گموز پسته

0 140

گموز پسته

آﺷﻨﺎﯾﻰ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎرى ﮔﻤﻮز ﯾﺎ ﺷﯿﺮه ﺳﯿﺎه ﭘﺴﺘﻪ ،این مقاله توسط ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮادي ﻗﻬﺪرﯾﺠﺎﻧﯽ، دﮐﺘﺮاى ﺑﯿﻤﺎرى ﺷﻨﺎﺳﻰ ﮔﯿﺎﻫﻰ و ﺣﯿﺪر ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ رﯾﺴﻪ، ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮔﯿﺎه ﭘﺰﺷﮑﻰ نوشته شده و در ویژه نامه اسفند ۱۳۹۰ شماره ۷۰ منتشر شده است.

 

توضیحاتی کوتاه از مقاله:

در ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﭘﺴﺘﻪ در اﯾﺮان، ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﻃﻮﻗﻪ و رﯾﺸﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎرچ ﻓﯿﺘﻮﻓﺘﻮرا باعث ﺧﺴﺎرت ﺷﺪﯾﺪ در ﺑﺎغ ﻫﺎي آﻟﻮده ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻟﺬا داراي اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه اي اﺳﺖ.

ﺑﯿﻤﺎري اﻧﮕﻮﻣﮏ یا گموز پسته در ایران، اولین بار در سال ۱۳۳۹ از استان کرمان گزارش شد. مستوفی پور در سال ۱۳۴۸ براي اولین بار گونه اي از قارچ فیتوفتورا را از طوقه و ریشه درختان پسته در قزوین جدا کرد و بیماري زایی آن را در گلخانه به اثبات رسانید.

این گونه P. citrophthora بود ، نظر به خسارت قابل توجه بیمارى در برخى مناطق پسته کارى کشور و ضرورت آشنایى با چگونگى مدیریت آن، در مقاله حاضر سعی گردیده است تا اطلاعات لازم در ارتباط با این بیمارى، علائم و نحوه پیشگیرى و مدیریت آن در اختیار باغداران پسته قرار گیرد.

 

برای دیدن ادامه مطلب مقاله زیر را دانلود کنید….

دانلود مقاله

گموز پسته

به صورت pdf

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.