آفات گندم

0 637

آفات گندم

 

سوسک قهوه ای گندم      Amphimallon Caucasicum Gyll.    

لاروهای این آفت پس از بارندگی های پایيزه فعال شده و با شروع رشدگندم از ریشه ها تغذیه کرده و آنها را قطع می کنند . بوته های قطع شده زردرنگ و خشکيده شده و با کوچکترین فشار دست به راحتی از خاک خارج می گردند.

خسارت لارو تا سرد شدن هوا به طول انجاميده و از این زمان تا اواخر اسفند بدون تغذیه ١٧ خاک به حالت استراحت باقی می ماند . از اواخر اسفندماه به بعد -١٨cm در عمق فعاليت و تغذیه لاروها مجدداً آغاز می شود که به دليل رشد رویشی بوته و پنجه زدن آنها خسارت لاروی چندان محسوس نيست . پس از طی مراحل پنجه زدن و ساقه رفتن گندم

خسارت لاروها به صورت خالی شدن قسمت هایی از مزرعه کاملا مشهود خواهد شد .(مزرعه حالت کچلی پيدا می کند)

لاروها در دهه دوم خرداد به شفيره تبد یل شده و این زمان مص ادف با شيری شدن تا ٩ سانتی متری خاک داخل – ابتدای خميری شدن گندم است . شفيرگی در عمق ١٢ حفره گلی انجام می شود . از دهه اول تير ماه که مصادف با رسيدن دانه هاست حشرات کامل خارج می شوند . سوسک ها غروب به پرواز در آمده و پروازشان در مزارع غلات ، نخود ، عدس ، چغندر قند و انواع کدوئيان مشاهده می گردد.این آفت هر دو سال یک نسل دارد.

1

کنترل:

رعایت تناوب و آیش در مزارع گندم ، شخم پایيزه (چند روز قبل از کاشت ) توسط گاو آهن برگردان دار ، کاشت عدس دیم یا کلزا به جای گندم و جو برای مدت یک تا دو سال باعث کاهش جمعيت این آفت می شود. از سموم فسفره بصورت لکه ای میتوان استفاده کرد.

 

 

سن گندم Eurygaster integriceps :

سن گندم در سه مرحله به مزرعه گندم خسارت وارد مي کند :

مرحله اول مربوط به حشره هاي بالغ نر و ماده است که به آنها حشرات مادر گفته مي شود. اين حشرات بعد از زمستان گذراني در اوايل بهار به طرف مزرعه هاي گندم حمله مي کنند و از شيره ساقه گياه و برگ هاي جوان تغذيه مي کنند . سن ها، خرطوم خود را در داخل نسوج سبز بوته گندم به خصوص ساقه و برگ و خوشه هاي سبز و جوان فرو مي برند. و از مواد غذايي موجود در آنها تغذيه مي کند . در نتيجه خوشه هاي تازه، خشك و سفيد مي شوند . در اين مرحله، خسارت خيلي زياد نيست و هر حشره در مدت چند روز به ۵-۳ ساقه گندم زيان مي رساند. البته ميزان خسارت به تعداد سن ها در هر متر مربع بستگي دارد. هر چه تعداد آنها بيشتر باشد، خسارت بيشتر خواهد بود.

2

 

 

سن گندم Eurygaster integriceps :

سن گندم در سه مرحله به مزرعه گندم خسارت وارد مي کند :

مرحله اول مربوط به حشره هاي بالغ نر و ماده است که به آنها حشرات مادر گفته مي شود. اين حشرات بعد از زمستان گذراني در اوايل بهار به طرف مزرعه هاي گندم حمله مي کنند و از شيره ساقه گياه و برگ هاي جوان تغذيه مي کنند . سن ها، خرطوم خود را در داخل نسوج سبز بوته گندم به خصوص ساقه و برگ و خوشه هاي سبز و جوان فرو مي برند. و از مواد غذايي موجود در آنها تغذيه مي کند . در نتيجه خوشه هاي تازه، خشك و سفيد مي شوند . در اين مرحله، خسارت خيلي زياد نيست و هر حشره در مدت چند روز به ۵-۳ ساقه گندم زيان مي رساند. البته ميزان خسارت به تعداد سن ها در هر متر مربع بستگي دارد. هر چه تعداد آنها بيشتر باشد، خسارت بيشتر خواهد بود.

کنترل

استفاده از انواع زود رس و برداشت به موقع گندم از شدت خسارت کم مي کند. برداشت ديرهنگام گندم باعث مي شود، سن ها به طور کامل از گندم تغذيه کنند و چربي بدن خود را بالا ببرند.

آبياري زياد مزرعه گندم باعث دير رس شدن آن مي شود و خسارت سن ها را زياد ميکند. براي همين تنظيم نوبت هاي آبياري و پرهيز از آبياري بيش از اندازه در کم شدن خسارت سن اثر دارد.

بهترين زمان مبارزه شيميايي با سن گندم، مرحله شيري شدن تا رسيدن دانه گندم است. مبارزه در اين مرحله باعث جلوگيري از رشد و نمو پوره هاي سنين بالا و کم آردن تغذيه سن هاي بالغ نسل جديد مي شود . اين کار بايد قبل از پرواز سنها به محل زمستان گذراني انجام شود.

 

 

 

تریپس گندمHaplothrips tritici : 

تریپس گندم دراکثر مناطق کشورانتشاردارد. گندم، جو، چاودار، ذرت، برنج وبرخی گیاهان دیگربه عنوان میزبان آن ذکرشده اند. تغذیه این آفت باعث کوتاه ماندن و پیچیدگی سنبله وکج و معوج شدن ریشک ها می شود. خسارت تریپس گندم کاهش وزن دانه هارا به همراه داشته و کاهش محصول در اثرخسارت آن تا۲۴ درصد نیزگزارش شده است. چنانچه تراکم پوره های آن ۱۰ عدد در هرسنبله باشد درگندم آبی ۰/۸ درصد و درگندم دیم تا۱۰ درصد وزن محصول در اثر خسارت این آفت کاهش می یابد. معمولاً تراکم این آفت درمزارع آبی بیشتر از مزارع دیم است .

4

کنترل:

  • شخم عمیق جهت از بین بردن مراحل زمستان گذران آفت در خاک.
  • با توجه به همزمانی ظهور این آفت با سن گندم میتوان از از مبارزه شیمیایی همزمان بهره برد.

 

 

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.