بیماری های خیار (بخش اول)

در این مطلب، انواع بیماری های خیار، علائم و روشهای کنترل آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.

0 2,203

۱- نام بیماری : بوته میری خیار یا مرگ گیاهچه

عامل بیماری : پیتیوم دباریانوم

علائم:

گروهای مختلف جنس پیتیوم از عاملین مهم مرگ گیاهچه در خزانه بوده که سبب پوسیدگی طوقه و ریشه گیاهچه می شود در گیاه بالغ سبب پوسیدگی نوک ریشه شده ایجاد پژمردگی و در نهایت سبب مرگ بوته می شود در اراضی که برای بار اول خیار کاشته می شود این بیماری کمتر دیده می شود .

بیولوژی بیماری:

این قارچ در تکثیر جنسی تولید اووسپور می نماید ودر مرحله غیر جنسی هیفهای ظریف منشعب تشکیل می دهد که در رأس انشعابات حامل زئوسپورانژیوم هستند که حاوی زئوسپر دو تاژکی هستند به کمک تاژکها در قطره های آب روی میزبان شنا کرده تاژکها را از دست داده و به کیست تبدیل می شود و بعد جوانه زده وارد میزبان شده تولید آلودگی می کند .

کنترل:

توصیهای مدیریتی در خصوص تهویه خاک ، وضعیت رطوبتی و دمای گلخانه برای بوته های خیار ، ضدعفونی خاک و استریل کردن بوسیله متیل بروماید و یا بخار آب و انرژی خورشیدی از اهمیت خاصی برخوردار است .

عواملی مثل بستر سرد و مرطوب که باعث طولانی شدن رشد ریشه ها می گردد و تنش آبیاری با آب خیلی سرد در هوای گرم و آسیب ریشه ها بوسیله حشرات خاکزی و یا ابزار کشاورزی باعث آلودگی ریشه ها شده .

  • حذف بوته های آلوده از محیط گلخانه و ضدعفونی محل بوته با تیرام و پرو پاموکارب ، متام سدیم ، برمور متیل .
  • (فیتوفترا: کنترل از طریق مصرف بردو فیکس به میزان ۵ در هزار پای طوقه و محلول پاشی با فسکارد و یا استفاده از ریدومیل مانکوزب پای طوقه)
  • محلول پاشی نشاهای تازه استقرار یافته با استفاده از ترکیبات حاوی فسفیت (فسفیت پتاسیم ، اگریفوس ، فسگارد و …)

۲-نام بیماری : سفیدک دروغی

عامل بیماری : پرونوسپورا

علائم:

بیشترین خسارت به گلخانه داران وارد می کند و حداقل به مدت یکماه تولید خیار متوقف می شود در بین گلخانه داران به سرخی معروف است در هوای گرم و مرطوب گلخانه چنانچه بوته ها تحت تنش هوای گرم در روز و هوای سرد در شب قرار بگیرند بوته ها سریعاً آلوده می شوند .

آلودگی ابتدا روی برگها با ایجاد لکه های چند ضلعی سبز کمرنگ ظاهر می شود و آلودگی توسط تهویه و ابزار و ادوات و کارگران در بین ردیفها انتشار یافته بعد از چند روز لکه ها به زردی گراییده و قهوه ای و خشک می شود و بوته از حالت رشد و تولید طبیعی خارج می شود.

در اثر رطوبت بالا و دمای زیاد گلخانه و کم شدن مقاومت گیاه در اثر کمبود عناصر غذایی قارچ ایجاد و گسترش می یابد .

در اثر رطوبت در سطح پایینی برگها کپک خاکستری متمایل به بنفش ظاهر شده و سبب سقط گلها و خشک شدن برگها می شود .

بیولوژی بیماری:

در شرایط مناسب محیطی زئوسپرها جوانه زده و وارد روزنه گیاه می شود و پس از گذشتن دوره انکوباسیون از زیر برگها اسپورانژیوم خارج شده که عامل آلودگی ثانویه می باشند به صورت اووسپور در بقایای گیاهی زمستانگذرانی می کند.

کنترل:

برای پیشگیری باید بقایای آلوده از گلخانه بیرون شده و منهدم گردد. تقویت بوته ها با کودهای مایع و استفاده از سموم مسی و کلروتالونیل، کاهش رطوبت و تهویه مناسب، هرس برگهای آلوده .


۳- نام بیماری : سفیدک سطحی

عامل بیماری : اسفاروتکا

علائم:

در سطح بالایی برگها لکه های سفید پودری ظاهر می شود و با گذشت زمان بافت آلوده خشک شده و از بین می رود.

آلودگی در هوای مرطوب و خنک ایجاد می گردد. میزبان واسط این بیماری علفهای هرز خانواده آفتابگردان است.

بعد از مدتی تمام سطح برگ سفید شده و بتدریج زرد و قهوه ای شده و گیاه پژمرده و پیر می شود و تولید کاهش می یابد.

