بیماری های درختان هسته دار (بخش اول)

0 1,141

سفیدک حقیقی هلو و شلیل Podosphaera pannosa:

بیماری های درختان هسته دار

براثرحمله سفیدک به برگ گیاهان میزبان، پوشش سفید نمدی روی دو سطح برگ تشکیل می­گردد، در نتیجه، فعالیت حیاتی برگهای آلوده­کاهش یافته، یاکاملاً مختل می­گردد و تعدادی از برگها زودتر از موقع می ریزند.

اختلال در عمل حیاتی برگها وخزان زودرس آنها موجب می شوددرخت نتواند مواد غذایی لازم برای ذخیره وتشکیل جوانه های سال بعد را تامین کندو بدین ترتیب درخت به تدریج ضعیف شده، محصولش تقلیل می­یابد.

آزمایشهای انجام شده در این مورد نشان می دهند که قدرت درختان هلوی مبتلا به سفیدک برای ساختن مواد مورد نیاز گاهی تا ۵۰ درصد کاهش می­یابد.

خشکیدن بسیاری از سرشاخه ها، ریزش میوه و کاهش ارزش میوه های لکه دار جنبه های دیگر خسارت این بیماری اند.

کنترل:

برای مبارزه با سفیدک حقیقی درختان میوه هسته دار می توان از قارچ کشها استفاده کرد،

میزبانهای آلوده را حذف نمود یا از ارقام مقاوم بهره گرفت.

برای مبارزه با آلودگیهای میوه، موقع سمپاشی مهم است.

حذف و انهدام بوته های گلسرخ آلوده واقع در مجاورت باغهای زردآلو، شلیل، هلو و آلو توصیه می شود.

هر گونه عملیات باغبانی که موجب افزایش جریان هوا(در باغ و داخل تاج پوشش درختها) و کاهش رطوبت شود، در جلوگیری از بیماری و کاهش شدت آن موثر بوده، باید اعمال گردد.

• کاراتان به نسبت یک در هزار
• الوزوال(گوگرد و تابل) به نسبت ۲ تا ۳ در هزار.
• کولیس (بوسکالید + کرزوکسیم متیل SC 30%) نیم در هزار( سیستمیک با اثر کاملا اختصاصی).

حداقل باید سه بار سمپاشی صورت گیرد.

در صورت شدت بیماری دفعات سمپاشی هفت بار به فاصله ده روز از همدیگر نیز توصیه شده است.

مبارزه با سفیدک حقیقی هلو(و دیگر درختان میوه هسته دار) و کنترل آن به محض ظهور اولین علایم بیماری نسبتاً آسان و قرین موفقیت است در حالی که این امر در مراحلی که سفیدک بیشتر سر شاخه ها و برگهای درخت را پوشانده و پوشش آردی تشکیل داده، بسیار مشکل است.

بهترین زمان سپاشی وقتی است که گلبرگها درخت ریخته و میوه تشکیل شده باشد.

حداقل سه و حداکثر هفت بار – بسته به ضعف یا شدت بیماری – باید درختان مبتلا سمپاشی شوند.

سمپاشی اول پس ار رزیزش گلبرگها و سمپاشی بعدی به فاصله ۱۰ تا ۱۴ روز به عمل می آیند.

سمپاشی بعد از گل برای جلوگیری از آلودگی میوه حائز کمال اهمیت است.

خزانه های بذری و پیوندی هلو باید مرتب به فاصله ۱۰ تا ۱۴ روز یکبار تا اواسط تابستان سمپاشی شوند.

اگر دمای محیط کمتر از ۱۵ درجه سانتی گراد باشد، به جای الوازال از کاراتان استفاده شود.

در مبارزه با سفیدک حقیقی درختان میوه هسته دار، روش سمپاشی مهم است بدین معنی که هنگام سمپاشی باید دقت شود تمام قسمتهای درخت به ویژه دو سطح برگ و تمام سطح میوه و سرشاخه ها کاملاً به محلول سمی آغشته گردند.


پیچیدگی برگ هلو Taphrina deformans:

بیماری های درختان هسته دار

این بيماری معمولاً در اغلب باغات هلو به ویژه در مناطق با بهار خنک و مرطوب دیده می شود.

قارچ عامل بيماری، کليه اندامهای هوائی جوان اعم از برگ، ميوه و سرشاخه ها را آلوده می سازد.

برگهای آلوده چروکيده و ضخيم شده و به رنگ زرد تا سبزروشن و در نهایت قرمز و ارغوانی تغيير رنگ می دهند.

در اثر پيشرفت آلودگی آسکهای حاوی آسکوسپورهای خاکستری قارچ در سطح برگ توليد می شوند که درنتيجه برگها قهوه ای و چروکيده شده و در مدت کوتاهی ریزش می کنند.

سرشاخه ها متورم و کوتاه و معمولا برگهای بدشکل در انتهای آنها تشکيل می شوند.

ميوه های آلوده نيز در اثر آلودگی ریزش می کنند و ميوه های باقيمانده خميده و زردشده و در برخی از آنها نيز زگيل های ارغوانی مایل به قرمز در سطح ميوه تشکيل میشوند.

کنترل:

•    برای کنترل بيماری پيچيدگی برگ هلو دو نوبت سمپاشی با ترکيب بوردو ۱% .
•    اولی در پائيز پس از ريزش ۵۰% برگ ها و دومی در اواخر زمستان قبل از تورم جوانه ها توصيه می شود .
•    بايد توجه شود که پس از باز شدن جوانه سمپاشی اثر ندارد .
•    پس از آلودگی برگ ها ديگر مبارزه ممکن نخواهد بود چون آلودگی زمان تورم جوانه ها روی می دهد . سمپاشی با ترکيب بوردو پس از ريزش برگ ها و يا در اواخر زمستان قبل از تورم جوانه ها توصيه می شود .
•    با يک نوبت سمپاشی با ترکيب بوردو در پائيز قبل از برگ ريزان و يا در بهار قبل از متورم شدن جوانه ها بيماری کنترل می شود . اگر خطر بيماری شديد باشد سمپاشی در هر دو زمان توصيه می شود .
•    سمپاشی با ترکيب بوردو در دوره خواب توصيه می شود . سمپاشی ممکن است در پائيز پس از ريزش برگ ها يا در اوايل بهار ۳ تا۴ هفته قبل از متورم شدن جوانه ها انجام شود . سمپاشی پس از باز شدن جوانه ها بی اثر است .

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.