دستورالعمل فنی انگور آبی

0 231

دستور العمل انگور آبی

در این مطلب ، فایلی PDF تهیه شده توسط کمیته کارشناسی سایت های الگویی تولیدی – ترویجی محصولات باغی را برای دانلود قرار داده ایم که حاوی توصیه ها و دستورالعملهایی در مورد آفات و بیماریهای انگور، و ایجاد بانکت و دستورالعمل هرس و تقویم زمانی عملیات احداث و نگهداری تاکستان آبی و مراحل حساس آبیاری باغات است.


مطالب:

جدول اول : توصیه های فنی

جدول دوم : توصیه های فنی مربوط به مدیریت تلفیقی آفات ، بیماری ها و علف های هرز محصول انگور

جدول سوم: ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻫﺮز


پیوست ها:

پیوست ۱ : تقویم زمانی عملیات احداث و نگهداری تاکستان دیم

پیوست ۲: دستورالعمل هرس تعادلی

پیوست ۳: روش ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺮداري و زﻣﺎن اﻧﺠﺎم آن در اﻧﮕﻮر

پیوست ۴: ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﺴﺎس ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﺑﻴﺎري در ﺑﺎﻏﺎت اﻧﮕﻮر

 


دانلود مقاله

دستورالعمل فنی انگور آبی

به صورت pdf


تهیه شده توسط : کمیته کارشناسی سایت های الگویی تولیدی – ترویجی محصولات باغی

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.