مرور برچسب

آفات وبیماری های انگور

آفات انگور

آفات انگور کرم خوشه خوار انگور Lobesia botrana در ایران فقط روی انگور گزارش شده است . در بهار لاروهای جوان نسل اول از جوانه های گل دهنده و غنچه تغذیه کرده و روی آنها را با تارهایی می پوشانند . در برخی موارد نیز از جوانه های شاخه زا…