مقایسه نیاز آبی پسته در ایران و آمریکا

مقایسه نیاز آبی پسته در ایران و آمریکا امروزه با فراگیر شدن کاشت و تولید پسته در سایر کشورهایی که شرایط مناسب کاشت آن را دارند، رقابت در افزایش کمی و کیفی تولید این محصول هر روز جدی تر از روز قبل میشود. در حال حاضر جدی ترین کشور رقیب ایران…

آفات مهم درختان پسته و مبارزه با آنها

آفات مهم درختان پسته و مبارزه با آنها آفات پسته تنوع زيادي دارند و هر آفت نيز طرز خسارت و بيولوژي خاص خود را دارا مي باشد در روش سنتي مبارزه با آفات با توجه به جمعيت و خسارت هر آفت و بدون در نظر گرفتن ساير آفات ووضعيت اكولوژيك منطقه به طريق…

بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه به لیمو

بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه به لیمو اسانس گیاه به‌لیمو با نام علمی ( Lippia citriodora H.B.K. از خانواده وربناسه ) کاشته شده در ایران با روش تقطیر با آب استخراج شد. راندمان این عملیات 6/0 درصد بود. اسانس حاصل با استفاده از روش‌های…

دستور العمل فنی محصول بادام

دستور العمل فنی محصول بادام این مقاله توسط کمیته کارشناسی سایت های الگویی تولیدی - ترویجی محصولات باغی تهیه و تدوین گردیده است. این مقاله شامل : اقلیم مناسب کاشت خاک مناسب عملیات کاشت پایه های مناسب ارقام مناسب هرس تغذیه آبیاری آفات و…

شناسایی و ارزیابی ارقام انگور محلی استان آذربایجان غربی

شناسایی و ارزیابی ارقام انگور محلی استان آذربایجان غربی به منظور شناسایی و ارزیابی صفات مختلف ارقام محلی انگور موجود در استان آذربایجان غربی، مطالعه ای 3 ساله (1382-1384) در باغ کلکسیون ارقام انگور در ایستگاه تحقیقات باغبانی دکتر نخجوانی…

آفت زنجره مو و مدیریت آن

آفت زنجره مو و مدیریت آن مخاطبان ویژه و بهره برداران نشریه: باغداران مروجین شرکت های مشاوره خدمات کشاورزی خوانندگان عزیز شما با مطالعه این تشریه: با مشخصات ظاهری زنجره م و زنجره فلاوا آشنا می شوید. با میزبان های آفت و نحوه خسارت آن آشنا می…

اثرات جيبريك و حلقه برداری بر انگور یاقوتی

اثرات جيبريك و حلقه برداری بر انگور یاقوتی این تحقیق با هدف بررسی تیمارهای جیبرلیک اسید و حلقه برداری تنه در مرحله بعد از گلدهی به منظور تسریع در زمان رسیدن و درشت کرذن حبه های انگور یاقوتی در استان فارس انجام شد. آمایش در فصل زراعی 1388-89…

اثر اسيدجيبرليك و حلقه برداري بر خصوصيات ميوه انگور رقم

اثر اسيدجيبرليك و حلقه برداري بر خصوصيات ميوه انگور رقم این مقاله به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف اسيدجيبرليك و زمان های مختلف حلقه برداري به منظور تسریع در زمان رسیدن و درشت کردن حبه ها و همچنین بهبود ویژگی های کیفی و کمی انگور رقم…

اثر PH در حلالیت سموم

اثر PH در حلالیت سموم PH قلیایی آب باعث تجزیه آفت کش ها می شود که علف کش نسبت به این مسئله مقاوم تر بوده و حشره کش ها حساس تر اند. در بین حشره کش ها کاربامات ها و ارگانو فسفات ها در مقایسه با کلره ها حساس تر می باشند. میزان تجزیه به…

تاثیر PH بر فعالیت آفت کش ها

تاثیر PH بر فعالیت آفت کش ها هنگامیکه یک آفت کش (حشره کش یا کنه کش و ...) موفق به کنترل یا کاهش جمعیت آفت نمی شود، معمولا در ابتدا این فرضیه پیش می آید که نسبت به آن مقاوم شده است در حالیکه موارد متعددي مانند پخش شدن ضعیف آفت کش روي سطح سم…