ارزيابي عملكرد و كارايي مصرف آب در بادام زميني تحت سطوح

0 241

به منظور بررسی تاثیر آبیاری و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد گیاه بادام زمینی و تعیین کارآیی مصرف آب، آزمایش کرتهای خردشده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در ۳ تکرار با تیمار اصلی آبیاری با دورهای ۶، ۱۲ و ۱۸ روز و بدون آبیاری، و تیمار فرعی کود نیتروژن با مقادیر ۳۰، ۶۰ و ۹۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار و بدون کود، در سال زراعی ۱۳۸۸ در شرق استان گیلان، در شهرستان آستانه اشرفیه اجرا شد. نتایج تحقیق نشان داد که در بین تیمارهای آبیاری، حداکثر عملکرد تیام و دانه مربوط به آبیاری ۶ روز، به ترتیب با مقادير ۴۰۹۳ و ۲۳۴۵ کیلوگرم در هکتار بود. در بین مقادیر کود نیتروژن، مقدار کودی ۶۰ کیلوگرم در هکتار با مقدار عملکرد تیام برابر ۳۳۷۶ کیلوگرم در هکتار و عملکرد دانه ۱۷۹۶ کیلوگرم در هکتار، دارای بیشترین مقدار عملکرد بود. مقدار کارایی مصرف آب بیوماس کل، دانه و تیام برای مدیریت آبیاری ۶ روز به ترتیب۲٫۸۸ , ۰٫۷۱ ,۱٫۲۴ کیلوگرم بر مترمکعب بود که نسبت به تیمارهای دیگر بیشترین مقدار را داشت. در بین تیمارهای کود نیتروژن، میزان کارآیی مصرف آب در مقدار کودی ۶۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار برای بیوماس کل، دانه و تیام به ترتیب ۲٫۵۸ , ۰٫۶۲ , ۱٫۲۱ کیلوگرم بر مترمکعب بود که از سایر تیمارهای کودی بیشتر بود. هم چنین رژیم آبیاری ۶ روز و بدون آبیاری، به ترتیب با مقدار ۹۶ و ۷۶ درصد، دارای بیشترین و کمترین مقدار آب نسبی برگ بود. تیمارهای آبیاری و کود نیتروژن بر بیوماس كل، وزن صد دانه و شاخص برداشت اثر معنی دار گذاشت.

ادامه مقاله همراه با توضیحات تخصصی و کامل را در فایل اصلی بخوانید …


در زیر می توانید فایل PDF مقاله را به صورت مستقیم دانلود نموده و از مطالب آن استفاده کنید:

دانلود مقاله *ارزيابي عملكرد و كارايي مصرف آب در بادام زميني تحت سطوح*

 

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.