بیماری های انگور

0 3,341

سفیدک دروغی (درونی) مو Plasmopara viticola

مهم ترین مشکل در سفیدك کرکی، پیري زودرس برگ هاي جوان است که باعث کاهش ذخیره انرژي در گیاه شده و می تواند به آسیب زمستانی و مرگ گیاه منجر شدت بیماري در باغهایی که داراي خوشه هاي متراکم بوده و از تهویه مناسبی بر خوردار نباشند و در سال هایی که هوا خنک و مرطوب و بارندگی زیاد باشد، بیشتر به چشم میخورد.

در صورتی که در مناطق مستعد، عملیات حفاظتی صورت نگیرد ممکن است ۵۰-۷۵ درصد محصول از بین برود در سطح فوقانی برگ هاي جوان، لکه هاي زرد کم رنگ، نیمه شفاف، روغنی و بدون حاشیه ي مشخص ظاهر می شود. این لکه ها  به تدریج به هم پیوسته و سطح وسیعی از برگ، خشک و نکروزه می شود.

پیچک و شاخه هاي جوان نیز ممکن است آلوده شوند. در این صورت نوك شاخه هاي آلوده متورم و به شکل عصا خمیده می شود و کرك هاي سفید رنگ روي آن ها را می پوشاند. این شاخه ها بعداً قهوه اي شده و از بین می روند.

غوره هاي جوان، هنگام تشکیل خوشه یا کمی بعد از آن، ممکن است مورد حمله قارچ بیماري زا قرار گیرند. در این صورت پوشش کرکی سفید رنگی روي آن ها را می پوشاند. ولی اگر اندازه ها غوره ها به نصف رسیده باشد، بعد از آلودگی، چرمی، کمی چروکیده و قهوه اي می شوند.

s11

مدیریت بیماري

روش هاي غیر شیمیایی

اغلب تاکستان هاي کشور به صورت جوي پشته که آبیاري در آن ها به صورت غرقابی است، احداث م یشود. در این تاکستان ها به مرور زمان به دلیل آبیاري غرقابی، زمین سفت شده و آب آبیاري یا بارندگی اوایل بهار براي مدت زیادي در جوي ها باقی م یماند در نتیجه میکروکلیماي بسیار مرطوبی ایجاد می شود تا جایی که در اوایل صبح شبنم فراوانی روي اندام هاي هوایی تشکیل می گردد. به

این ترتیب به خصوص در اوایل بهار که هوا خنک است شرایط براي رشد و توسعه بیمارگر سفیدك کرکی فراهم میشود. لذا به منظور جلوگیري از بروز و گسترش بیمارگر در چنین تاکستان هایی، زهکشی مناسب تاکستان اکیدا توصیه م یشود.

هرس سرشاخه هاي آلوده و جمع آوري و سوزاندن قسمت هاي بریده شده به منظور کاهش منابع آلودگی و جلوگیري از شیوع بیماري توصیه می شود. – جمع آوري، سوزاندن و یا زیر خاك کردن برگ ها در انتهاي فصل به منظور

کاهش تعداد اووسپورهاي زمستان گذران بسیار ضروري است.

در مناطقی که بیماري سفیدك کرکی شیوع بالایی دارد، به منظور تهویه بهتر و خشک نگه داشتن شاخ و برگ ها، در صورت امکان درختچه ها بر روي داربست هدایت شوند.

از سال ۱۹۶۱ که Goidanich  به کمک  بهره گیري از روش هاي پیش آگاهی اندازه گیري دما و میزان بارش، مدلی براي پیش آگاهی بروز بیماري سفیدك کرکی ارائه کرد تا به امروز که از دستگاه هاي اتوماتیک بهره گیري م یشود، از این روش براي پیشگیري از بروز سفیدك کرکی استفاده میگردد. شرایط مناسب براي بروز این بیماري دماي ۱۰ تا ۲۷ درجه سلسیوس به همراه رطوبت۸۰ درصد و یا دماي ۲۴ تا ۲۷ درجه سلسیوس با هر رطوبتی است.

روش هاي شیمیایی

 • کاپتان (ارتوساید) ۳ تا ۵/۳ در هزار ، زینب ۵/۲ تا ۳ در هزار ، مانب ۲ تا ۵/۲ در هزار.

