بیماری های خیار (بخش دوم)

در این پست به بررسی و شناخت بیماری های خیار و عوامل ایجاد آن و همچنین کنترل آن ، می پردازیم.

0 486

در بخش اول، ۶ مورد از بیماری های خیار را بررسی کردیم.

در ادامه ۶ مورد دیگر از از این بیماری ها را شناخته و جزئیاتی در مورد آنها را مرور می کنیم.


۷- نام بیماری   : لکه زاویه ای

عامل بیماری : سودوموناس سیرینگه

علائم:

نشانه ها در روی برگ ، ساقه ، دمبرگ و میوه دیده می شود .

لکه های روی برگ به رگبرگ منتهی می شود و زاویه دار بنظر می رسد.

لکه ها آبکی و بعد از برگ جدا شده و می افتد و سوراخهایی در برگ ایجاد  می شوند.

برگهای جوان نسبت به برگهای پیر حساس ترند گلهای ماده و میوه ای آلوده از گیاه جدا شده وروی میوه بافته به رنگ سفید تا خرمایی در آمده و ترک می خورند.

روی دمبرگ و ساقه لکه های گچی رنگ که سطح ناهمواری دارند دیده می شود .

بیولوژی بیماری:

باکتری زمستان را روی بذور گیاهان جالیزی می گذراند.

باکتری می تواند مدتها در خاک یا بقایای آلوده زندگی کرده با آب آبیاری پخش می شود.

از طریق زخمها و روزنه ها وارد گیاه شده و به راحتی منتشر می شود.

بیماری در شرایط رطوبتی بالا شدت می‌یابد دمای ۲۴ تا ۲۸درجه و رطوبت ۹۵درصد برای رشد مناسب هستند.

کنترل:

تهویه مناسب گلخانه رعایت بهداشت و هرس صحیح بوته ها ضدعفونی بذور باسموم مسی و آب داغ از راههای مبارزه با این بیماری است.

قارچکشهای مانب ، مانکوزب و سموم مسی مناسب است.


۸- نام بیماری  :   کپک خاکستری

عامل بیماری : بوتریتیس

علائم:

علائم بیماری با مرگ بافت ساقه ها و با خسارت روی برگها ظاهر می شود که در اثر زخمی شدن بافته و برداشت نامناسب خیار اتفاق می افتد.

آب گزیدگی و پوسیدگی گلبرگها و خیس شدن میوه ها موجب پخش شدن قارچ می شود که ابتدا قهوه ای  و سپس خاکستری می شوند.

در شرایط رطوبتی بالای ۸۵ درصد و تهویه نامناسب روی میدهد اشعه ماورابنفش که وارد گلخانه می شود باعث بروز بیماری می شود

کنترل:

تهویه و کاهش رطوبت داخل گلخانه و استفاده از قارچکشهای دی کربوکسیامید و بندزی میدازول و تناوب کشت از راههای کنترل بیماری است .


۹- نام بیماری :  گموز خیار

عامل بیماری : کلادوسپوریوم

علائم:

علائم بصورت نقاط قهوه ای رنگ با حاشیه زرد رنگ روی برگها ظاهر می شود سپس این نقاط خشک شده و میریزد و برگ سوراخ سوراخ می شود.

بیماری باعث کوتاه شدن فاصله بین بندهای ساقه های انتهایی شده  و حالت روزت پیدا می کند.

زخمهای نامنظمی روی زوایای انتهای دمبرگ و ساقه ها ایجاد و رنگ آن به سفید و خاکستری تبدیل می شود و ترشحات قهوه ای از زخمها خارج شده و روی میوه ها آبگزیدگی بصورت کچلی ایجاد می شود و بافتها متورم می شود.

در گلخانه های سرد و مرطوب و بدون تهویه توسعه بیماری صورت می گیرد.

کنترل:

استفاده از ارقام مقاوم در پیشگیری مناسب است .


۱۰-  نام بیماری :  ویروس موزا­ئیک خیار

عامل بیماری : کوکومبر مورائیک ویروس

علائم:

در مرحله گیاهچه ای کوتیلدون ها زرد و پژمرده شده و برگهای تازه در آمده حالت موزائیکی نشان می دهند.

رشدشان کم و بدشکل می شوند و بندرت میوه تولید می شود و زندگی کوتاهی دارند.

برگهای جوان را به حالت برگشته و چروکیده در آورده و فاصله میان گره ها کوتاه و بوته به شکل روزت در می آید.

میوه‌ها از حالت طبیعی خارج  و علائم سفید ترش افتادگی روی آن بوجود می آید که لکه‌های سبز رنگ روی آن دیده می‌شود.

بیولوژی بیماری:

ویروس عامل بیماری زمستان را روی علفهای هرز دائمی و میزبانهای واسط می گذراند.