بیولوژی بیماری:

سفیدک سطحی در دمانی اپتیمم ۱۸-۲۰ درجه و با رطوبت حدود ۷۵ درصد باعث آلودگی می شود .

دمای بالای ۳۵ درجه و پایین ۱۰ درجه سبب توقف بیماری می شود.

آلودگی توسط کنیدی ها شروع شده که پس از تماس با میزبان تشکیل میسلیوم و کنیدیوفر و کنیدی می دهد و توسط هوستوریوم کوتیکول بافت میزبان را سوراخ کرده و از شیره سلولی تغذیه می کند.

زمستانگذرانی توسط میسلیوم و کلیستوتسیوم روی بقایای گیاهان آلوده انجام میگیرد.

کنترل:

با مشاهده اولین علائم تهویه مناسب و سمپاشی با گوگرد و دینوکاپ موثر است.


۴- نام بیماری : اسکلروتینیای خیار

عامل بیماری : اسکلروتینیا اسکلروتیوروم

علائم:

این قارچ می تواند به برگ ، میوه و ساقه خیار حمله می نماید علائم اولیه بیماری به صورت رویش پنبه مانندی روی قسمتهای بیمار گیاه ظاهر می شود.

اگر ساقه اصلی گیاه بیمار باشد مغز ساقه پوسیده شده و با پیشرفت بیماری گیاه زرد و پژمرده می شود در داخل کپک سختینه های کوچک کروی در آغاز زرد و بعد سیاه رنگ بوجود می آید.

این بیماری روی میوه های در انبار مرطوب و بدون تهویه هوا ظاهر می شود .

این قارچ در خاک تا سالها به دوام خود ادامه داده رطوبت بالا به مدت طولانی ، آب چکیدن سقف گلخانه ، آبیاری ، شبنم و مه و نیز هوای خنک تا معتدل مناسبترین شرایطی هستند که قارچها می توانند بسرعت رشد و توسعه یابند .

بیولوژی بیماری:

پاتوژن به مدت طولانی در خاک پایدار باقی می مانند تولید میسلیوم وآپوتسیوم می کند.

هر آپوتس حاوی چندین آسک و آسکوسپور است که توسط باد در محیط پراکنده می شوند و در شرایط مناسب سبب آلودگی اولیه می شوند در خزانه های فاقد تهویه و دمای زیر ۰۲ درجه شایع است .

کنترل:

کاشت تناوبی ، اقدامات بهداشتی ، شخم عمیق ، دقت در آبیاری ، مدیریت صحیح و استفاده از نایلون مواد یو وی دار و ضدعفونی خاک گلخانه قبل از کاشت کمک مؤثری در کنترل بیماری می کند کاهش رطوبت همراه با استفاده از سموم قارچکش بهترین روش مبارزه است .


۵- نام بیماری : پژمردگی فوزاریومی

عامل بیماری : فوزاریوم اکسیاسپوروم

علائم:

علائم ظاهری بیماری در مراحل اولیه رشد بوته با زرد شدن برگچه های اولیه و پژمرده شدن آن همراه است ولی در بوته های بالغتر ابتدا برگهای پایینی پژمرده شده و سوخته می شوند.

آوندها در ساقه قهوه ای شده و صمغ از ساقه خارج می شود در آلودگی شدید بوته پژمرده و گیاه می میرد ودر رطوبت و دمای بالا آلودگی از ریشه نفوذ کرده و موجب سفید و صورتی شدن روی ساقه مرده می گردد .

بیولوژی بیماری:

پاتوژن در خاک ، بذر بیش از دو سال زنده مانده و تولید ماکروکنیدی بی رنگ با دیواره عرضی می کند .

کنترل:

ضدعفونی خاک با اشعه خورشید و بخار آب داغ و استفاده از سموم قارچ کش ، تیوفانات متیل ، بنومیل مناسب می باشد .


۶- نام بیماری : ورتیسیلیوم

عامل بیماری : ورتیسیلیوم

علائم:

علامت این بیماری پژمردگی برگها است و ابتدا در روز که دما بالا است مشهود ودر شب بوته ها به حالت طبیعی برمی گردد.

در ادامه نقاط لوزی شکل روی برگها ظاهر که بتدریج زرد و برگها چروکیده می شوند و در برخی موارد گیاه می میرد و برخی از نقاط آوندهای آبکش برنگ زرد تیره دیده می شوند .

کنترل:

دمای پایین بستر خاک، آلودگی ریشه را افزایش میدهد می تواند مدتها در خاک باقی مانده و اطلاع از سوابق آلودگی در منطقه و ضدعفونی آنجا کمک مؤثری در کنترل بیماری می کند .


در صفحه ی بیماری های خیار (بخش دوم) ، می توانید ادامه ی موارد را بخوانید.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.