مرور رده

خشکبار

آفات گردو

شته خالدار گردو خسارت در ایران این شته منحصراً به درختان گردو حمله کرده و با استقرار در حاشیه رگبرگهای اصلی، علاوه…