انتقال ویروس بوسیله عصاره و حشرات مکنده از جمله شته ها انجام پذیر است و ضمناً افرادی که بوته های بیمار را هرس می کنند و در تعامل با بیماری هستند.

نیز باعث انتقال بیماری می شوند  ویروس همیشه در خیار تولید آلودگی سیستمیک می کند و انتقال آن از سلولی به سلول دیگر و از آوندهای آبکش انجام می گیرد.

کنترل:

استفاده از واریته های مقاوم

خودداری کاشت گیاه در جوار محصولات یک یا چند ساله آلوده به بیماری ویروسی

از بین بردن علفهای هرز اطراف و داخل گلخانه

مبارزه با حشرات مکنده مثل شته ، زنجره ، کنه و تریپس

انهدام بوته بیمار با ریشه از داخل گلخانه

پیشگیری در مورد بیماری های ویروسی عملی تر می باشد.

پاشیدن روغن و استفاده از ارقام مقاوم.


۱۱-  نام بیماری  :  آنتراکنوز

عامل بیماری  : کولتوتریکوم

علائم:

در مرحله گیاهچه ای کوتیلدونها از بین رفته روی ساقه زخمهای قهوه ای رنگ مایل به سیاه دیده شده که بسرعت شکاف برداشته و منجر به مرگ گیاهچه می شود.

روی برگهای جوان لکه‌های سبز رنگ پریده بوجود می‌آید که در مرکز قهوه‌ای مایل به قرمز هستند.

پس از مدتی خشک شده و لکه ها دربین رگبرگها زاویه دارند کم کم  سطح برگ را فرا می گیرند.

ساقه در محل لکه ها می شکند صمغ بیز بیرون می آید.

روی میوه ها آلودگی بصورت لکه های گود سبز کمرنگ می باشد که در گوشت میوه باعث پوسیدگی آبدار و یا خشک می کند.

میوهها در انبار و بازار نیز ممکن است در اثر بروز هاگها آلوده شوند .

بیولوژی بیماری:

حرارت و دما مهمترین عامل برای رشد و نمو قارچ می باشد.

دمای ۲۴ تا ۲۷ در جه مناسب برای رشد می باشد.

هاگها پس از قرار گرفتن روی میزبان مکه هایی خارج می کنند که وارد اپیدرم گیاه شده و بعد از دوره کمون لکه های بیماری ظاهر می شود.

هاگها بوسیله باد، باران، حشرات و بذور میوه های آلوده منتقل می شوند .

کنترل:

تناوب زراعی و استفاده از بذور سالم و یا ضدعفونی بذر با آب گرم ۵۷ درجه به مدت ۲۰ دقیقه استفاده از سموم زینب ، مانب و مانکوزب از راهای مبارزه با این بیماری می باشد.


۱۲-  نام بیماری :  گل جالیز

عامل بیماری : اوروبانچ

علائم:

گیاهی که در اوایل رشد مورد حمله گل جالیز قرار می گیرند رشدشان کند و به اندازه کافی نمی رسند ودر اواخر فصل رشد خسارت وارده کم و به کیفیت برگها آسیب میرسد.

رنگ عمومی گل جالیز سفید متمایل به زرد، بنفش و ارغوانی است.

ارتفاع بوته ۱۵ تا ۴۵ سانتیمتر بطور کپه ای در کنار طوقه هر میزبان می روید.

برگهایش فلس مانند گل و کپسول های بذر ریز می باشد.

ساقه گوشتی برنگ سفید وگلها منفرد روی محور اصلی ساقع قرار دارند و تعدادبسیار زیادی بذر تولیدکرده که تا چندین سال با ریشه خیار همزیستی دارند .

بیولوژی بیماری:

بذر گل جالیز قوه نامیه خودرا تا ۱۳ سال در خاک حفظ کرده و تاوقتی که با رشد میزبان خود تحریک نشود جوانه نمی زند.

به محض تماس ریشه میزبان با بذر گل جوانه زده و با گیاه تماس می یابد و در آن محل غده ای ایجاد کرده که با بافت ریشه میزبان جوش خورده که ریشه و ساقه جدیدی از انگل بوجود می آید.

پس از مدتی که گل از میزبان تغذیه کرد بصورت دسته ای از ساقه های زرد یا ارغوانی از زیر خاک بیرون می آیند و گیاه را ضعیف می کند و روز به روز به تعدادشان افزوده می شود .

کنترل:

از بذر بوجاری شده استفاده گردد و از استعمال آب ، کود ، شن و آب آلوده به بذر گل خودداری کنید.

می توان با دقت ریشه گل جالیز را سوزاند.

وجین کردن به تعدادزیاد .

استفاده از مگس فیتومیزا اوروبانچیا  و قارچ فوزاریوم و علف کش آلیل الکل در کنترل این انگل کمو بیش مؤثر می باشد.

هرچند که مبارزه با گل جالیز کار بسیار دشواری است .

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.