بیماری های انار

0 305

بیماری های انار

 

نماتد مولد غده ریشه درختان انار:

این بیماري در مناطق انارخیز کشور مخصوصا در اصفهان و یزد شیوع دارد . علائم بی ماري روي اندامهاي هوایی درخت هاي انار به صورت توقف رشد ، ضعف عمومی ، زردي برگها ، ریزش برگهاي انتهایی شاخه ها و خشکیدگی تدریجی سرشاخه تظاهر می کند.

روي ریشه هاي نازك و موي ریشه ها غده هاي کوچک به اندازه ته سنجاق و گاهی بزرگتر ایجاد می شود که علامت اختصاصی بیماري بوده و در مواردي که شدت داشته باشد ممکن است موجب زوال تدریجی درخت شود.

مطالعات انجام شده نشان می دهد که در باغهاي انار استان یزد (شهرستان یزد ، اردکان ، میبد ، مهریز) دو گونه نماتد از جنس Meloidogyne به نامهاي M. incognita و M. javanica و در استان اصفهان M.hapla و M. incognita و روي ریشه درخت هاي انار در استان گیلان M. arenaria وجود دارند و جزء عوامل مولد بیماري ریشه گرهی انار محسوب می شوند.

1

اقدامات زیر در جلوگیري از پیدایش بیماري و کاهش شدت آن مؤثر است:

-۱ احداث باغ انار در زمینهایی که آلودگی به نماتدهاي مولد بیماري نداشته باشد. قبل از احداث باغ جدید انار لازم است خاك زمینهاي مورد نظر مورد آزمایش قرار گیرد، در صورت آلودگی زمین به نماتد و اجبار در احداث باغ درآن قطع باید خاك را با فومیگانت هایی مانند متیل بروماید ضدعفونی کرد.

-۲ براي احداث باغ انار وسایر باغها توصیه می شود از نهال هاي ریشه دار سالم و عاري از نماتود استفاده گردد.

-۳ مبارزه با علفهاي هرز: بیشتر علفهاي هرز می تواند میزبان نماتود هاي مولد غده ریشه باشند.

-۴ از کاشت درختان انار در خاکهاي خیلی سبک و ماسه اي که مستعد آلودگی شدید به نماتد هاي مولد غده می باشد

حتی الامکان باید اجتناب گردد.

 

پوسیدگی و ترشیدگی میوه ، طوقه و ریشه:

در این بیماري پوست درخت در محل طوقه ترك می خورد و بافتهاي پوست و قسمتی از چوب دچار پوسیدگی خشک می گردد .

در بعضی موارد رنگ چوب در محل طوقه تیره می شود ، شاخه هاي سمتی که پوست طوقه آنها دچار زوال شده است از رشد باز ایستاده و برگهاي آنها زرد می شود .

گاهی پوسیدگی در محل طوقه ها متوقف شده و پوست جدید بوجود می آید که معمولاً بر آمده تر از پوست قدیمی بوده و در حاشیه متورم است . پوسیدگیهاي پوست طوقه هاي مبتلا به بیماري بعد از مدتی خشک شده و می ریزند .

گاهی پوسیدگی به ریشه ها نیز سرایت می کند و در این صورت درخت به سرعت خشک می شود . در اطراف این درختهاي خشک شده و یا مبتلا به بیماري گاهی پاجوش می روید. عامل بیماري پوسیدگی طوقه درختان انار تاکنون به طور قطع مشخص نشده است . به ندرت از بعضی درختهاي مبتلا به جدا شده است ولی نقش آن در پوسیدگی طوقه کاملاً به اثبات نرسیده است .

Phytophthora cactorum بیماري مطالعات انجام شده در باغهاي انار شیراز و یزد نشان می دهد که سرماي زمستانه و بهاره می تواند باعث این بیماري باشد.  عواملی از قبیل آبیاري زیاد و م صرف کودهاي ازته مخصوصا اوره باعث می شود که درخت انار به موقع در پاییز به خواب نرود و مدتی بیشتر سبز باقی بماند .

