مرور برچسب

آفات و بیماری انار

آفات و بیماری های انار

آفات و بیماری انار - جهاد کشاورزی کاشان این مقاله توسط جهاد کششاورزی کاشان دراردیبهشت 1389 تهیه شده است. که شامل توضیحات کامل در مورد : آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی انار روﺷﻬﺎي ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺒﺎرزه با آفات و بیماری های مهم انار تمام روش ها کامل توضیح داده…