مرور برچسب

ارزیابی و پیش بینی یخبندان

دستورالعمل اجرایی برای مبارزه با سرمازدگی

این مقاله توسط گروه تخصصی دفع آفات ،امراض نباتی و سرمازدگی ویرایش شده است.ناشر این اثر سازمان جهاد کشاورزی اصفهان می باشد که در سال 1385 منتشر شده است.این مقاله شامل دو فصل زیر است : فصل اول : دستورالعمل های اجرایی برای مقابله با سرمازدگی…