مرور برچسب

آفات نیشکر

آفات نیشکر

آفات نیشکر کرم ساقه خوار نیشکر  Sesamia nonagrioides  محل تخم گذاری پروانه ها بصورت لکه های زرد با هاله بنفش کمی برجسته میباشد. لارو سن اول از همان محل تفریخ شدن شروع به تغذیه میکند. آسيب وارده به گياه در نسل اول به شكل مرگ جوانه…