در نتیجه این قبیل درختان انار نمی توانند سرماي ۱۰ تا ۱۴ درجه زیر صفر را تحمل کنند و طوقه آنها دچار ترکیدگی و پوسیدگی می شود . شاخه هاي صدمه دیده از سرما در بهار دیرتر از خواب بیدار شده و کم برگ می باشند .

مطالعات انجام شده با هورمون ژیبرلین که باعث ایجاد تأخیر در خزان درخت می شود نشان می دهد که هر قدر خزان درخت انار در پائیز به تعویق بیافتد درصد سرماخوردگی و در نتیجه پوسیدگی طوقه انار افزایش پیدا می کند.

 

براي جلوگیري از بروز پوسیدگی طوقه انار اقدامات زیر مؤثر می باشد:

  • آبیاري درخت هاي انار باید به اندازه نیاز و به موقع انجام شود . به طوري که باعث تغییر در فیزیولوژي طبیعی درخت نشده و منجر به طولانی شدن زمان رشد گیاه نگردد. همچنین از مصرف زیاد کودهاي ازته باید خودداري گردد.
  • دور طوقه و تنه درختها تا ارتفاع ۵۰ سانتی متر در اواخر پائیز تا اوایل بهار با گونی یا پلاستیک پوشانده شود.
  • از کشت دوم مانند سبزي ، صیفی و جالیز در باغهاي انار حتی الامکان باید خودداري شود چرا که معمولا آبیاري در این باغها ت ابع زراعت دوم شده و باعث تغییرات فیزیولوژیکی در درخت می گردد و یا پوسیدگی طوقه در اثر Phytophothra را تشدید می کند.

اقدامات زیر در جلوگیري از پیدایش بیماري و کاهش شدت آن مؤثر است:

۱) احداث باغ انار در زمینهایی که آلودگی به نماتدهاي مولد بیماري نداشته باشد. قبل از احداث باغ جدید انار لازم است خاك زمینهاي مورد نظر مورد آزمایش قرار گیرد، در صورت آلودگی زمین به نماتد و اجبار در احداث باغ درآن قطع باید خاك را با فومیگانت هایی مانند متیل بروماید ضدعفونی کرد.

۲) براي احداث باغ انار وسایر باغها توصیه می شود از نهال هاي ریشه دار سالم و عاري از نماتود استفاده گردد.

۳) مبارزه با علفهاي هرز: بیشتر علفهاي هرز می تواند میزبان نماتود هاي مولد غده ریشه باشند.

۴) از کاشت درختان انار در خاکهاي خیلی سبک و ماسه اي که مستعد آلودگی شدید به نماتد هاي مولد غده می باشد

حتی الامکان باید اجتناب گردد.


پوسیدگی و ترشیدگی میوه ، طوقه و ریشه:

