بیماریهای فلفل در گلخانه

0 449

۱- نام بیماری : بوته میری

عامل بیماری : فیتوفترا
علائم
چون عامل بیماری خاکزی است لذا به ریشه ، طوقه و قسمتی از ساقه که نزدیک به بستر است حمله می کند و پس از ورود به میزبان به اطراف محل نفوذ پیشروی می کند بافت مورد حمله قهوه ای تیره وسیاه شده و اطراف محل بافت را آلوده می کند و پس از مدتی برگهای سبز پژمرده شده و بوته سبز خشم می شود لکه های آلوده روی برگ گرد و سوخته و خشک می شود ، لکه ها ترک برداشته و از قسمت غیر آلوده جدا می گردد در میوه ها آلودگی به صورت سبز تیره و آبسوخته بنظر می رسد خشک و چروکیده و روی بوته باقی می ماند . پیدایش بیماری به دمای محیط وخاک وسن گیاه بستگی دارد عامل بیماری در خاک و بذر باقی می ماند در دمای سرد و گرم تولید اسپورانژهای لیموئی کرده و  در محیط مرطوب اغلب به برگ ومیوه و شاخه های جوان بوته های فلفل حمله می کند  ولی در شرایط خشک روی ریشه باعث پوسیدگی ریشه می شود .
کاشت فلفل در زمینهای زهکش دار ، تناوب ، ضدعفونی  بذر با قارچکش تیرام ، ویتاواکس ، متالاکسیل و ضدعفونی خاک با متیل بروماید از راههای کنترل بیماری بوته میری می باشد .

۲- نام بیماری : پوسیدگی فلفل

عامل بیماری : اسکلروتیوروم رولسفی
علائم
این بیماری در اثر قارچ پیتیوم هم بوجود می آید که در این صورت ته فلفل در محل اتصال به دم میوه به صورت لکه های کوچک آب سوخته نمایان می شود قسمتهای آلوده بزرگ ، نرم آبکی و فرورفته می شود در مدت ۴تا ۵ روز میوه پوسیده شده و پوست میوه ترک بر می دارد و پوششی از میسلیوم قارچ ظاهر می شود ولی بیماری که در قارچ اسکلروتینیا ایجاد می شود پوست میوه را خشک و چروکیده می کند و میوه ها ترک برمی دارد سختینه های کوچک و سیاه در حفره بذر دیده می شود .
کنترل
کاشت بذور عاری از بیماری ، از بین بردن علفهای هرز سولاناسه ، تناوب ، زیر خاک کردن بقایای گیاهی آلوده ، فاصله دار کشت شدن فلفل، تغذیه مناسب و رطوبت کافی ، کنترل حشرات ، جلوگیری از زخمی شدن میوه ها در حین حمل و نقل و برداشت ، خشک نمودن میوه ها بعد از برداشت و نگهداری میوه ها در سردخانه در کاهش خسارت بیماری مؤثر است .

۳- نام بیماری : پوسیدگی رایزوکتونیایی طوقه و ریشه

عامل بیماری : رایزوکتونیا سولانی
علائم
نشانه های بیماری عبارت است از تغییر رنگ طوقه و ساقه به قهوه ای که بتدریج در امتداد ساقه پیشرفته ، ریزش تدریجی برگها و سرانجام به مرگ نبات منتهی می شود این علائم با علائم ناشی از بیماری فیتوفترا تفاوت دارد علائم ناشی از قارچ رایزوکتونیا باعث تغییر رنگ نسج آلوده به قهوه ای و سیاه شدن است که در نهایت به سبز خشک بودن بوته می انجامد در حالی که برگها سبز روی بوته باقی می مانند .
بیولوژی بیماری
کلنی قارچ روی محیط کشت در ابتدا بی رنگ ولی با گذشت زمان بتدریج به صورتی و قهوه ای گرایش می یابد ریسه های رویشی مجهز به تقسیمات شاخه ای در مجاورت بندهای انتهایی سلول می باشد سختینه ها در تاریکی و روی کلنی به رنگ قهوه ای مایل به قرمز بوده که پس از سه هفته به قهوه ای تیره و سیاه تبدیل می شود قارچ عامل بیماری بسیار پلی فاژ بوده و می تواند روی گیاهان خانواده بقولات زندگی کند و روی بقایای گیاهان زمستانگذرانی می کند .
کنترل
ضدعفونی خاک ، بذر با ایپرودیون و ویتاواکس ، تناوب کاشت ، واریته مقاوم و سیستم کاشت به صورت جوی و پشته ای در کنترل بیماری بسیار مؤثر است .

