مرور برچسب

افات

سوسک قهوه ای گندم Amphimallon Caucasicum Gyll

سوسک قهوه ای گندم Amphimallon Caucasicum Gyll: لاروهای این آفت پس از بارندگی های پایيزه فعال شده و با شروع رشد گندم از ریشه ها تغذیه کرده و آنها را قطع می کنند . بوته های قطع شده زردرنگ و خشکيده شده و با کوچکترین فشار دست به راحتی از خاک…