در این بیماري پوست درخت در محل طوقه ترك می خورد و بافتهاي پوست و قسمتی از چوب دچار پوسیدگی خشک می گردد . در بعضی موارد رنگ چوب در محل طوقه تیره می شود ، شاخه هاي سمتی که پوست طوقه آنها دچار زوال شده است از رشد باز ایستاده و برگهاي آنها زرد می شود . گاهی پوسیدگی در محل طوقه ها متوقف شده و پوست جدید بوجود می آید که معمولاً بر آمده تر از پوست قدیمی بوده و در حاشیه متورم است . پوسیدگیهاي پوست طوقه هاي مبتلا به بیماري بعد از مدتی خشک شده و می ریزند . گاهی پوسیدگی به ریشه ها نیز سرایت می کند و در این صورت درخت به سرعت خشک می شود . در اطراف این درختهاي خشک شده و یا مبتلا به بیماري گاهی پاجوش می روید. عامل بیماري پوسیدگی طوقه درختان انار تاکنون به طور قطع مشخص نشده است . به ندرت از بعضی درختهاي مبتلا به جدا شده است ولی نقش آن در پوسیدگی طوقه کاملاً به اثبات نرسیده است . Phytophthora cactorum بیماري مطالعات انجام شده در باغهاي انار شیراز و یزد نشان می دهد که سرماي زمستانه و بهاره می تواند باعث این بیماري باشد.  عواملی از قبیل آبیاري زیاد و م صرف کودهاي ازته مخصوصا اوره باعث می شود که درخت انار به موقع در پاییز به خواب نرود و مدتی بیشتر سبز باقی بماند . در نتیجه این قبیل درختان انار نمی توانند سرماي ۱۰ تا ۱۴ درجه زیر صفر را تحمل کنند و طوقه آنها دچار ترکیدگی و پوسیدگی می شود . شاخه هاي صدمه دیده از سرما در بهار دیرتر از خواب بیدار شده و کم برگ می باشند . مطالعات انجام شده با هورمون ژیبرلین که باعث ایجاد تأخیر در خزان درخت می شود نشان می دهد که هر قدر خزان درخت انار در پائیز به تعویق بیافتد درصد سرماخوردگی و در نتیجه پوسیدگی طوقه انار افزایش پیدا می کند.

 

براي جلوگیري از بروز پوسیدگی طوقه انار اقدامات زیر مؤثر می باشد:

  • آبیاري درخت هاي انار باید به اندازه نیاز و به موقع انجام شود . به طوري که باعث تغییر در فیزیولوژي طبیعی درخت نشده و منجر به طولانی شدن زمان رشد گیاه نگردد. همچنین از مصرف زیاد کودهاي ازته باید خودداري گردد.
  • دور طوقه و تنه درختها تا ارتفاع ۵۰ سانتی متر در اواخر پائیز تا اوایل بهار با گونی یا پلاستیک پوشانده شود.
  • از کشت دوم مانند سبزي ، صیفی و جالیز در باغهاي انار حتی الامکان باید خودداري شود چرا که معمولا آبیاري در این باغها ت ابع زراعت دوم شده و باعث تغییرات فیزیولوژیکی در درخت می گردد و یا پوسیدگی طوقه در اثر Phytophothra را تشدید می کند.

 

آفتاب سوختگی انار:

خشكيدگي تنه وسر شاخه، مهمترين عامل خسارتزاي درختان انار محسوب ميگردد. در اثر تابش مستقيم آفتاب روي قسمتهاي آفتابگير تنه و سرشاخه هاي درختان انار، پوست از بين رفته، متورق شده و از چوب جدا ميگردد. زردي، كم برگي، پژمردگي، ريزش برگ و كوچكماندن ميوه از جمله علائم اوليه، روي درختان مبتلا ميباشد. زيانهاي شديد معمولاً با خسارت سوسك چوبخوار انار   (parvipunctata Chrysobothris ) همراه و سبزخشكي يا زردخشكي درختان صدمه ديده را بدنبال دارد. اما ريشه ها سالم هستند و در همان سال و يا سالهاي بعد پاجوش زيادي توليد ميكنند. آلودگي سمت-دار بوده و در اكثر موارد سمت آفتابگير تنه و ناحيه فوقاني سرشاخه ها آسيب ميبينند.