کنترل زراعی : 

 • برای کاشت از پایه و قلمه های عاری از بیماری استفاده شود.
 • انگور های آلوده را از باغ خارج کنید و ابزار های هرس را با ماده سفید کننده یا با الکل اتیل ۷۰% ضدعفونی کنید.
 • از وارد کردن هر نوع زخم به قسمت نزدیک به پایه درخت اجتناب گردد.
 • کنترل نماتد های مضر خاکزی ممکن است به کاهش شیوع این بیماری کمک نماید.
 • جایگزینی پاجوش ممکن است از قسمت زیر محل دارای گال در گیاهان پیوند نشده پرورده شود.
 • خیس کردن قلمه های خواب در آب گرم ۵۴درجه به مدت ۳۰ دقیقه ممکن است به حذف بیشتر باکتری ها کمک نماید.

کنترل شیمیایی :

کارایی سموم مانند ترکیباتی مسی , سایر سموم و انتی بوتیک رضایت بخش نیست و از این رو توصیه نمی شوند.

از ماده ای به نام گالکس( Gallex) برای رنگ کردن گال های بسیار جوان جهت کاهش نمو بیشتر آنها استفاده می شود.

 


سفیدک حقیقی مو Uncinula necator

علایم بیماري روي تمام اندام هاي هوایی جوان درخت اعم از برگ، ساقه، پیچک، گل و میوه ظاهر می شود. غالباً علایم سفیدك پودري،ابتدا به صورت لکه ي سفید رنگ در سطح فوقانی برگ ظاهر می شود و سپس پوشش آردي شکلی روي آن را می پوشاند این پوشش حاوي میسلیوم ها، هاگ برها و هاگ هاي قارچ بیمارگر می باشد. اگر بیماري تشدید شود، در شرایط گرم و خشک قسمت زیرین برگ به طرف بالا لوله می شودروي سرشاخه هاي جوان لکه هاي سفیدي ظاهر می شود که در پاییز به رنگ قهوه اي مایل به سیاه در می آیند. اگر دمبرگ و دمگل اصلی مورد حمله قرار گیرد، ترد و شکننده م یشوند. این قارچ روي حب ههاي نارس را به صورت و حبه هاي آلوده، ترش و نارس پودر سفید رنگی می پوشاند

باقی مانده و ترك می خورند. در حبه هاي رسیده تر آن بخشی از پوست میوه که داراي میسلیوم قارچ است رشد نمی کند، در حالی که سایر قسمت ها به رشد طبیعی خود ادامه می دهند، در نتیجه حبه ترك برداشته و گوشت و دانه آن حبه هاي انگورهاي سیاه مثل ارقام پیچ کاشمر، شاخی بیرون می ریزد مشهد و پیرقلی مشهد در اثر ابتلا به این بیماري، رنگ خود را از دست میدهند و هنگام برداشت، ظاهري مات و لکه دار خواهند داشت به طور کل، این بیماري کیفیت و کمیت محصول را به شدت کاهش میدهد.

s2

مدیریت بیماري

روش هاي غیر شیمیایی

 • هنگام احداث تاکستان جدید به خصوص در مناطقی که بیماري سفیدك پودري خسارت بار است، تا حد امکان محلی انتخاب شود که هوا به خوبی جریان داشته و بوته ها در معرض تابش خورشید قرار گیرند.
 • در مناطقی که به لحاظ اقلیمی امکان پذیر است، هنگام احداث باغ از سیستم پاچراغی یا روسیمی (کوردون) استفاده شود. در این صورت هوا در لابه لاي اندام هاي هوایی به خوبی جریان می یابد و دریافت نور خورشید بیشتر میشود.به این ترتیب شرایط براي توسعه بیماري سفیدك پودري نامساعد میگردد.
 • از آن جاکه منابع آلودگی اولیه بیماري سفیدك پودري در سطح شاخه هاي سال قبل تاك ها زمستان گذرانی میکنند لذا لازم است پس از هرس بهاره و حذف این شاخه ها، کلیه اندام هاي هرس شده جمع آوري و سوزانده و یا به طرق رایج منطقه امحاء شوند.
 • تعادل در کوددهی، آبیاري و اجتناب از دادن کودهاي ازته بیش از نیاز مانع خسارت بالاي این بیماري می شود.
 • از بین بردن علف هاي هرز براي تهویه مناسب تاکستان توصیه می شود.
 • در صورت امکان، استفاده از ارقام مقاوم در هنگام احداث تاکستان جدید مانع از مصرف قارچکش در مراحل بعد براي کنترل بیماري می شود . در ایران مطالعات محدودي براي یافتن ارقام مقاوم به این بیماري انجام شده است . طی بررسی هایی که در دو استان کشور انجام شده است، ارقام محلی قره شانی، آغ شانی و قره شیره در آذربایجان غربی و ارقام خلیلی، الدرق، تبریز کشمش ی و کوپک بوغان در مشکین شهر به سفیدك پودري مقاوم تشخیص داده شده اند .

