سایتوکینین و جیبرلیک در خیار

0 56

ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻛﺴﻴﻦ، ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﻴﻨﻴﻦ و اﺳﻴﺪﺟﻴﺒﺮﻟﻴﻚ ﺑﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮآوري و رﻳﺸﻪ زاﻳﻲ ﺧﻴﺎر ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي

این مقاله در واقع پایان نامه در سال ۱۳۸۹ شماره پایان نامه ۱۶ توسط خانم رقيه حاجي بابايي در دانشكده كشاورزي ،گروه علوم باغباني نوشته شده است.

مقدمه

خيار يكي از مهمترين گياهان خانواده كدوئيان مي باشد.

به اين گياه در بخش هاي گرمسيري و نيمه گرمسيري ارزش غذايي زيادي قائل هستند. ميزان نسبتاً بالايي مواد معدني دارد و به علت اثر سم زدايي و فعاليت آنتي اكسيداني، به عنوان غذاي عملگر ۲ گزارش شده است (ميلنر، ۲۰۰۰ ؛ جو و همكاران ،۲۰۰۲).

خيار غني از فسفر، پتاسيم و اگزاليك اسيد است. خيار از طريق توليد مثل جنسي تكثير مي شود.

امروزه با وجود توسعه بذر هيبريد، امكان توليد آن فقط منحصر به شركتهاي توليدي خاص بوده و در اين شركتها با نگهداري لاينهاي والديني و تلاقي سالانه آنها، بذ ر هيبريد كه مطمئاً هزينه بالايي
خواهد داشت، توليد مي شود.

از طرف ديگر امروزه با توسعه روشهاي ريزازديادي توليد انبوه گياهان امكان پذير شده است، لذا لازم است كه عوامل موثر در موفقيت فرآيند ريزازديادي مطالعه و بهينه شود .
در اكثر مطالعات كشت بافت، برهمكنش اكسين و بر كالوس زايي، اندام زايي و جنين زايي مورد مطالعه قرار گرفته است.

فصل اول مقاله را برای دانلود میگذاریم

برای اطلاعات بیشتر و کاملتر روی لینک زیر کلیک کنید و فایل PDF مربوط به این موضوع را دانلود کنید:

دانلود مقاله

سایتوکینین و جیبرلیک در خیار

به صورت pdf

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.