کنترل گلدهی

0 51

در این مقاله که مربوط به کنترل گلدهی است،موارد زیر توضیح داده شده است:

احضارگلدهی: اشارت بیرونی و درونی

راس ساقه و فاز های تغییراتی

تولید بافت های جوان در ابتدا و قرار گرفتن در پایه ساقه

انتقال از جوانه به بلوغ در راس ساقه تحت تاثیر عوامل قابل انتقال در کل گیاه

صالحیت و تعیین دو مرحله از احضار گلدهی

ریتم شبانه روزی

فتوپریودیسم: دیده بانی طول روز

دسته بندی گیاهان بسته به پاسخی که به فتوپریودیک می دهند

از بین بردن تاثیر دوره تاریکی

فیتوکروم اولین دریافت کننده نور در فتوپریودیسم

و …

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.