: آبیاري به موقع، از بین بردن بقایا و چراندن مزرعه پس از برداشت محصول، شخم عمیق پس از برداشت محصول براي از بین بردن فرم زمستان گذران آفت، کشت زودهنگام و به موقع، رعایت تناوب زراعی، یخ آب زمستانه و تقویت گیاه.
 • مبارزه شیمیایی: سموم فنتوآت ۵۰ درصد به میزان۵ لیتر در هکتار، دیازینون ۶۰ درصد به میزان ۱٫۵ لیتر در هکتار ، اتریمفوس ۵۰ درصد به میزان ۱٫۵ لیتر در هکتار و سایر سموم فسفره براي مبارزه شیمیایی با این آفت پیشنهاد می شود.
 • زمان مبارزه، اوایل تابستان و قبل از تشکیل قشر سیاه رنگ و زمان مشاهده لاروها و قبل از نفوذ به داخل گیاه است. سمپاشی براي یک بار انجام میشود.

کک چغندرقند  tibialis Chaetocnema

تغذیه کک ها باعث سوراخ شدن برگ ها میشود. این سوراخ ها، گرد و اطراف آن ها خشکیده و قهوه اي رنگ است. اگر روي جوانه هاي چغندرقند ۳-۵ لارو دیده شود، نابودي ۹۰ درصد جوانه ها حتمی است. خسارت این آفت به کرّات باعث واکاري مزارع می شود .

7

مبارزه

 • مبارزه زراعی: آبیاري به موقع، هراکشت کردن مزرعه، حذف علفهاي هرز میزبان.
 • مبارزه شیمیایی: سموم دیپترکس ۸۰ درصد به میزان ۱٫۵ کیلوگرم در هکتار و مالاتیون ۵۷ درصد به میزان ۱٫۵ لیتر در هکتار توصیه می شود. میتوان به سمومی مانند فوزالون ۳۵ درصد به میزان ۲ تا ۲٫۵ لیتر درهکتار هم اشاره کرد.زمان اولین سم پاشی هنگام دوبرگی (برگ های حقیقی) شدن بوته هاست. نوبت دوم سم پاشی نیز در صورت نیاز هنگام شش برگی شدن بوته ها باید انجام بگیرد.جهت ضدغفونی بذر هم باید از تیامتوکسام به میزان ۷۵۰ میلی لیتر در یکصد کیلو گرم بذر استفاده شود.

مگس چغندرقند  (مینوز) Pegomyia betae

لاروها به صورت مینوز بین دو اپیدرم برگ تغذیه می کنند . دالان هاي لاروي به هم پیوسته و لکه هاي سفیدي ایجاد م یکنند که تاول یشکل است. برگ ها در اثر تغذیه لارو، خشک می شو ند. مهم ترین مراحل خسارت مربوط به نسل هاي اول و مراحل اولیه رشد گیاه است و نسل هاي آخر معمولاً اهمیت اقتصادي ندارند.

 

8

کنترل:

 • مبارزه زراعی: شخم عمیق پس از برداشت و حذف علف هرز های میزبان
 • مبارزه بیولوژیک: سن Lygus rugulipennis شکارگر تخم این آفت است.
 • مبارزه شیمیایی: این آفت نیازي به سمپاشی جداگانه ندارد. در صورت لزوم ، سموم مالاتیون ۵۷ درصد دیازینون ۶۰ درصد به میزان دو لیتر در هکتار پیشنهاد می شود ،تکرار سمپاشی۷-۱۰ روز بعد خواهد بود.

خرطوم کوتاه (خال سیاه) چغندرقندConorhynchus brevirostris

حشرات بالغ، برگ خوار و لاروها از ریشه تغذیه میکنند. حشره بالغ می تواند ۲۳۰ بوته را در مدت ۱۳ روز کاملاً از بین ببرد. یعنی هر حشره دو بوته را در هر روز نابود می کند . لاروها در ابتدا از برگ تغذیه می کنند و پس از افتادن از بوته در خاك ، به ریشه حمله می کند و آن را می خورد و گاهی اوقات، قادر به نابودي بوته می شود. در این صورت، تراکم بوته مزرعه کاهش می یابد.

9

کنترل:

 • مبارزه زراعی: شخم عمیق پس از برداشت، زود کاشتن محصول، کم کردن فواصل آبیاري، عدم کشت در زمین هاي شنی که آب را خوب نگه نمی دارند و حذف علفهاي هرز میزبان.
 • مبارزه شیمیایی: در صورت لزوم، سم اکامت ۵۰ درصد به میزان۵ لیتر در هکتار توصیه میشود.

خرطوم بلند دمبرگ چغندرقندLixus incanescens.

حشرات بالغ در بهار از دمبر گها تغذیه و در نسل هاي بعدي در وسط بوته ها جمع می شوند و برگ ها را می خورند که آن ها را مشبک می سازند. خسارت اصلی توسط لاروهاي نسل دوم است که از مغز دمبرگ تغذیه می کنند و درون آن، دالانی ایجاد و باعث زردي و پژمردگی بوته می شوند. دمبرگ هاي آلوده، قهوه اي و سیاه رنگ بوده و به راحتی شکسته می شوند.

10

مبارزه

مبارزه زراعی: شخم عمیق پس از برداشت، یخ آب زمستانه و حذف عل فهاي هرز میزبان.

مبارزه شیمیایی: مبارزه با حشرات بالغ بیشتر لازم است . سموم دیازینون ۶۰ درصد و اتریمفوس(اکامت) ۵۰ درصد به میزان یک لیتر در هکتار توصیه می شود. زمان سمپاشی با مشاهده حشرات بالغ و تنها یک بار است.

 

 

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.