بیماری های توت فرنگی

در مورد بیمارهای توت فرنگی بیشتر بدانید

0 660

لکه سفید توت فرنگی Ramularia tulasnei
این بیماری که لکه برگی و لکه رامولاریایی نیز نامیده می شود یک بیماری شایع در کشت های ایران است. علائم آن بیشتر روی برگ ظاهر می شود ولی ممکن است با پیشرفت بیماری روی میوه ها، دستک ها و کاسه های گل نیز دیده شوند. رنگ اولیه لکه ها در مراحل نخستین بیماری ارغوانی رنگ بوده و به مرور زمان و ضمن افزایش اندازه لکه رنگ آن نیز به قهوه ای، خاکستری و در نهایت به سفید تغییر پیدا می کند.
عامل بیماری لکه سفید توت فرنگی قارچی بوده و بیشتر به صورت کنیدی در محل لکه ها زمستان گذرانی می کند. کنیدی های تشکیل شده در محل لکه ها با قطرات باران و یا باد انتشار پیدا کرده و با قرار گرفتن در مکان مناسب و زمان مناسب جوانه زده و معمولا از طریق روزنه ها وارد برگ شده و عفونت ایجاد می کنند.

لکه سفید توت فرنگی Ramularia tulasnei

کنترل:
بهترین راه میارزه با این بیماری استفاده از ارقام مقاوم و کشت بوته های سالم در زمین کشت عاری از عوامل بیماریزا می باشد. در شرایط بروز بیماری برای کنترل آن می توان از قارچ کش های مناسب و مجاز استفاده نمود و مزرعه را با فواصل منظم سم پاشی کرد.

پوسیدگی نرم توت فرنگی Rhizopus stolonifer
پوسیدگی نرم توت فرنگی که به پوسیدگی شیرابه ای نیز معروف است، یک بیماری پس از برداشت است که اغلب هنگام حمل و یا نگهاداری میوه مشاهده می گردد، گرچه در مزارع توت فرنگی نیز روی میوه های کاملا رسیده می توان آن را پیدا نمود. این بیماری از بیماریهای شایع توت فرنگی در جهان است که در ایران نیز به عنوان یکی از عوامل عمده خسارت در محصول توت فرنگی شناخته می شود.
این بیماری روی میوه ظاهر شده و محل آلودگی میوه در ابتدا کم رنگ شده و کم کم به رنگ مایل به قهوه ای دیده می شود. میوه های آلوده به سرعت نرم شده و از آنها شیرابه خارج می گردد. در شرایط مرطوب میسیلیوم های پفکی سفیدرنگ و ظریف قارچ روی میوه ها را می پوشانند.

پوسیدگی نرم توت فرنگی Rhizopus stolonifer

کنترل:
بهترین راه مبارزه با این بیماری استفاده از قارچ کش های مجاز با دامنه تاثیر وسیع و مناسب، قبل از رسیدن میوه ها می باشد. همچنین توصیه می شود که محصول پس از برداشت به سرعت سرد شده و با وسائل نقلیه یخچال دار و در دمای زیر ۶ درجه سانتیگراد حمل و نگهداری گردد.

عامل بیماریBotrytis cinerea
یکی از بیماری های مهم توت فرنگی بخصوص درشرایط گرم ومرطوب است.عامل بیماری گل ومیوه را الوده می کند.آلودگی درقسمت انتهایی میوه شروع شده وبه سایربخش ها گسترش می یابد.بافت گیاه درناحیه آلوده نرم و آبکی خواهد بود . میوه روی بوته به حالت خشک و مومیایی باقی می ماند.گسترش بیماری دردرجه حرارت ۲۰الی ۳۰درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی بالا می باشد. بررسی نشان  داده که آلودگی میوه در مرحله گلدهی بوده ولی علائم درزمان تشکیل میوه ظاهر می شود.

عامل بیماریBotrytis cinerea

کنترل:
•    رعایت فاصله کاشت مناسب.
•    دقت در زمان ومیزان کوددهی.
•    پوشاندن بین ردیف ها با مالچ جهت عدم تماس میوه باخاک.
•    نوردهی وزهکش مناسب.
•    برداشت به موقع.
•    جمع آوری بوته های آلوده وازبین بردن آن ها.
•    کنترل شیمیایی با سموم مناسب مانند کاپیتان و تیرام.

