اثرات جيبريك و حلقه برداری بر انگور یاقوتی

0 190

اثرات جيبريك و حلقه برداری بر انگور یاقوتی

این تحقیق با هدف بررسی تیمارهای جیبرلیک اسید و حلقه برداری تنه در مرحله بعد از گلدهی به منظور تسریع در زمان رسیدن و درشت کرذن حبه های انگور یاقوتی در استان فارس انجام شد. آمایش در فصل زراعی ۱۳۸۸-۸۹ در منطقه کوار و در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و تعداد سه تاک در هر کرت اجرا شد.

تیمارهای آزمایشی شامل جیبرلیک اسید با غلظت ۵۰ میلی گرم در لیتر، حلقه برداری تنه همراه با جیبرلیک اسید بود.

و…

این مقاله شامل :

  • مقدمه
  • مواد و روش ها
  • تیمارها
  • نتایج و بحث
  • جدول مقایسه میانگین تیمارهای آزمایشی در سطح احتمال
  • نتیجه گیری کلی

برای اطلاعات بیشتر و کاملتر روی لینک زیر کلیک کنید و فایل PDF مربوط به این موضوع را دانلود کنید.

اثرات جيبريك و حلقه برداری بر انگور یاقوتی

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.