۴- نام بیماری : ویروس فلفل

عامل بیماری :  ویروس سیب زمینی ، تنباکو ، یونجه و … روی فلفل
علائم
گاهی این ویروس از راه بذر منتقل می شود که در این صورت از موقع جوانه زدن بیماری قابل رؤیت است و بسیار بارز است زیرا قسمتهایی از برگ به کلی سفید ، باریک ، پیچیده و کوچکتر از حالت عادی می گردند . برگها به رنگ روشن وتیره با نقوش حلقوی یا رگه هایی در طول رگبرگها دیده می شوند . میوه ها ریز با سطحی ناصاف و لکه های رنگ پریده می شوند . ویروس عامل بیماری توسط شته و در اثر انتقال مکانیکی توسط تماس آلوده یا تماس سرشاخه ها منتقل می شوند . ویروس موزائیک خیار ، توتون ، وای سیب زمینی روی فلفل مشاهده شده است . طی تحقیقات به عمل آمده در عصاره برگ فلفل با علائم نقش حلقوی پیکره های ویروس به شکل میله های کوتاه خمش نا پذیر دیده شده است .
کنترل
منابع آلودگی در مجاورت مزارع فلفل باید از بین برود منابع آلوده مثل خیار و توتون و غیره در نزدیک کشت فلفل بایستی از بین برود کاشت یک نوار لوبیا و آفتابگردان بین لوبیا و فلفل استفاده از سموم شته کش ، استفاده از کاه و کلش ، آویزان کردن کارتهای زرد چسبناک در کنار کرتهای فلفل ، استفاده از ارقام مقاوم به بیماری ویروسی از راههای مبارزه با این بیماری می باشد .

۵- نام بیماری : پوسیدگی گلوگاه

پوسیدگی در انتهای میوه در مقابل دم میوه به صورت لکه کوچک آب سوخته شروع شده و سپس لکه بتدریج بزرگتر می شود بطری که قسمت زیادی از میوه را آلوده می سازد مناطق آلوده دارای رنگ قهوه ای روشن تا قهوه ای مایل به سیاه هستند بافت آلوده خشک و بعداً قارچهای ساپروفیت به این قسمتها حمله می کند گاه گاهی پوسیدگی داخلی اتفاق می افتد باکتری مولد پوسیدگی نرم در اثر زخمهایی که توسط سایر عوامل در اینجا ایجاد شده وارد شده و سبب پوسیدگی نرم در فلفل می شود . این بیماری در اثر کمبود کلسیم در میوه های در حال رشد بوجود می آید در بررسیهای گلخانه ای اگر میزان کلسیم کمتر از ۱۸ درصد باشد حدود ۲۵ درصد آنها به پوسیدگی گلگاه دچار می شوند . افزایش زیاد ازت ، رشد سریع گیاه ، رطوبت زیاد در اثر بارانهای شدید ، خشکی و هرس ریشه در هنگام کاشت سبب شدت بیماری می شود.

۶- آفتاب سوختگی

علائم
آفناب سوختگی هنگامی بوجود می آیدکه میوه ها در معرض آفتاب مستقیم قرار گیرند و هوا شدیداً گرم باشد . در بوته هایی که برگ آنها در اثر بیماری قارچی مثل پژمردگی فوزاریومی ، ورتیسلیومی و یا ویروس ریخته باشد بیشتر ظاهر می شود مناطق آلوده فرورفته یا چروکیده می شوند در میوه های رسیده لکه ها کرم متمایل به سفید است اما در میوه های جوان رنگ لکه ها قهوه ای روشن است بافت آفتاب سوخته در اثر گرمای هوا بسرعت خشک شده نازک و کاغذی می شود قارچهای ساپروفیت در این قسمتها رشد کرده و منظره کپک مانندی را ایجاد می کند .
بهتر است از ارقام پر برگ برای کاشت استفاده شود تا برگها میوه را بپوشاند ، با بیماریهایی که سبب برگ ریزی می شود باید مبارزه کرد در خلال برداشت دقت شود که بوته ها شکسته نشود و میوه ها در معرض آفتاب قرار مگیرند.

۷- نماتدهای فلفل

نماتد پراتایلنکوس ( مولد زخم ) و نماتد دیتایلنکوس ( نماتد ساقه ) روی فلفل مشاهده است

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.