آفات کلزا

302

سوسكهاي گرده خوار( پلن خوار ) Meligethes aeneus

سوسكهاي گرده خوار كه در مزارع كلزا مشاهده شده به دوگونه هستند كه از نظر شكل ظاهري باهم فرق دارند.

  • سوسك گرده خوار ( پلن خوار ) سياه

سوسك گرده خوار سياه كوچكتر از سوسك بور بوده و اندازه آن در حدود۱۲-۱۰ميليمتر و به رنگ سياه مي باشد. بدن اين آفت ازموهاي بسيار ظريف كوتاه و پراكنده پوشيده شده كه به ظههر قابل رويت نيستند.

  • سوسك گرده خوار ( پلن خوار ) بور

اين حشرات بزرگتر از سوسك گرده خوار سياه هستند و اندازه آنها۱۶-۱۴ ميليمتر مي باشد و سطح بدن سوسك بور از موهاي متراكم و بلند و به رنگ خاكستري پوشيده شده و زمينه قهوه اي بدن در مقابل نور رنگ خاصي به بدن مي دهد.

اين دسته از حشرات بلافاصله پس از ظهور گلهاي كلزا دير كاشت به مزارع حمله كرده و از گرده گلهاي كلزا تغذيه مي كنند اين آفات چنان با حرص و ولع از گرده ، مادگي و گلبرگها و حتي نهنج تغذيه مي كنند و باعث عدم تشكيل نيام در كلزا مي گردد.

كلزاهاي زود كاشت از اين امر مستثني هستند ولي كلزاهاي دير كاشت كه بيشترين گلهاي آنها از اوايل تا اواسط ارديبهشت ماه ظاهر مي شوند مصادف با طغيان سوسك گرده خوار بوده كه در اين مرحله سوسكها مي توانند تا۴۰درصد به مزرعه دير كاشت خسارت وارد نمايند. بنابراين تاريخ كاشت بموقع كلزادرمنطقه جنگلي وميان بند از ۱۵مهرماه تا ۱۵آبان ماه از اهميت خاصي برخوردار مي باشد.

اين سوسكها به گلها و شكوفه هاي تعداد زيادي از گياهان يكساله مثل باقلا و گياهان چند ساله مثل تمشك ، ازگيل و مركبات و بعضي از علفهاي هرز مثل خردل وحشي شلمبيك و همچنين به شكوفه ميوه هاي گيلاس حمله مي كننددرسالهاي اخير سوسكهاي پلن خوار در مزارع گندم و جو نيز مشاهده شده است.

2

کنترل:

يكي از راههاي اصولي مبارزه با سوسك هاي گرده خوار ، بهزراعي و رعايت دقيق تاريخ كاشت كلزا در منطقه جنگلي و ميان بند از ۱۵مهر تا ۱۵آبان ماه مي باشد.

پخش توده هاي پوسيده گياهي و كود دامي در سطح مزرعه جهت نمايان شدن لاروهاي سوسك و به منظور طعمه شكارچيان در باغات مركبات و سياه بيشه

كشت گياهان تله اي مثل باقلا ، منداب ، خردل وحشي ، كلزا در حاشيه باغات به منظور جلوگيري از خسارت آفت در باغات

استفاده از سموم حشره كش مانند تيودان كه روي زنبور عسل و حشرات ديگر گرده افشان اثر سوء كمتر دارد.

كك نباتی Phyllotreta corrugate

يكي از آفات مهم كلزا ككهاي نباتي مي باشند كه در مرحله ۲ تا ۴ برگي بيشترين خسارت را به مزرعه كلزا وارد مي نمايند و اگر تناوب زراعتي رعايت نگردد در مرحله ۴ برگي حتي تا ۷۰ درصد به مزرعه كلزا خسارت مي زنند و بايد نسبت به كاشت مجدد كلزا اقدام نمود.

برگهاي جوان كلزا در اثر تغذيه ككها سوراخ و مشبك مي شوند. شكل سوراخهاي روي برگها گرد و نامنظم است و اطراف آنها از داخل خشكيده و قهوه اي رنگ مي شود اگر حمله ككها شديدتر شود شود سوراخهاي كوچك به هم متصل شده و حفره هاي بزرگتري بوجود مي آيد.

در صورتيكه روي جوانه ها ۳ تا۵ عدد كك وجود داشته باشد ۹۰ درصد جوانه ها ازبين مي رود و اگر از اين تعداد كك كمتر باشد در اثر تغذيه و ايجاد سوراخ در برگها رشد و نمو جوانه ها متخل شده و گياه بكندي مي تواند رشد كند و بعضي مواقع خسارت آفت خيلي شديد بوده و زارع مجبور به واكاري و يا تغيير كشت مثل گندم و جو ويا اينكه اقدام به كشت بهاره مي كند.

 

کنترل:

زراعی

  • از آنجائيكه آثار بجامانده كلزا از سال گذشته مامن حشره كامل بصورت زمستان گذران است بايد تناوب زراعي رعايت شود بهترين تناوب زراعي كشت غلات ( گندم و جو ) مي باشد.
  • حذف علفهاي هرز ميزبان مانند ترشك ، ترتيزك وحشي ، تاج خروس ، خردل وحشي در داخل و اطراف مزارع كه باعث كاهش جمعيت آفت مي شود.
  • شخم و شيار پس از برداشت محصول و همچنين تقويت خاك براي رشد بهتر بوته ها نيز باعث كاهش جمعيت و خسارت آفت مي گردد.

شيميائی

  • اكامت ۵۰درصد به ميزان ۲ ليتر در هكتار
  • زولن ۳۵ درصد بميزان سه ليتر در هكتار
  • ایمیدیاکلوپرید ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ گرم در صدکیلو بذر

شته ها:

از بين شته هاي مختلف ، شته سبز و شته آرد آلود سيب و شته مومي ( شته خوني ) به كلزا خسارت زيادي مي زنند. شته مومي به صورت توده سفيد رنگ در ماههاي فروردين و ارديبهشت زماني كه كلزا در مرحله اواخر رشد رويشي و اوايل رشد زايشي مي باشد به قسمت پائين گل آذين حمله مي كند.

حمله اين آفت در روي شاخه هاي كلزا ايجاد برآمدگي و يا گالهاي مخصوص همراه است.اين حشره شيرة نباتي را مي مكد و قطعات دهاني به شكل خرطوم كه شبيه سرنگ مي باشد داخل گياه فرومي كند. در قطعات دهاني شته دو سوراخ وجود دارد كه يكي مربوط به كانال بزاقي ، كه حشره ازآن طريق بزاق خودرا وارد نسوج گياه كرده و محتويات آن را حل مي كند. سوراخ دوم مربوط به كانال غذائي است كه از آن طريق شيرة نباتي مخلوط با بزاق تزريق شده و نسوج گياه را به درون حلق مي مكد.

 

3

کنترل:

  • ایمیدیاکلوپرید ۱ لیتر در هکتار
  • پریمیکارب ۱ لیتر در هکتار

مبارزه باید قبل از باز شدن گل باشد تا با گرده افشانی زنبورهای عسل تداخلی نداشته باشد.

 

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

نظرات بسته شده است.