پوسیدگی طوقه و ریشه Gibberella fujikuroi

این بیماری، مهمترین بیماری بذر زاد برنج می باشد و بیشتر روی ارقام محلی برنج و یکی از ارقام پرمحصول برنج مانند خزر اهمیت زیادی دارد. ارقام پرمحصول به استثنای خزر به این بیماری متحمل می باشند. مهمترین راه مبارزه با این بیماری ضدعفونی بذر بوده…

بلاست برنج Magnoporthe gisea Pyricolaria oryzea

عامل بيماري زا ممكن است تمام قستهاي هوايي گياه برنج مانند برگ، يقه، گره، ميان گره، گردن خوشه، و ديگر بخش هاي خوشه، و گاهي غلاف برگ را در مراحل مختلف رشدي آلوده كند. ولي نشانه هاي ظاهري آن بيشتر بر روي برگها مشاهده ميگردد. يك ضايعه بلاست…

تریپس گندمHaplothrips tritici

تریپس گندم دراکثر مناطق کشورانتشاردارد. گندم، جو، چاودار، ذرت، برنج وبرخی گیاهان دیگربه عنوان میزبان آن ذکرشده اند. تغذیه این آفت باعث کوتاه ماندن و پیچیدگی سنبله وکج و معوج شدن ریشک ها می شود. خسارت تریپس گندم کاهش وزن دانه هارا به همراه…

سن گندم Eurygaster integriceps

سن گندم در سه مرحله به مزرعه گندم خسارت وارد مي کند : مرحله اول مربوط به حشره هاي بالغ نر و ماده است که به آنها حشرات مادر گفته مي شود. اين حشرات بعد از زمستان گذراني در اوايل بهار به طرف مزرعه هاي گندم حمله مي کنند و از شيره ساقه گياه و…

سوسک قهوه ای گندم Amphimallon Caucasicum Gyll

سوسک قهوه ای گندم Amphimallon Caucasicum Gyll: لاروهای این آفت پس از بارندگی های پایيزه فعال شده و با شروع رشد گندم از ریشه ها تغذیه کرده و آنها را قطع می کنند . بوته های قطع شده زردرنگ و خشکيده شده و با کوچکترین فشار دست به راحتی از خاک…