تاثیر PH بر فعالیت آفت کش ها

0 116

تاثیر PH بر فعالیت آفت کش ها

هنگامیکه یک آفت کش (حشره کش یا کنه کش و …) موفق به کنترل یا کاهش جمعیت آفت نمی شود، معمولا در ابتدا این فرضیه پیش می آید که نسبت به آن مقاوم شده است در حالیکه موارد متعددي مانند پخش شدن ضعیف آفت کش روي سطح سم پاشی شده، استفاده از آفت کش نامناسب، میزان نامناسب مصرف آفت کش، عدم سم پاشی به موقع، استفاده از آفت کش اشتباه، مصرف آفت کش تاریخ گذشته و در نهایت pH نامناسب آب و محلول مورد استفاده در تانک سم پاشی می تواند درکاهش تاثیرآفت کش موثر باشند.
pH به صورت لگاریتیمی از ۱ تا ۱۴ تغییر می کند pH کمتراز ۷ اسیدي و pH بیشتر از ۷ قلیایی می باشد.

دانستن این موضوع که pH به صورت لگاریتیمی افزایش پیدا می کند و میزان حساسیت آفت کش نسبت به pH نیز با ضریب ۱۰ افزایش می یابد، بسیار مهم است. به عنوان مثال ۶ = pH نسبت به  pH=7 ، ده برابر اسیدي تر است و pH=5 نسبت به ۷ = pH صد برابر اسیدی تر است.

برای اطلاعات بیشتر و کاملتر روی لینک زیر کلیک کنید و فایل pdf مربوط به این موضوع را دانلود کنید.

 تاثیر PH بر فعالیت افت کش ها

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.