 

روش هاي شیمیایی

گوگرد یکی از قارچ کش هاي مؤثر براي کنترل این بیماري است و به علت پایین بودن قیمت، یکی از پرمصرف ترین قارچ کش ها علیه این بیماري می باشد البته گوگرد در برخی شرایط آب و هوایی محدودیت مصرف دارد. گوگرد در دماي بین ۲۵ تا ۳۰ درجه سلسیوس بیشترین کارایی را داشته و در دماي کمتر از ۱۸ درجه سلسیوس در کنترل سفیدك پودري تأثیري کمی دارد. مصرف گوگرد در دماي بالاتر از ۳۰ درجه سلسیوس ممکن است باعث گیاه سوزي شده و بنابراین در ۳۵ درجه سلسیوس یا بالاتر در نیز به هیچ وجه توصیه نمیشود مناطقی که سم پاشی اول و دوم مصادف با دماي پایین منطقه است لازم است از قارچ کش هاي آلی مثل پنکونازول و هگزاکونازول استفاده گردد. گوگرد معمولاً به شکل گَرد یا پودر و تابل استفاده می شود که فرم گَرد آن مناسب مناطق داراي آب و هواي خشک و فرم پودر وتابل آن مناسب مناطق مرطوب است.


گال طوقه مو: Agrobacterium vitis

این باکتری فقط به انگور و گل داودی حمله می کند . باکتری سال ها در گال های قدیمی , مو های آلوده ,بقایای گیاهی آلوده در خاک زنده باقی می ماند.باکتری  می تواند از طریق زخم ها وارد گیاه گردد و اغلب در بافت های آوندی بدون علائم درانگور از قبل وجود دارد.اگرچه مو ها به طور سیستماتیک الوده می شوند , یا بدون علائم , باکتری به ندرت در نوک شاخه سبز مو ها یافت می شود. خسارت سرمای زمستان با ایجاد زخم ها محل هایی برای ورود باکتری فراهم می کند .بعد از ورود باکتری از طریق زخم , قطعه کوچکی از DNA آن به داخل DNA گیاه منتقل می گردد DNA بیگانه ,سلول های طبیعی گیاه در محل زخم را به سلول های تومور تبدیل می سازد.به محض ایجاد تغییر شکل , سلول های تومور خود به خود تکثیر می یابندو مواد خاصی تولید می گردد که برای باکتری می تواند به آسانی قابل استفاده باشد.در نتیجه گال بوجود می آید .

علائم : گال های گوشتی به طور نمونه در طوقه و روی ۶۰ سانتی متری اول تنه انگور بالای خط خاک دیده می شوند.گال های بزرگ ممکن است به طور سریع بوجود آیندو دور تنه درخت جوان انگور را در یک فصل احاطه نماید.انگور های دارای گال به طور کلی شاخه های جوان ضعیفی تولید می کنندو قسمت های بالای محل دارای گال ممکن است از بین بروند.خوشه های کم و ضعیف تشکیل می گردد. گال ها بندرت روی ریشه ها دیده می شوند اما باکتری ممکن است سبب ایجاد زخم های مرده تیره رنگ روی ریشه گردد.

s3

کنترل زراعی : 

 • برای کاشت از پایه و قلمه های عاری از بیماری استفاده شود.
 • انگور های آلوده را از باغ خارج کنید و ابزار های هرس را با ماده سفید کننده یا با الکل اتیل ۷۰% ضدعفونی کنید.
 • از وارد کردن هر نوع زخم به قسمت نزدیک به پایه درخت اجتناب گردد.
 • کنترل نماتد های مضر خاکزی ممکن است به کاهش شیوع این بیماری کمک نماید.
 • جایگزینی پاجوش ممکن است از قسمت زیر محل دارای گال در گیاهان پیوند نشده پرورده شود.
 • خیس کردن قلمه های خواب در آب گرم ۵۴درجه به مدت ۳۰ دقیقه ممکن است به حذف بیشتر باکتری ها کمک نماید.

کنترل شیمیایی :

کارایی سموم مانند ترکیباتی مسی , سایر سموم و انتی بوتیک رضایت بخش نیست و از این رو توصیه نمی شوند.

از ماده ای به نام گالکس( Gallex) برای رنگ کردن گال های بسیار جوان جهت کاهش نمو بیشتر آنها استفاده می شود.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.