آفات پنبه

زنجرک پنبه Amrasca devastans  حشرات کامل و پوره ها از شیره ي گیاهی بافت هاي گیاه تغذیه میکنند. اعتقاد بر این است که در طول فرایند مکیدن شیره ي گیاهی، آن ها سمی را به  بافت هاي گیاهی تزریق میکنند که سبب سوختگی میگردد . علایم خسارت: کل…

آفات چغندر

کرم بر گخوار چغندرقند (کارادریناي چغندرقند)  Spodoptera exigua لارو این آفت، برگ خوار است که ب هصورت دسته جمعی ابتدا با تغذیه از سطح زیرین برگ ولی بعدها همه قسمت هاي برگ را می خورن د - میزبان، برگ را توري مانند می کنند  که حتی گاهی سر ریش…