بیماری های درختان هسته دار (بخش سوم)

0 581

بخش سوم و پایانی بیماریهای درختان هسته دار :


انبانک آلو pruni Taphrina

نشانه های بیماری روی میوه شایع تر و نمایان تر از علائم روی برگ و سرشاخه هاست.

میوه های آلوده بدشکل و درازمی شوند به گونه ای که گاه طول میوه تا ۰۵ برابر طول میوه طبیعی و سالم می رسد. داخل میوه های آلوده به شدت خالی مانده، هسته در آنها تشکیل نمی شود.

در برخی موارد نیز هسته تشکیل شده ولی درون آن از نوعی بافت اسفنجی پر می شود.

در بیشتر موارد داخل میوه های عفونی خالی و پوسته خارجی آنها نازک، سخت و سیاه هستند. این میوه ها به تدریج می ریزند. برگ ها و سرشاخه های مبتلا به این بیماری مانند بیماری پیچیدگی برگ هلو، پیچیدگی پیدا می کنند. نشانه های بیماری روی اندام های آلوده ۰ تا ۸ هفته پس از شکفتن جوانه های درخت آشکار می شوند.

بیماری درختان هسته دار

کنترل:

انتخاب پایه و پیوندک سالم و ارقام مقاوم
جمع آوری و انهدام شاخ و برگ های آلوده
سم پاشی های چهارگانه دوره ای با بردوفیکس :
سم پاشی با بردوفیکس ۰۵ در هزار پس از ریزش ۰۵ درصد برگ ها در پاییز
سم پاشی با بردوفیکس ۰۵ در هزار قبل از تورم جوانه ها
سم پاشی با بردوفیکس ۰ در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها
سم پاشی با بردوفیکس ۰ در هزار بلافاصله بعد از تشکیل میوه
در صورت وجودآلودگی برای جلوگیری از پیشرفت بیماری، سم پاشی با بردوفیکس ۰ در هزار ۰۰ تا ۲۵ روز بعد، در دو نوبت تکرار شود .


لکه غربالی carpophilus Wilsonomyces

حالت غربالی و سوراخ شدن برگها مشخص ترین و فراوان ترین علامت بیماری است. بیماری اغلب به برگ، میوه و سرشاخه های درختان هسته دار حمله می کند ولی اندامهای مورد حمله در میزبانهای مختلف با هم فرق دارند. روی برگ علائم همزمان با موقعی که جوانه های برگ باز می شوند به صورت لکه های گرد و کوچک به رنگ سرخ که وسط آن تیره است بروز می کند. لکه ها به تدریج بزرگ شده و از وسط شروع به خشک شدن می کنند. به مرور بافت مرده جدا شده و سوراخی ایجاد می شود. اطراف سوراخ نوار چوب پنبه ای باقی می ماند.

در صورت شدت بیماری روی درختان گیلاس و تجمع لکه ها، برگ ها تماما زرد شده و می ریزند. به طور کلی لکه ها در آغاز پیدایش کوچک و ارغوانی اند ولی به تدریج بزرگترشده و به رنگ قهوه ای درمی آیند . به مرور لکه ها چوب پنبه ای و زبرمی شوند. علائم روی میوه زردآلو به صورت تاولهایی برجسته به رنگ ارغوانی تا قهوه ای دیده می شود.

میوه گیلاس ممکن است گوشت تا هسته خشک شود.علائم روی میوه آلبالو شبیه گیلاس ولی عمق فرورفتگی لکه ها کمتراست. روی میوه گوجه سبز ممکن است ترشح صمغ بدون ظهور لکه های مشخص دیده شود.

روی میوه هلو آلودگی به دوصورت ظاهرمی شود. یکی به صورت ریزش میوه، هنگام رسیدن و دوم ایجاد لکه های قهوه ای. پیدایش لکه های بیماری روی شاخه های هلو و شلیل عمومیت دارد. شاخه های زردآلو، آلو و گوجه معمولاً مورد حمله بیماری قرار نمی گیرند. بیماری روی شاخه های گیلاس ابتدا به صورت لکه های قهوه ای و برجسته ظاهر می شود که به تدریج حالت زخم به خود می گیرد.

در سرشاخه های بادام لکه های گرد و بیضی به قطر یک تا چند میلی متر ظاهر می شود. لکه ها قهوه ای و وسط آن روشن تر و شبیه چشم است. لکه ها گاه ترک خورده و از آنها صمغ ترشح می شود. علائم روی سرشاخه های هلو و بادام شبیه به هم هستند با این تفاوت که روی شاخه های هلو زخم ها معمولاً بزرگترو صمغ زدگی آنها بیشتر است. روی شاخه های زردآلو زخمهای ارغوانی به قطر چند میلی متر تشکیل می شود. روی شاخه های آلو و گوجه علائمی بروز پیدا نمی کند .

بیماری درختان هسته دار

کنترل:

انتخاب انواع ارقام مقاوم و سالم
هرس اندامهای آلوده و سوزاندن آنها برای جلوگیری از آلودگی در سالهای بعد
ضدعفونی کردن ابزار هرس بعد از هرس سرشاخه های آلوده و انهدام آنها با بردوفیکس رقیق نشده
کاپتان ۳ در هزار
سمپاشی دوره ای چهارگانه با بردوفیکس :
سم پاشی با بردوفیکس ۰۵ در هزار پس از ریزش ۰۵ درصد برگها در پاییز
سم پاشی با بردوفیکس ۰۵ در هزار قبل از تورم جوانه ها
سم پاشی با بردوفیکس ۰ در هزار بعد از ریزش گلبرگهاسم پاشی با بردوفیکس ۰ در هزار بلافاصله بعد از تشکیل میوه در صورت وجودآلودگی برای جلوگیری از پیشرفت بیماری، سمپاشی با بردوفیکس ۰ در هزار ۰۰ تا ۲۵ روز بعد تکرار شود.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.