مرور برچسب

بلاست برنج Magnoporthe gisea Pyricolaria oryzea

بلاست برنج Magnoporthe gisea Pyricolaria oryzea

عامل بيماري زا ممكن است تمام قستهاي هوايي گياه برنج مانند برگ، يقه، گره، ميان گره، گردن خوشه، و ديگر بخش هاي خوشه، و گاهي غلاف برگ را در مراحل مختلف رشدي آلوده كند. ولي نشانه هاي ظاهري آن بيشتر بر روي برگها مشاهده ميگردد. يك ضايعه بلاست…