اکتیو کردن برنامه

code =

” ;
for($j=2 ;$j<=strlen($str1)-5 ; $j=$j+2) { $sub = substr($str1 , $j,2) ; //echo $sub."
” ;
if((int)$sub >= 65 && (int)$sub <=90) { $const =chr((int)$sub) ; $const = (String)$const ; $str2 = $str2.$const ; $str3="0" ; } else if(((int)$sub <65 || (int)$sub > 90) && $str3!=”1″)
{
$str2 = $str2.”-” ;
$str3 = “1” ;
}

}
echo $str2 ;

//$str1 = $str1.(ord($str)+8) ;

}

?>