مرور برچسب

آفات انار

آفات و بیماری های انار

آفات و بیماری انار - جهاد کشاورزی کاشان این مقاله توسط جهاد کششاورزی کاشان دراردیبهشت 1389 تهیه شده است. که شامل توضیحات کامل در مورد : آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی انار روﺷﻬﺎي ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺒﺎرزه با آفات و بیماری های مهم انار تمام روش ها کامل توضیح داده…

آفات انار

آفات انار کرم گلوگاه انار: Spectrobates ceratoniae کرمی به طول 21 میلیمتر که در پشت بدن آن موهاي کم رنگی قابل مشاهده است . سه جفت پا در حلقه هاي سینه و پنج جفت پا در حلقه هاي شکمی دارد که رنگ آنها تحت تأثیر تغذیه از انارهاي دانه قرمز…