تاثیر اکسین و سیتوکنین بر استویا

0 66

این مقاله توسط نویسندگان عقیلی سیده نفیسه ، دکتر نصرنسرین ، دکتر کاظمی تبار سید کمال تهیه شده است.

اسـتویا بـا نـام علمـی Bertoni rebaudiana Stevia دارای منبـع گلیکوزیدهـای دی ترپـن از جملـه اسـتویوزید و گلیکوزیـد کـه حـدود ۱۰۰ تـا ۳۰۰ برابـر شـیرین تر از شـکر می باشـد. بـه علـت درصـد جوانه زنـی پاییـن بـذور اسـتویا، می تـوان از تکنیـک کشـت بافـت را بـرای تکثیـر ایـن گیـاه بـا ارزش کمـک گرفـت.پژوهـش حاضر بـا هـدف مطالعـه تاثیـر تنظیـم کننده هـای رشـد گیاهـی اکسـین و سـیتوکینین بـر کالوس زایـی و باززایـی گیـاه اسـتویا بـه صـورت آزمایـش فاکتوریـل بـر پایـه طـرح کاملـا تصادفـی در آزمایشـگاه اصـلاح نباتـات دانشـگاه علـوم کشـاورزی سـاری در سـال ۹۴-۱۳۹۳ بـه اجـرا در آمـد. تیمارهای آزمایـش القـای کالـوس شـامل سـه اکسـین IBA-2,4،D و NAA بـه همـراه سـیتوکینین BAP بـود. تیمارهای آزمایـش باززایـی مبتنـی بـر کالـوس شـامل سـه سـیتوکینین Kin، BAP و TDZ بـه همـراه اکسـین NAA بـود.

نتایـج نشـان داد کـه ترکیـب، نسـبت و غلظـت تنظیـم کننده هـای رشـد روی صفـات مختلـف در کالوس زایـی و باززایـی گیـاه اسـتویا ربادیانـا موثـر اسـت.

در این مقاله به موضوعات زیر می پردازیم:

مطالعه القای کالوس

تاثیر تنظیم کننده های رشد ۲,۴-D و BAP

تاثیر تنظیم کننده های رشد IBA و BAP

تاثیر تنظیم کننده های رشد NAA و BAP

مطالعه باززایی در استویا

تاثیر تنظیم کننده های رشد Kin و NAA روی باززایی

تاثیر تنظیم کننده های رشد BAP و NAA

تاثیر تنظیم کننده های رشد TDZ و NAA

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر فایل زیر را دانلود کنید:

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.