بیماری های گندم (بخش دوم)

0 225

بیماری های گندم (بخش دوم)

 

 

پاخوره Gaeumannomyces graminis var tritici

 • زمستان در بقایا
 • سایر غلات و گرامینه وحشی

7

 

کنترل:

 • تناوب زراعی یکساله و یا دو ساله( ذرت لگوم و دو لپه ایها)
 • انهدام گندمهای خودرو گراسهای میزبان در سال تناوب
 • ارقام مقاوم وجود ندارد
 • مصرف کودهای ازتهای که بتریج آزت را آزاد میکنند(آمونیاکی) وپرهیز از مصرف نیتراتها
 • مصرف کلراید در خاکهای اسیدی همزمان با کاشت

زنگ ها

 

 

زنگ قهوه ايPuccina recondita

8

 

زنگ سياهPuccina graminis

9

 

زنگ زرد: Puccinia striformis

10

 

کنترل:

کنترل زنگ های غلات عموما مشابه همدیگربوده و از روش های مختلف جهت مقابله با عوامل ایجاد کننده زنگ بهره گرفته می شود.

 • ارقام مقاوم
 • قارچکشهای حفاظتی (اپوس)
 • تاخیر در کاشت
 • انهدام سایر میزبانها و میزبان واسط

کشت موزاییکی: چند نوع رقم با درجات متفاوت از مقاومت

 

سفيدك پودري Blumeria graminis

11

 

کنترل:

 • ارقام مقاوم
 • استفاده ازقارچکشها (موارد استفاده شده علیه زنگ ها)
 • انهدام بقایا
 • استفاده متعادل از کود ازته
 • تنظیم دور آبیاری

 

سفيدك داخلي Sclerospora macrospora

12

کنترل 

 • اصلاح و زهکشی خاک مفید است.
 • ممانعت از آلودگی خاک به وسیله بقایای گیاهی میزبان در زمان پاکیزه سازی خاک در مبارزه با بیماری موثر است.
 • استفاده از ارقام مقاوم، ضدعفونی بذور، تناوب زراعی و کنترل علف های هرز .
 • استفاده از سموم شیمیایی مانند آلتو، تیلت و بایلتون از سایر روشهای مبارزه با این بیماری است.

 

سپتوريوز گندم

 

Septoria nodorum(Leptosphaeria nodorum)

Septoria tritici(Mycosphaera graminicola

13

کنترل:

 • وجود ارقام نیمه مقاوم و خودداری از کشت ارقام زودرس
 • بذر سالم
 • انهدام بقایا و گندم خودرو در زمان تناوب
 • تناوب سه ساله
 • مبارزه شیمیایی در صورت لزوم (سایپروکونازول و پروپیکونازول)

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.