شناسایی و ارزیابی ارقام انگور محلی استان آذربایجان غربی

0 207

شناسایی و ارزیابی ارقام انگور محلی استان آذربایجان غربی

به منظور شناسایی و ارزیابی صفات مختلف ارقام محلی انگور موجود در استان آذربایجان غربی، مطالعه ای ۳ ساله (۱۳۸۲-۱۳۸۴) در باغ کلکسیون ارقام انگور در ایستگاه تحقیقات باغبانی دکتر نخجوانی انجام شد. ارزیابی صفات از زمان باز شدن جوانه ها تا هنگام برداشت میوه در هر مرحله فنولوژیکی از برگ جوان، برگ بالغ، گل، شاخه و میوه بر اساس توصیف نامه (IBPGR) انگور انجام شد.

تجزیه داده های مربوط به صفات کمی بر اساس مدل آماری تجزیه واریانس دو طرفه با در نظر گرفتن سال های آزمایش به عنوان تکرار با استفاده از نرم افزار SAS انجام شد.

این مقاله شامل :

  • مقدمه
  • فن آوری تولیدات گیاهی
  • مواد و روش ها
  • صفات کمی و کیفی
  • ارزیابی فنوتیپی
  • صفات رویشی
  • ارزیابی صفات کمی و کیفی
  • آمپلوگرافی ارقام انگور
  • گروه بندی ارقام انگور

برای اطلاعات بیشتر و کاملتر روی لینک زیر کلیک کنید و فایل PDF مربوط به این موضوع را دانلود کنید:

شناسایی و ارزیابی ارقام انگور محلی استان آذربایجان غربی

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.