دستورالعمل اجرایی تولید توت فرنگی

0 142

 

مطالبی که در این مقاله مورد بحث و توضیح قرار گرفته است عبارتند از:

  1. مكان و شرایط اقلیمی مناسب براي كشت توت فرنگی
  2. آماده سازي خاك و تهیه بستر كشت
  3. سیستم هاي كشت
  4. سیستم كشت در هواي آزاد
  5. تهیه نشاي توت فرنگی
  6. خصو صیات نشاي استاندارد توت فرنگی
  7. ارقام توت فرنگی
  8. و در آخر جدول میزان سطوح نرمال عناصر غذایی براي مقایسه آنالیز دمبرگ، پهنك برگ و خاك
    در توت فرنگی

با دانلود مقاله زیر می توانید اطلاعات بیشتر و کاملتری را دراین زمینه دریافت کنید.

 

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.