مرور برچسب

آموزش سمپاشی

سم پاش ها- اصول و کاربرد

سم پاش ها- اصول و کاربرد مقدمه: سموم شيميايي در پيشرفت سريع توليدات كشاورزي نقش بزرگي ايفا كرده و  خواهند كرد. با استفاده از سموم كيفيت و كميت محصولات، اصلاح و افزايش پيدا كرده و استفاده از سموم علف كش نياز به نيروي كاري براي كنترل…