سوسک قهوه ای گندم Amphimallon Caucasicum Gyll

0 692

سوسک قهوه ای گندم Amphimallon Caucasicum Gyll:

لاروهای این آفت پس از بارندگی های پایيزه فعال شده و با شروع رشد گندم از ریشه ها تغذیه کرده و آنها را قطع می کنند . بوته های قطع شده زردرنگ و خشکيده شده و با کوچکترین فشار دست به راحتی از خاک خارج می گردند.

خسارت لارو تا سرد شدن هوا به طول انجاميده و از این زمان تا اواخر اسفند بدون تغذیه ١٧ خاک به حالت استراحت باقی می ماند . از اواخر اسفندماه به بعد -١٨cm در عمق فعاليت و تغذیه لاروها مجدداً آغاز می شود که به دليل رشد رویشی بوته و پنجه زدن آنها خسارت لاروی چندان محسوس نيست . پس از طی مراحل پنجه زدن و ساقه رفتن گندم

خسارت لاروها به صورت خالی شدن قسمت هایی از مزرعه کاملا مشهود خواهد شد. (مزرعه حالت کچلی پيدا می کند)

لاروها در دهه دوم خرداد به شفيره تبدیل شده و این زمان مصادف با شيری شدن تا ٩ سانتی متری خاک داخل – ابتدای خميری شدن گندم است . شفيرگی در عمق ١٢ حفره گلی انجام می شود . از دهه اول تير ماه که مصادف با رسيدن دانه هاست حشرات کامل خارج می شوند . سوسک ها غروب به پرواز در آمده و پروازشان در مزارع غلات ، نخود ، عدس ، چغندر قند و انواع کدوئيان مشاهده می گردد.این آفت هر دو سال یک نسل دارد.
download

کنترل:

رعایت تناوب و آیش در مزارع گندم ، شخم پایيزه (چند روز قبل از کاشت ) توسط گاو آهن برگردان دار ، کاشت عدس دیم یا کلزا به جای گندم و جو برای مدت یک تا دو سال باعث کاهش جمعيت این آفت می شود. از سموم فسفره بصورت لکه ای میتوان استفاده کرد.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.