افزايش عملكرد بادام زميني در شرايط بهينه مصرف كود آهن و نيتروژن

0 171

افزايش عملكرد بادام زميني در شرايط بهينه مصرف كود آهن و نيتروژن

 

چكيده از مقاله

به منظور بررسي تاثير مقادير مختلف كود آهن و نيتروژن بر عملكرد گياه بادام زميني، آزمايش فاكتوريل در قالب طرح بلوك كامل تصادفي در ۳ تكرار با مقادير كود نيتروژن (ازمنبع كود اوره) شامل ۳۰،۰ ، ۶۰ و ۹۰ كيلوگرم در هكتار و كود آهن (از منبع كلات آهن ) به صورت محلول پاشي شامل ۰، ۵/ ۳،۱ و ۵/ ۴ گرم آهن در ليتر در شهرستان آستانه اشرفيه واقع در شرق استان گيلان در سال زراعي ۱۳۸۹ اجرا شد .
نتايج اين تحقيق نشان داد كه در بين تيمارهاي كود آهن، حداكثر عملكرد غلاف و دانه مربوط به تيمار ۵/ ۴ گرم آهن در ليتر، به ترتيب با مقادير ۲۹۱۶ و ۱۸۲۸ كيلوگرم در هكتار بود. در بين مقادير كود نيتروژن، مقدار كودي ۶۰ كيلوگرم در هكتار با مقدار عملكرد غلاف ۲۳۱۴ كيلوگرم در هكتار و عملكرد دانه ۱۳۷۶ كيلوگرم در هكتار، داراي بيشترين مقدار بود. همچنين تيمارهاي كود آهن و نيتروژن بر وزن صد دانه، طول و عرض دانه اثر معني دار داشت. با توجه به نتايج تحقيق مي توان تيمار كودي ۵/ ۴ گرم آهن در ليتر و ۶۰ كيلوگرم نيتروژن در هكتار را به عنوان مديريت مناسب كودي براي گياه بادام زميني در شرايط منطقه پيشنهاد نمود.

دانلود مقاله

افزايش عملكرد بادام زميني در شرايط بهينه مصرف كود آهن و نيتروژن

به صورت pdf

تهیه شده توسط ۱-علي عبدزاد گوهري ، ۲-محمد نقي صفرزاده ويشكايي و ۳-ابراهيم اميری
۱-دانش آموخته كارشناسي ارشد رشته آبياري و زهكشي از دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر ۲- عضو هيات علمي گروه زراعت و
اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت ۳- استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.