مرور برچسب

آفات کلزا

آفات کلزا

سوسكهاي گرده خوار( پلن خوار ) Meligethes aeneus سوسكهاي گرده خوار كه در مزارع كلزا مشاهده شده به دوگونه هستند كه از نظر شكل ظاهري باهم فرق دارند. سوسك گرده خوار ( پلن خوار ) سياه سوسك گرده خوار سياه كوچكتر از سوسك بور بوده و اندازه آن در…