مرور برچسب

انگور

شناسایی بیماری های عمده انگور

شناسایی بیماری های عمده انگور در این مطلب ، فایلی PDF تهیه شده توسط ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺻﻼح و ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻬﺎل و -ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ را برای دانلود قرار داده ایم که حاوی توصیه ها و دستورالعملهایی در مورد بیماریهای انگور در فصل های مختلف سال و دستورالعمل نگهداری …

دستورالعمل فنی انگور آبی

در این مطلب ، فایلی PDF تهیه شده توسط کمیته کارشناسی سایت های الگویی تولیدی - ترویجی محصولات باغی را برای دانلود قرار داده ایم که حاوی توصیه ها و دستورالعملهایی در مورد آفات و بیماریهای انگور، و ایجاد بانکت و دستورالعمل هرس و تقویم زمانی…

اثرات جيبريك و حلقه برداری بر انگور یاقوتی

اثرات جيبريك و حلقه برداری بر انگور یاقوتی این تحقیق با هدف بررسی تیمارهای جیبرلیک اسید و حلقه برداری تنه در مرحله بعد از گلدهی به منظور تسریع در زمان رسیدن و درشت کرذن حبه های انگور یاقوتی در استان فارس انجام شد. آمایش در فصل زراعی 1388-89…

اثر اسيدجيبرليك و حلقه برداري بر خصوصيات ميوه انگور رقم

اثر اسيدجيبرليك و حلقه برداري بر خصوصيات ميوه انگور رقم این مقاله به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف اسيدجيبرليك و زمان های مختلف حلقه برداري به منظور تسریع در زمان رسیدن و درشت کردن حبه ها و همچنین بهبود ویژگی های کیفی و کمی انگور رقم…

آفات زنجره مو و مدیریت آن

آفات زنجره مو و مدیریت آن : این مقاله توسط مهندس محمدسعيد امامي به نگارش در آمده و پس از آن نیز توسط چند کارشناس دیگر ویرایش شده است. ناشر این اثر سازمان جهاد کشاورزی اصفهان می باشد که در سال 1388 آن را منتشر کرده است. با مطالعه ی این نشریه…

دستورالعمل فنی انگور دیم

در این مطلب ، فایلی PDF تهیه شده توسط کمیته کارشناسی سایت های الگویی تولیدی - ترویجی محصولات باغی را برای دانلود قرار داده ایم که حاوی توصیه ها و دستورالعملهایی در مورد آفات و بیماریهای انگور، و ایجاد بانکت و دستورالعمل هرس و تقویم زمانی…

بیماری های انگور

سفیدک دروغی (درونی) مو Plasmopara viticola مهم ترین مشکل در سفیدك کرکی، پیري زودرس برگ هاي جوان است که باعث کاهش ذخیره انرژي در گیاه شده و می تواند به آسیب زمستانی و مرگ گیاه منجر شدت بیماري در باغهایی که داراي خوشه هاي متراکم بوده و از…