مرور برچسب

اثر PH

اثر PH در حلالیت سموم

اثر PH در حلالیت سموم PH قلیایی آب باعث تجزیه آفت کش ها می شود که علف کش نسبت به این مسئله مقاوم تر بوده و حشره کش ها حساس تر اند. در بین حشره کش ها کاربامات ها و ارگانو فسفات ها در مقایسه با کلره ها حساس تر می باشند. میزان تجزیه به…