مرور برچسب

انگور محلی استان آذربایجان غربی

شناسایی و ارزیابی ارقام انگور محلی استان آذربایجان غربی

شناسایی و ارزیابی ارقام انگور محلی استان آذربایجان غربی به منظور شناسایی و ارزیابی صفات مختلف ارقام محلی انگور موجود در استان آذربایجان غربی، مطالعه ای 3 ساله (1382-1384) در باغ کلکسیون ارقام انگور در ایستگاه تحقیقات باغبانی دکتر نخجوانی…