مرور برچسب

آفت گندم ، تریپس گندم ، کنترل تریپس گندم

تریپس گندمHaplothrips tritici

تریپس گندم دراکثر مناطق کشورانتشاردارد. گندم، جو، چاودار، ذرت، برنج وبرخی گیاهان دیگربه عنوان میزبان آن ذکرشده اند. تغذیه این آفت باعث کوتاه ماندن و پیچیدگی سنبله وکج و معوج شدن ریشک ها می شود. خسارت تریپس گندم کاهش وزن دانه هارا به همراه…