پوسیدگی چرمی Phytophthora cactorum

بالا بودن رطوبت درزمان برداشت موجب بروز آلودگی تاسطح۵۰ درصدمی گردد. قارچ عامل بیماری خاکزی بوده که درحالت معمول میوه را آلوده می کند ولی گاهی آلودگی گل وپوسیدگی طوقه نیز گزارش شده است. درمیوه نارس وسبزنواحی آلوده شده به صورت قهوه ای تیره و یا سبز با حاشیه قهوه ای دیده می شود.

پوسیدگی چرمی Phytophthora cactorum

کنترل :
•    کاشت نشاء در خاک دارای زهکش مناسب .
•    استفاده از مالچ پد دربین ردیف ها وبوته ها .
•    استفاده از قارچکش های ریدومیل یا الیت .

 

لکه برگی زاویه دار Xanthomonas fragariae
علائم برروی اندام های مختلف گیاه ظاهرمیشود. دربرگ ها لکه های آبسوخته وکوچک درسطح تحتانی برگ ایجادمیشود. لکه هادرحالت معمول به رنگ سبز تیره می باشند ولی به تدریج به رنگ قرمز تا قهوه ای ودرمواردی به فرم نکروزه در می آیند.
مشخصه بیماری، وجودزخم های شفاف دربرابر تابش نور وزخم هایی به رنگ تیره درمعرض انعکاس نور است. درجه حرارت  درجه ۲۰سانتی گراد در روزبرای فعالیت باکتری مناسب است.

لکه برگی زاویه دار Xanthomonas fragariae

کنترل:
•    استفاده ازارقام مقاوم.
•    حذف بقایای گیاه آلوده و رعایت بهداشت زراعی.
نماتدهای شاخه وبرگA.ritzemabosi – Aphelenchoides faragariae
بوته های آلوده کوتوله ودارای رشداندک بوده،اندازه برگ های جوان کوچکتراز معمول است که به رنگ متمایل به قرمز درمی آید.
بدشکلی جوانه ها وگل ازدیگرعلائم است.چرخه بیماری حدود ۱۵ روز است.

نماتدهای شاخه وبرگA.ritzemabosi - Aphelenchoides faragariae

کنترل:
•    جمع آوری و سوزاندن بقایای آلوده.
•    استفاده از نشاهای گواهی شده وسالم.
•    استفاده از تیمارحرارتی با آب گرم.
•    استفاده از ارقام مقاوم.
•    سم پاشی با پاراتیون به صورت محلول پاشی.
نماتدهای ریشه گرهیMeloidogyne
این نماتد به شدت خسارت زا بوده وگاهی اوقات بوته توت فرنگی را از بین می برد. نماتد ریشه گرهی در زمان خشکی هوا خسارت بیشتری وارد می کند.این نماتد درخاک های سنگین خسارت کمتری دارد. نماتد های ماده وتخم های تولید شده توسط آن ها در زیر ومیکروسکوپ نوری روی سطح ریشه های آلوده قابل تشخیص اند.

نماتدهای ریشه گرهیMeloidogyne

کنترل:
•    آزمایش خاک قبل از کاشت.
•    ضدعفونی خاک گلخانه قبل ازکاشت در صورت وجود آلودگی.
•    استفاده از سیستم کشت هیدروپونیک.
•    استفاده از ارقام مقاوم.
•    حذف و سوزاندن بوته های شدیدا آلوده.
سفیدک پودری  Sphaerotheca macularis
این بیماری باعث کاهش رشد بوته ها ، میزان محصول و همچنین کیفیت میوه می شود. عامل بیماری کلیه اندام های هوایی ازقبیل برگ  گل ودم میوه رادر برگرفته که در صورت آلودگی میوه وگل خسارت شدید است. درجه حرارت مناسب گسترش بیماری۱۶الی۲۷ درجه سانتیگراد بوده و در شرایط رطوبت نسبی بالا حتی در برگ های خشک فعالیت عامل بیماری زیاد است.

سفیدک پودری Sphaerotheca macularis

کنترل:
•    جمع آوری و حذف بقایای الوده محل زمستان گذرانی.
•    استفاده از ارقام مقاوم.
•    ایجاد نورکافی.
•    سم پاشی باقارچکش های بنومیل در زمان میوه دهی.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.