پوسیدگی طوقه و ریشه Gibberella fujikuroi

0 539

این بیماری، مهمترین بیماری بذر زاد برنج می باشد و بیشتر روی ارقام محلی برنج و یکی از ارقام پرمحصول برنج مانند خزر اهمیت زیادی دارد. ارقام پرمحصول به استثنای خزر به این بیماری متحمل می باشند. مهمترین راه مبارزه با این بیماری ضدعفونی بذر بوده و مبارزه شیمیایی در زمین اصلی تاثیری در کنترل بیماری ندارد. علائم بیماری در مراحل اولیه به صورت زردی ، قد بلندی و در نهایت به صورت پوسیدگی و خشکیدگی بوته مشاهده می شود.

پوسیدگی

مدیریت بیماری

۱- تهیه بذر از مزارع سالم .

۲- عدم کاشت متوالی ارقام حساس مانند خزر و تناوب کاشت با ارقام محلی مثل بینام و ارقام متحمل مثل ارقام پرمحصول .

۳- وجین بوته های آلوده قبل از زمان گل دهی .

۴- جلوگیری از انتقال آب مزارع آلوده .

۵- تنظیم ارتفاع آب به اندازه دوالی سه سانتی متردر زمان پنجه زنی گیاه .

مبارزه شیمیایی

ضدعفونی بذر با قارچ کشهای بنومیل-تیرام، تیوفانات-متیل-تیرام به میزان ۳ گرم به ازای یک کیلوگرم بذر و تري فلوميزول(تريفيمين) به ميزان ۳/۳ در هزار.

 

 

 

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.