بلاست برنج Magnoporthe gisea Pyricolaria oryzea

0 516

عامل بيماري زا ممكن است تمام قستهاي هوايي گياه برنج مانند برگ، يقه، گره، ميان گره، گردن خوشه، و ديگر بخش هاي خوشه، و گاهي غلاف برگ را در مراحل مختلف رشدي آلوده كند. ولي نشانه هاي ظاهري آن بيشتر بر روي برگها مشاهده ميگردد. يك ضايعه بلاست بطور معمول در يك برگ برنج در مركز خاكستري و در حاشيه تيره و دوكي شكل (در وسط پهن و به تدريج تا انتها باريك ميگردد) است. در شرايط مطلوب، ضايعات برگ بزرگ و در نهايت يكي شده و كل برگ را ميگيرد. ضايعات بلاست برگ در برخي از ارقام گاهي اوقات مشابه به ضايعات لكه قهوهاي هستند. بلاست يقه باعث ايجاد ضايعات قهوهاي مايل به قرمز تا قهوهاي تيره بر روي يقه شده و ممكن است تمام برگ را در بر گرفته و از بين ببرد. در مورد بلاست گره، رنگ گره به سياه تبديل مي شود و به راحتي مي شكند. بلاست گردن منجر به ضايعات قهوه اي مايل به خاكستري ميشود. بلاست گردن به طور بالقوه جزء مخرب ترين بيماري است. بلاست گردن ممكن است با “سرسفيد” ناشي از صدمات كرم ساقه خوار اشتباه گرفته شود. در هر دو خوشه به رنگ سفيد خاكستري، تو خالي، سيخ و راست، و داراي ضايعات آشكارا ميباشد. با اين حال، بر خلاف آسيب هاي ناشي از كرم ساقه خوار، كه به آساني تمام ساقه را در بر ميگيرد ، بلاست گردن به طور معمول تنها باعث آسيب در گردن خوشه، و بيشتر به غلاف برگ گسترش مييابد.

بلاست

مديريت زراعي،

 – مديريت تغذيه گياه: كاربرد نيتروژن يا كود ازته بر اساس نيازهاي واقعي محصول توصيه مي شود . استفاده بيش از حد كود ازته موجب رشد زياد محصول گشته ، كه باعث افزايش رطوبت نسبي و رطوبت برگ در كانوپي، و غيره شده كه به نفع گسترش بيماري بلاست ميباشد. تقسيط كود ازته در دو مرحله براي ارقام محلي به صورت پايه در هنگام كاشت و سه هفته پس از نشاء كاري توصيه ميگردد. كاربرد كودهاي سيليكوني (به عنوان مثال، سیلیکو کارب) براي خاكهاي كه دچار كمبود اين عنصر هستند بلاست را كاهش ميدهد.

 • زمان كاشت: در مزارعي كه زود كاشت هستند بيماري بلاست توسعه كمتري دارد.
 • تناوب.
 • شخم كاه و كلش در اواخر پاييز و يا اوائل زمستان و از بين بردن علفهاي هرز خانواده غلات.
 • كاشت ارقام مقاوم و كاشت توأم ارقام متحمل و حساس به صورت نواري و يا مخلوط.
 • نشاءكاري زود هنگام انجام شود .
 • تنظيم فاصله كاشت.
 • رطوبت خاك: حساسيت به بيماري بلاست رابطه معكوسي با ميزان رطوبت خاك دارد
 • مديريت آبياري، آبياري با آب سرد نيز باعث تشديد بيماري بلاست مي شود.

 

کنترل شیمیایی:

 • ادی فنوفوس (هینوزان) یک لیتر در هکتار.
 • تری سیکلازول(بیم) نیم کیلو در هکتار.
 • کارپروپامید (وین) ۴۰۰ میلی لیتر در هکتار.
 • تیوفانات متیل+تری سیکلازول(ویستا) ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلی لیتر در هکتار.
 • تری فلوکسی استروبین+تبوکونازول (ناتیو) ۱۶۰ گرم در هکتار.

حداقل دو بار سمپاشي به ترتيب براي بلاست برگ و خوشه نياز ميباشد و در شرايطي كه احتمال بارندگي وجود دارد، به دليل پايداري كم قارچكش اديفنفوس در مقابل شستشو، توصيه ميگردد از سموم قارچكش ديگري استفاده شود. زمان مبارزه در خزانه به محض مشاهده علائم و در مزرعه ۳۰ درصد خوشهها ميباشد ولي بهترين زمان مصرف قارچكش تريسيكلازول و – پس از ظهور ۴۰ كارپروپاميد قبل از شروع آلودگي و يا با مشاهده اولين علايم آلودگي در مرحله برگ و آغاز ظهور خوشه ميباشد. اديفنفوس در مزارعي كه ۱۰ روز قبل با علف كش پروپانيل سمپاشي گرديده است نبايد مصرف شود. غوطه ور كردن ريشه نشاءهاي برنج در محلول قارچكش كارپروپاميد به نسبت ۴ ميليليتر در يك ليتر آب به مدت دو الي سه ساعت، گياه برنج را در مقابل بيماري بلاست برگ بطور كامل محافظت ميكند و نيازي به سمپاشي در مزرعه در مرحله برگ نميباشد.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.