ميزان خسارت هم در درختاني كه مدتي در سايه ديوار و يا درختان ديگر قرار داشته و بعداً بنا به دلايلي، از جمله قطع درختان مجاور، در معرض تابش مستقيم آفتاب قرار ميگيرند، بسيار شديد ميباشد. معمولاً اينگونه درختان در اثر شدت بيماري سبزخشك و يا زردخشك ميشوند. ميزان خسارت در درختان مسن و روي تنههاي شيبدار نيز شديدتر است. اقدامات انجام شده جهت جداسازي قارچهاي بيمارگر از بافتهاي آسيب ديده و خاك اطراف درختان آلوده به نتيجه نرسيد و رابطه مستقيميبين نماتودهاي انگل گياهي يا خصوصيات فيزيكي و شيميايي آب و خاك باغات آلوده، با ميزان آلودگي و شدت عارضه نيز به اثبات نرسيد. هرچند نقش بعضي از آنها در تضعيف درخت انار غيرقابل انكار ميباشد. اما اختلاف بين تيمارهاي اعمال شده در آزمايشي كه بمنظور تعيين نقش تابش مستقيم آفتاب در بروز عارضه و راه كنترل آن انجام گرديد، در سطح احتمال ١ درصد معنيدار شد. اين آزمايش دو نتيجه مشخص در برداشت. نتيجه اول اينكه تابش مستقيم آفتاب عامل اوليه و اصلي عارضه خشكيدگي تنه و سرشاخه در درختان انار استان يزد ميباشد و نتيجه دوم اينكه رنگ آميري تنه و سرشاخه ها بوسيله يك ماده سفيد رنگ بي اثر، مثل گلسفيد(نوعي رس) و آرد جو و در فصل بهار و تابستان روشي مؤثر و مفيد براي كنترل اين عارضه ميباشد.

 

آفتاب سوختگی انار:

خشكيدگي تنه وسر شاخه، مهمترين عامل خسارتزاي درختان انار محسوب ميگردد. در اثر تابش مستقيم آفتاب روي قسمتهاي آفتابگير تنه و سرشاخه هاي درختان انار، پوست از بين رفته، متورق شده و از چوب جدا ميگردد. زردي، كم برگي، پژمردگي، ريزش برگ و كوچكماندن ميوه از جمله علائم اوليه، روي درختان مبتلا ميباشد. زيانهاي شديد معمولاً با خسارت سوسك چوبخوار انار   (parvipunctata Chrysobothris ) همراه و سبزخشكي يا زردخشكي درختان صدمه ديده را بدنبال دارد. اما ريشه ها سالم هستند و در همان سال و يا سالهاي بعد پاجوش زيادي توليد ميكنند. آلودگي سمت-دار بوده و در اكثر موارد سمت آفتابگير تنه و ناحيه فوقاني سرشاخه ها آسيب ميبينند. ميزان خسارت هم در درختاني كه مدتي در سايه ديوار و يا درختان ديگر قرار داشته و بعداً بنا به دلايلي، از جمله قطع درختان مجاور، در معرض تابش مستقيم آفتاب قرار ميگيرند، بسيار شديد ميباشد. معمولاً اينگونه درختان در اثر شدت بيماري سبزخشك و يا زردخشك ميشوند. ميزان خسارت در درختان مسن و روي تنههاي شيبدار نيز شديدتر است. اقدامات انجام شده جهت جداسازي قارچهاي بيمارگر از بافتهاي آسيب ديده و خاك اطراف درختان آلوده به نتيجه نرسيد و رابطه مستقيميبين نماتودهاي انگل گياهي يا خصوصيات فيزيكي و شيميايي آب و خاك باغات آلوده، با ميزان آلودگي و شدت عارضه نيز به اثبات نرسيد. هرچند نقش بعضي از آنها در تضعيف درخت انار غيرقابل انكار ميباشد. اما اختلاف بين تيمارهاي اعمال شده در آزمايشي كه بمنظور تعيين نقش تابش مستقيم آفتاب در بروز عارضه و راه كنترل آن انجام گرديد، در سطح احتمال ١ درصد معنيدار شد. اين آزمايش دو نتيجه مشخص در برداشت. نتيجه اول اينكه تابش مستقيم آفتاب عامل اوليه و اصلي عارضه خشكيدگي تنه و سرشاخه در درختان انار استان يزد ميباشد و نتيجه دوم اينكه رنگ آميري تنه و سرشاخه ها بوسيله يك ماده سفيد رنگ بي اثر، مثل گلسفيد(نوعي رس) و آرد جو و در فصل بهار و تابستان روشي مؤثر و مفيد براي كنترل اين عارضه ميباشد.

2

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.